Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-2004nr. 31, pagina 2224-2225

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. vijf koninklijke boodschappen, ten geleide van de voorstellen van (rijks)wet:

Uitvoering van verordening (EG) Nr. 2157/2001 van de Raad van de Europese Unie van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE) (Uitvoeringswet verordening Europese vennootschap) (29309);

Aanpassing van de Gemeentewet, de Provinciewet en enkele andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en het provinciebestuur (29310);

Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en enkele andere wetten naar aanleiding van onderdelen van de evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en artikel 646 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Evaluatiewet Awgb) (29311);

Aanpassing van bijzondere wetten aan de Wet dualisering provinciebestuur (Wet dualisering provinciale medebewindsbevoegdheden) (29316);

Wijziging van de Warenwet, de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, de Diergeneesmiddelenwet en de Wet op de economische delicten, teneinde deze af te stemmen op verordening (EG) nr. 178/2002 (29317).

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende voorstellen van wet:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 2003 (wijziging samenhangende met de najaarsnota) (29327);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2003 (wijziging samenhangende met de najaarsnota) (29328);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2003 (wijziging samenhangende met de najaarsnota) (29336).

Deze voorstellen van wet zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van vier fiches nieuwe commissievoorstellen (22112, nr. 294);

een, van de minister van Justitie, over de motie van de leden Van der Ham en Van der Laan, nr. 105, en het baten-lastenstelsel voor de directie Bestuurszaken (29200-VI, 28888, nr. 113);

een, van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, over het voornemen van de burgemeester en de wethouders van Rotterdam om minder statushouders op te vangen ( 19637, nr. 788);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de gemeentelijke rampenplannen (26956, nr. 18);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over de decentralisatie van de wachtgelden (27744, nr. 7);

twee, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, over het verloop van het vervolg op de vergelijkende toets inzake de verdeling van de frequenties voor commerciële radio-omroep (24095, nr. 156);

 • een, ten geleide van Beleidsbrief Cultuur 2004-2007 (29314);

twee, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, ten geleide van het verslag aangaande de excessievetekortenprocedure Frankrijk en Duitsland van de vergadering van de Eurogroep en Ecofin Raad van 24 en 25 november 2003 te Brussel (21501-07, nr. 422);

 • een, ten geleide van de najaarsnota (29315);

een, van de staatssecretaris van Financiën, over de achtergrond van de inputvrijstelling en de positie van WKK's in de energiebelasting (29207, nr. 14);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van een reactie op een aantal moties ingediend bij de begrotingsbehandeling van Verkeer en Waterstaat (29200-XII, nr. 54);

een, van de minister van Economische Zaken, over effectief toezicht op de energiemarkt (28982, nr. 8);

twee, van de staatssecretaris van Economische Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van de rapportage over wapenexport in het eerste halfjaar van 2003 (22054, nr. 75);

 • een, over de voortgang in de uitvoering van structuurfondsenprogramma's in Nederland tot en met 2002 (27813, nr. 5);

een, van de staatssecretarissen van Economische Zaken, van Financiën en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over de cijfers aangaande filminvesteringen (25434, nr. 19);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken en de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van het standpunt van de Ministerraad (PKB deel 3) inzake de vierde partiële herziening van het Structuurschema Buisleidingen (SBUI, 1985) (28743, nr. 2);

drie, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, over de toepassing van de Werkloosheidswet (WW) bij werknemers die werkloos zijn (26448, nr. 95);

 • een, ten geleide van de nota naar aanleiding van het nader verslag en de tweede nota van wijziging voor de Wet basisvoorziening kinderopvang (Wbk) (28447, nr. 14);

 • een, over de Wet werkgeversbijdrage werkloosheidslasten oudere werknemers (28862, nr. 25);

drie, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, over een steekproef over uitkeringen en huursubsidie aan Antillianen (17050, nr. 255);

 • een, ten geleide van informatie over de ontwikkeling in premies, indexering en franchise van aanvullende pensioenen in de periode 2001-2003 (29200-XV, nr. 17);

 • een, inzake Wet verlening loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 (29231, nr. 16);

zes, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, inzake het gesprek met de heer Borghouts, voorzitter van de Raad van Toezicht van de IJsselmeerziekenhuizen (27295, nr. 61);

 • een, over orgaandonatie (28140, nr. 14);

 • een, over het vergoeden van de ondersteuning voor het stoppen met roken (29200-XVI, nr. 52);

 • een, over antwoorden op vragen gesteld bij het begrotingsonderzoek (29200-XVI, nr. 68);

 • een, over de tegemoetkomingsregeling voor buitengewone uitgaven (29200-XVI, nr. 69);

 • een, inzake een toekomstbestendige eerstelijnszorg (29247, nr. 4);

twee, van de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over de overheveling "op genezing gerichte zorg" (23619, 26631, nr. 19);

 • een, inzake oprichting Zorgautoriteit (29324);

vier, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, ten geleide van antwoorden op vragen die gesteld zijn tijdens het AO over de modernisering van de AWBZ van 13 november 2003 (26631, nr. 65);

 • een, over doelmatigheid in verpleeginstellingen in het algemeen en de situatie bij de Egmontshof in het bijzonder (26631, nr. 66);

 • een, over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van prenataal screenen (29323);

 • een, ten geleide van het eindrapport van het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) maatschappelijke opvang: De opvang verstopt (29325).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

4. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake de recente politieke ontwikkelingen in Indonesië;

twee, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, over de mogelijkheid voor gedetineerden om vermindering van werken in de gevangenis;

 • een, inzake ratificatie en implementatie Unidroit-verdrag;

een, van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, over noodopvang asielzoekers, reactie op brief van 17 september 2003 van de Vereniging van Friese Gemeenten;

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake werkplan 2004 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid;

twee, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, over ruimte laten en kunst bieden;

 • een, inzake reactie op onderzoeken naar school op menselijke maat;

twee, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, over veiligheidszorg musea;

 • een, inzake Watertoren Boskoop;

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van de voortgangsrapportage bodemonderzoek en -sanering van staatseigendommen;

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, over de chipkaart;

twee, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, over het in aanmerking laten komen van de klassieke veredeling voor WBSO;

 • een, inzake reactie op verzoek naar aanleiding van brief van Stichting Kernvisie;

twee, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

 • een, over de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt;

 • een, ten geleide van uitnodiging briefing over het jaarverslag AID;

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over de behandeling wetsvoorstel rol werknemers bij de Europese Vennootschap;

twee, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, inzake nabestaandenpensioen;

 • een, over de ESF/O&O-fondsen.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken.