Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van enige andere wetten, in het kader van het versterken van de fiscale rechtshandhaving en het verkorten van beslistermijnen (Versterking fiscale rechtshandhaving) (30322).

(Zie vergadering van 13 februari 2007.)

In stemming komt het gewijzigde amendement-De Nerée tot Babberich c.s. (stuk nr. 20, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 20 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Dezentjé Hamming/Crone (stuk nr. 18) tot het doen vervallen van onderdeel C.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Artikel I, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-De Nerée tot Babberich c.s. (stuk nr. 20, I) en het amendement-Dezentjé Hamming/Crone (stuk nr. 18), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II tot en met V worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Irrgang (stuk nr. 21, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 21 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel VI wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Door de aanneming van het gewijzigde amendement-De Nerée tot Babberich (stuk nr. 20, II) is een nieuw artikel VIA ingevoegd.

Artikel VII, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-De Nerée tot Babberich c.s. (stuk nr. 20, III), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel VIII wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel IX, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-De Nerée tot Babberich c.s. (stuk nr. 20, IV), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel X, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-De Nerée tot Babberich c.s. (stuk nr. 20, V), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel XI, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-De Nerée tot Babberich c.s. (stuk nr. 20, VI), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen XII tot en met XIIIE worden zonder stemming aangenomen.

De artikelen XIIIF en XIIIG worden zonder stemming aangenomen.

Artikel XIV, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-De Nerée tot Babberich c.s. (stuk nr. 20, VII), wordt zonder stemming aangenomen.

De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fractie ervoor, zodat het is aangenomen.

Naar boven