8 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschap

Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs – 33106

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 29 november 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Zeventien brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van dinsdag 29 november 2011, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 32177, 32304, 32377, 32393, 32454, 32468, 32603, 32781, 32783, 32784, 32785, 32788, 32806, 32818, 33013, 33014 en 33015 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brief regering

Reactie op de aangenomen motie Sap c.s. (21501-20, nr 580) over analyse opties vergroting noodfonds – 21501-07-861

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 25 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding ontwerpregeling tot wijziging van de tarieven die dienen ter vergoeding van de kosten van werkzaamheden van de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit (nVWA) inzake diervoederregelgeving (sts ELI) – 26991-323

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 17 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie besteding en gebruik Lerarenbeurs – 27923-123

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 25 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Hamer over voorgenomen ontslagen bij een aantal bedrijven – 29544-358

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 22 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek draagvlak voor Nationale Politie onder politiemensen – 29628-283

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 24 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage emancipatiebeleid – 30420-160

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 25 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kwaliteit van het mbo-onderwijs – 31524-120

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 28 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen met betrekking tot het tracé van de Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding (min ELI) – 31574-21

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 22 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de Dummy Deltafonds – 32304-35

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 29 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwikkelingen met betrekking tot het Wetsvoorstel versterking positie leraren – 32396-12

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 25 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de aangenomen moties van de leden Koopmans en Lodders (32670, nr. 8 en nr. 19) omtrent Natura 2000 – 32670-27

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 25 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie over de productartikelen 11 en 16 van de begroting Infrastructuur (A) 2012 – 33000-A-18

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 29 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verbodenverklaring en ontbinding ex artikel 2:20 Burgerlijk Wetboek t.a.v. de Vereniging Martijn – 33000-VI-58

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 24 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Mediabegroting 2012 – 33000-VIII-59

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 28 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

CABR-dossier van Klaas-Carel Faber – 33000-VIII-60

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 28 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Bestuursafspraken G4 en G33 – 33000-VIII-61

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 28 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake beleidsartikel 31 van de begroting Infrastructuur en Milieu (XII) 2012 – 33000-XII-58

voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, J.F. Snijder-Hazelhoff – 29 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Naar boven