Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over problemen bij de Belastingdienst en de dienst Toeslagen, te weten:

- de motie-Jansen c.s. over een voorstel voor de afhandeling van aanvragen voor toeslagen (30800 IXB, nr. 25).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Jansen stel ik voor, zijn motie (30800-IXB, nr. 25) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven