Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-2004nr. 31, pagina 2181-2182

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van de begroting van Justitie voor het jaar 2004 (29200 VI), te weten:

- de motie-Van der Laan/Wolfsen over het evalueren van de reclasseringsinterventies (29200 VI, nr. 55).

(Zie vergadering van 29 oktober 2003.)

De voorzitter:

De motie-Van der Laan/Wolfsen (29200-VI, nr. 55) is in die zin gewijzigd dat het eerste dictum thans luidt:

"verzoekt de regering, voor het jaar 2004 alleen die ombuigingstaakstellingen te verwezenlijken die behaald kunnen worden uit bezuinigingen op de overhead, vereenvoudiging van werkprocessen en het stroomlijnen van de reclasseringsorganisaties (anders dan door fusie van – de werkzaamheden van – het Leger des Heils met de andere reclasseringsorganisaties), waarbij de begeleidingsprogramma's worden ontzien);".

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 115 (29200-VI).

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.