Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over AWACS/Geilenkirchen, te weten:

- de motie-Jansen c.s. over voorwaarden aan AWACS-toestellen boven Nederlands grondgebied (30800 X, nr. 68);

- de motie-Neppérus over een onderzoek naar de eventuele vervanging van motoren en de inzet van nieuwere toestellen (30800 X, nr. 69);

- de motie-Koopmans over het in de NAVO-raad aan de orde stellen van de vermindering van geluidsoverlast van AWACS-vliegtuigen (30800 X, nr. 70).

(Zie vergadering van 14 februari 2007.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Neppérus stel ik voor, haar motie (30800-X, nr. 69) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Jansen c.s. (30800-X, nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koopmans (30800-X, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven