Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over vernieuwing van de rijksdienst, te weten:

- de motie-Pechtold over een nulmeting van externe inhuur (31201, nr. 6);

- de motie-Pechtold over wijziging van de fasering (31201, nr. 7);

- de motie-Pechtold over het verlenen van doorzettingsmacht aan de minister van BZK (31201, nr. 8);

- de motie-Pechtold over het gericht decentraliseren van toezicht- en inspectietaken (31201, nr. 9);

- de motie-Van der Burg over het streven dat overheidsformulieren voor 1 januari 2009 voor 95% van de Nederlanders begrijpelijk zijn (31201, nr. 10);

- de motie-Van der Burg over een nulmeting van de interbestuurlijke lasten (31201, nr. 11);

- de motie-Heijnen c.s. over een gelijkmatiger ritme voor vernieuwing van de rijksdienst (31201, nr. 12);

- de motie-Schinkelshoek c.s. over de bevoegdheden voor het directoraat-generaal Bedrijfsvoering (31201, nr. 13);

- de motie-Schinkelshoek/Anker over de uitwerking van het programma voor vernieuwing van de rijksdienst (31201, nr. 14).

(Zie vergadering van 4 december 2007.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Pechtold stel ik voor, zijn motie (31201, nr. 7) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Pechtold (31201, nr. 8) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

De motie-Van der Burg (31201, nr. 10) is in die zin gewijzigd dat zij thans ook is ondertekend door het lid Pechtold. Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 15 (31201).

Op verzoek van mevrouw Van der Burg stel ik voor, de gewijzigde motie-Van der Burg/Pechtold (31201, nr. 15) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Schinkelshoek c.s. (31201, nr. 13) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is, een directoraat-generaal Bedrijfsvoering op te richten dat "kaders" dient te stellen voor rijksbrede samenwerking op het gebied van personeel, huisvesting, facilitair beheer, inkoop en informatievoorziening;

overwegende dat zo'n directoraat-generaal een belangrijke bijdrage kan leveren aan een "ontkokerde" rijksdienst, gericht op meer efficiency bij de rijksoverheid en op meer samenwerking tussen departementen;

van mening dat de voorgenomen rijksbrede samenwerking bij de bedrijfsvoering de komende jaren stap voor stap dient te worden uitgebreid, te beginnen met de opzet van een gezamenlijke auditdienst;

van oordeel dat rijksbrede samenwerking doorzettings­macht behoeft;

dringt er bij de regering op aan, het directoraat-generaal Bedrijfsvoering zodanige bevoegdheden te geven dat rijksbreed de noodzakelijke kaders kunnen worden gesteld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Schinkelshoek, Heijnen, Anker, Van Raak, Van der Burg en Pechtold.

Zij krijgt nr. 16 (31201).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Pechtold (31201, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

De heer Van Haersma Buma (CDA):

Om een misverstand te voorkomen: de CDA-fractie wenst geacht te worden, voor de motie op stuk nr. 6 van de heer Pechtold gestemd te hebben.

De voorzitter:

Daar namen wij goede nota van. De aanwezige leden van de fractie van het CDA wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden, voor deze motie te hebben gestemd.

In stemming komt de motie-Pechtold (31201, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Burg (31201, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Heijnen c.s. (31201, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Schinkelshoek c.s. (31201, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schinkelshoek/Anker (31201, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven