Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat naar aanleiding van een algemeen overleg over SUWI, te weten:

- de motie-Heerts c.s. over het coördineren van huisvesting binnen de SUWI-organen (26448, nr. 321);

- de motie-Ulenbelt over een onderzoek naar de professionele autonomie van verzekeringsartsen (26448, nr. 322).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Heerts c.s. (26448, nr. 321).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ulenbelt (26448, nr. 322).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Ik wens de leden allen een goed krokusreces. Wellicht zien wij elkaar nog voor het einde van dit reces.

Sluiting 20.22 uur

Naar boven