Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-2004nr. 31, pagina 2176

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend in het debat over de externe veiligheid van Schiphol, te weten:

- de motie-Samsom/Duyvendak over het risico op een vliegtuigramp met veel doden (26959, nr. 55);

- de motie-Duyvendak c.s. over een milieueffectrapportage (26959, nr. 56).

(Zie vergadering van 25 november 2003.)

In stemming komt de motie-Samsom/Duyvendak (26959, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Duyvendak c.s. (26959, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie is verworpen met dezelfde stemverhouding als de vorige.