Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat naar aanleiding van een algemeen overleg over de Milieuraad, te weten:

- de motie-Duyvendak c.s. over klimaatdoelen in de diverse EU-raden (21501-08, nr. 237);

- de motie-Van der Ham/Neppérus over een Europees geïntegreerd beleid voor schone energie (21501-08, nr. 238).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van der Ham en mevrouw Neppérus stel ik voor, hun motie (21501-08, nr. 238) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Duyvendak c.s. (21501-08, nr. 237).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven