Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en dwangbehandeling) (30492), en over:

- de motie-Kant/Vendrik over het oprichten van pilotadviescommissies (30492, nr. 19);

- de motie-Kant over de relatie tussen separeren en bezettingsgraad van het personeel (30492, nr. 20);

- de motie-Kant over het gebruik van artikel 40 van de Wet BOPZ (30492, nr. 21);

- de motie-Bouwmeester c.s. over de invulling van de nieuwe norm voor dwangbehandeling (30492, nr. 22);

- de motie-Joldersma c.s. over een familievertrouwenspersoon in elke ggz-instelling (30492, nr. 23);

- de motie-Van Miltenburg over de benodigde stappen voor een behandelwet (30492, nr. 24);

- de motie-Voordewind c.s. over dwangmedicatie versus noodmedicatie in relatie tot de bijwerkingen (30492, nr. 25).

(Zie vergadering van 13 februari 2007.)

De voorzitter:

In de vergadering van 30 januari 2007 is het amendement-Vendrik/Koşer Kaya (stuk nr. 17) door de regering overgenomen.

De aanhef van artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Vendrik/Koşer Kaya (stuk nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Onderdeel A wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel B wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kant (stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de PvdD, de VVD en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Onderdeel C, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Kant (stuk nr. 10), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Vendrik (stuk nr. 26, II) tot het doen vervallen van onderdeel D.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de PvdD voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 26 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel D wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen E tot en met T worden zonder stemming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II tot en met IV en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

De aanwezige leden van de fractie van de PVV wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden, tegen het gedeelte over de voorwaardelijke machtiging te hebben gestemd.

Op verzoek van mevrouw Van Miltenburg stel ik voor, haar motie (30492, nr. 24) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Kant/Vendrik (30492, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant (30492, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant (30492, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bouwmeester c.s. (30492, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Joldersma c.s. (30492, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (30492, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven