Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-2004nr. 31, pagina 2182

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend in het debat over het Europees Stabiliteitspact, te weten:

- de motie-Vendrik over herziening van het Stabiliteits- en Groeipact (21501-07, nr. 423);

- de motie-Van As over het opschorten van EU-afdrachten (21501-07, nr. 425);

- de motie-De Grave c.s. over het opnemen van een procedure tot naleving in de Europese Grondwet (21501-07, nr. 426).

(Zie vergadering van 27 november 2003.)

De voorzitter:

De minister van Financiën heeft verzocht u mede te delen dat hij verhinderd is om aanwezig te zijn bij deze stemmingen.

In stemming komt de motie-Vendrik (21501-07, nr. 423).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van As (21501-07, nr. 425).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Grave c.s. (21501-07, nr. 426).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.