Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-2004nr. 31, pagina 2173-2174

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend in het debat over de bereikbaarheid van de ziekenzorg, ambulancezorg en de traumazorg, te weten:

- de motie-Kant/Nawijn over uitvoering van de investeringsrichtlijn (27295, nr. 57);

- de motie-Nawijn over een gegarandeerd basispakket in alle kleine ziekenhuizen (27295, nr. 58);

- de motie-Schippers/Arib over instelling van een Zorgkamer bij de rechtbank (29200 XVI, nr. 30);

- de motie-Buijs c.s. over bevestiging dat door bewindslieden gedane toezeggingen uitgangspunt van beleid blijven (27295, nr. 59);

- de motie-Tonkens/Arib over voorwaarden voor ziekenhuizen om voor extra geld in aanmerking te komen (27295, nr. 60);

- de motie-Tonkens/Arib over onderzoek naar splitsing van ambulancezorg in spoedvervoer en ziekenvervoer (29247, nr. 3).

(Zie vergadering van 18 november 2003.)

De voorzitter:

De motie-Buijs op stuk nr. 59 wordt aangehouden. De motie-Nawijn op stuk nr. 58 was al ingetrokken, maar ik meld het voor alle zekerheid.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Tonkens (GroenLinks):

Voorzitter. De fractie van GroenLinks is een groot voorstandster van de verbetering en intensivering van de publieke en democratische verantwoording van zorginstellingen. Wij hebben daarom altijd gepleit voor de versterking van de instanties die wij daartoe hebben: de Inspectie voor de gezondheidszorg en cliëntenraden. De motie-Schippers/Arib wil een nieuwe juridische instantie voor verantwoording in het leven roepen, namelijk een zorgkamer bij de rechtbank. De fractie van GroenLinks vindt dat de bestaande mogelijkheden tot democratische en publieke verantwoording onvoldoende worden benut. Herhaalde verzoeken van onder andere de fractie van GroenLinks om cliëntenraden en de Inspectie voor de gezondheidszorg te versterken, zijn niet ingewilligd. Zonder versterking daarvan vindt de fractie van GroenLinks de instelling van een nieuwe, juridische instantie voorbarig. Daarom zal zij tegen deze motie stemmen.

In stemming komt de motie-Kant/Nawijn (27295, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Schippers/Arib (29200-XVI, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Tonkens/Arib (27295, nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Tonkens/Arib (29247, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.