Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels omtrent een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen (Handelsregisterwet 200.) (30656), en over:

- de motie-Jan Jacob van Dijk over het betrekken van het basisbedrijvenregister bij de implementatie van de AML-richtlijn (30656, nr. 25).

(Zie vergadering van 14 februari 2007.)

De artikelen 1 tot en met 5 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van der Vlies (stuk nr. 24, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 24 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel 6, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van der Vlies c.s. (stuk nr. 24, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 7 tot en met 16 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Jan Jacob van Dijk/Smeets (stuk nr. 22) tot het invoegen van artikel 16a.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Smeets/Jan Jacob van Dijk (stuk nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Artikel 17, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Smeets/Jan Jacob van Dijk (stuk nr. 21) en het gewijzigde amendement-Van der Vlies (stuk nr. 24, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 18, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van der Vlies (stuk nr. 24, III), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 19 en 20 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Jan Jacob van Dijk/Smeets (stuk nr. 23, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 23 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 21, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Jan Jacob van Dijk/Smeets (stuk nr. 23, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 22, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Jan Jacob van Dijk/Smeets (stuk nr. 23, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 23 tot en met 38 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Jan Jacob van Dijk (stuk nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Artikel 39, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Jan Jacob van Dijk (stuk nr. 14), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 40 tot en met 48 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 49, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van der Vlies c.s. (stuk nr. 24, IV), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 50 tot en met 52 en de onderdelen A tot en met Ea van artikel 53 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Aptroot (stuk nr.15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de VVD, de SGP en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Onderdeel F wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 53 tot en met 65 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Aptroot (VVD):

Voorzitter. Wij zijn blij dat in het wetsvoorstel is geregeld, nu veel ondernemingen zich moeten inschrijven in het register, dat kleine agrarische ondernemingen worden vrijgesteld van de heffingen 2 en 3, en dus veel lagere lasten krijgen. Maar nu het amendement op stuk nr. 15 is verworpen, blijft er wat ons betreft een onaanvaardbare fout in het voorstel zitten, namelijk dat waar wij de agrarische ondernemingen ontzien, wij dit voor de allerkleinste ondernemingen niet doen, en die met veel te hoge lasten blijven opzadelen. Daarom kunnen wij deze ondernemingen niet in de steek laten, zodat wij tegen dit wetsvoorstel stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jan Jacob van Dijk (30656, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven