Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht (31012).

(Zie vergadering van 4 december 2007.)

De voorzitter:

Voor dit wetsvoorstel is ingevolge artikel 137 van de Grondwet een gekwalificeerde meerderheid nodig omdat het over een wijziging van de Grondwet gaat. Dat wil zeggen dat wij dit wetsvoorstel alleen kunnen aannemen met ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven