Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. Zes brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van 13 februari 2007, de haar door de Tweede Kamer toegezonden voorstellen van (rijks)wet gedrukt onder de nummers 30537, 30639, 30684, 30117, 30474 en 30654 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen;Lijst van ingekomen stukken

2. de volgende brieven:

een, over de verplichting van vervoerders passagiersgegevens door te geven (30897, nr. 5);

een, van de minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering, ten geleide van de uitkomsten tweede tussenmeting van de integratiecampagne (30810, nr. 4);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van rapport van de Inspectie Orde en Veiligheid (OOV) "Bestuurlijke aansturing van de brandweerzorg" (29517, nr. 22);

een, van de minister en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over de Onderwijstijd naleving urennormen in vo en mbo (27451, nr. 63);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van de agenda voor de Ecofinraad (21501-07, nr. 549);

een, van de staatssecretaris van Defensie, over de consequenties vliegverbod voor AWACS-vliegtuigen (30800-X en 30800-XI, nr. 65);

twee, van de minister van Verkeer en Waterstaat, over de voortgang en uitwerking van de Nota Vervoer (30373, nr. 10);

 • een, ten geleide van eindrapportage definitieve resultaten gender mainstreaming (30420, nr. 36);

twee, van de staatssecretaris van Economische Zaken, te weten:

 • een, over het afzien van de import van Birmees teakhout (29427, nr. 34);

 • een, over een ondernemersvriendelijker Algemene plaatselijke verordening (29515, nr. 183);

drie, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

 • een, over de wijziging van de Flora- en faunawet verbod op de handel in producten van zadelrobben en klapmutsen (30409, nr.11);

 • een, ten geleide van Eindrapportage Emancipatiebeleid en Gender-mainstreaming (30420, nr. 37);

 • een, over het uitstel van behandeling ontwerpbesluit gewasbescherming (30 474, nr. 23);

vijf, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, inzake standpunt van de Gezondheidsraad "Bijzondere interventies aan het hart" (25170, nr. 41);

 • een, ten geleide van de voortangsrapportage ICT in de zorg (27529, nr. 29);

 • een, over onduidelijkheid over financieringssystematiek bij het Fonds PGO (29214 en 30800-XVI, nr. 21);

 • een, over het voornemen van het invoeren van kwaliteits- en doelmatigheidprikkels bij de nieuwe bekostiging van zorgopleidingen (29282, nr. 40);

 • een, over de overeenstemming die de Orde van Medisch Specialisten over de hoogte onderbouwd normatief uurtarief (30800-XVI, nr. 129).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor in handen van

a. de vaste commissies voor Justitie:

 • - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wet OM-afdoening en enige andere wetten in verband met het wegnemen van enkele technische onvolkomenheden (30961);

b. de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • - Intrekking van het Besluit van 13 september 1945, houdende vaststelling van een leeftijdsgrens voor het:vervullen van openbare functies (Stb. F 173), en wijziging van de Wet Nationale ombudsman in verband met de verhoging van de ontslagleeftijd van de Nationale ombudsman (30960);

c. de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

 • - Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet energiebesparing toestellen en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 juli 2005 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten en tot wijziging van richtlijn 92/42/EEG van de Raad en de richtlijnen 96/57/EG en 2000/55/EG van het Europees Parlement en de Raad (Implementatiewet EG-richtlijn ecologisch ontwerp energieverbruikende producten) (30958).

Naar boven