Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-2004nr. 31, pagina 2177

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Landinrichtingswet en enige andere inrichtingswetten (positie van de Centrale Landinrichtingscommissie) (28967).

(Zie vergadering van 26 november 2003.)

Artikel I, aanhef, en de onderdelen A t/m WW worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Snijder-Hazelhoff c.s. (stuk nr. 12, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit nader gewijzigde amendement de andere op stuk nr. 12 voorkomende nader gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel XX, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Snijder-Hazelhoff (stuk nr. 12, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik merk op dat door de aanneming van het amendement-Snijder-Hazelhoff (stuk nr. 12, II) twee nieuwe onderdelen zijn ingevoegd.

Onderdeel YY wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Snijder-Hazelhoff/Schreijer-Pierik (stuk nr. 10, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de LPF voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 10 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Onderdeel ZZ, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Snijder-Hazelhoff/Schreijer-Pierik (stuk nr. 10, I) wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik merk op dat door de aanneming van het gewijzigde amendement-Snijder-Hazelhoff (stuk nr. 10, II) twee onderdelen zijn ingevoegd.

Onderdeel AAA wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik merk op dat door de aanneming van het gewijzigde amendement-Snijder-Hazelhoff c.s. (stuk nr.12, III) een onderdeel is ingevoegd.

De onderdelen BBB t/m III worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II t/m IV worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Schreijer-Pierik/Snijder-Hazelhoff tot invoeging van drie artikelen (stuk nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de VVD, de ChristenUnie en de SGP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel VII, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Schreijer-Pierik/Snijder-Hazelhoff (stuk nr. 13), wordt zonder stemming aangenomen.

De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.