Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend in het debat over het bordeelverbod en de mensenhandel, te weten:

- de motie-Arib over intensivering van vervolging van personen die misbruik maken van prostituees (25437, nr. 32);

- de motie-Arib over een actieplan van de betrokken ministeries en de gemeenten (25437, nr. 33);

- de motie-Rouvoet c.s. over een landelijk toetsingskader op het prostitutiebedrijf (25437, nr. 34);

- de motie-Rouvoet c.s. over het betrekken van hulporganisaties bij verdere vormgeving van het beleid (25437, nr. 35);

- de motie-Van der Staaij c.s. over de handhavingsinspanningen (25437, nr. 36);

- de motie-De Pater-van der Meer/Griffith over inventarisatie van de mogelijkheden van het huidige planologisch instrumentarium (25437, nr. 37);

- de motie-De Pater-van der Meer c.s. over duidelijkheid met betrekking tot de arbeidsrelatie (25437, nr. 38);

- de motie-Van der Laan/Arib over onderzoek naar aanpassing van de Wet arbeid vreemdelingen (25437, nr. 39);

- de motie-Tonkens/Vos over aanpassing van de Wet arbeid vreemdelingen (25437, nr. 40);

- de motie-Tonkens c.s. over een plan van aanpak inzake versterking van de rechtspositie van prostituees (25437, nr. 41);

- de motie-Arib c.s. over voortgezet verblijf na afloop van het strafproces (28638, nr. 3);

- de motie-De Wit/Arib over aanpassing van de huidige B9-regeling (28638, nr. 4);

- de motie-Griffith c.s. over illegale prostituees die aangifte doen van vrouwenhandel (28638, nr. 5);

- de motie-Van der Laan/Arib over het op ruimhartige wijze bezien van aanvragen voor voortgezet verblijf (28638, nr. 6);

- de motie-Tonkens c.s. over vaste gedragsregels voor overheidsfunctionarissen (28638, nr. 7);

- de motie-Tonkens/Vos over een standaard risicoanalyse (28638, nr. 8).

(Zie vergadering van 25 november 2003.)

De voorzitter:

De motie-Tonkens/Vos (25437, nr. 40) is in die zin gewijzigd dat het dictum thans luidt:

"verzoekt de regering, te voorzien in een aanpassing van de Wet arbeid vreemdelingen, waardoor tewerkstellingsvergunningen ook aan prostituees uit andere dan EU- of associatielanden verleend kunnen worden en te voorzien in een duidelijk, toetsbaar en reëel beleid voor prostituees uit associatielanden dat in overeenstemming is met de tekst en de strekking van de Associatieverdragen en uitspraken van het Hof van Justitie om de Wet arbeid vreemdelingen daadwerkelijk open te stellen voor prostituees.".

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Tonkens en Vos. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 43 (25437).

De motie-Arib (25437, nr. 33) is in die zin gewijzigd dat het dictum thans luidt:

"roept de regering op, een actieplan te ontwerpen waarin de betrokken ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën met de gemeenten komen tot een samenhangende aanpak van de problemen in de prostitutie, en de Kamer daarover vóór 1 maart 2004 te informeren.".

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Arib, Tonkens en De Wit. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 42 (25437).

In stemming komt de motie Arib (25437, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie Arib c.s. (25437, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie en de SGP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rouvoet c.s. (25437, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de ChristenUnie, het CDA, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rouvoet c.s. (25437, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de LPF tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij c.s. (25437, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Pater-van der Meer/Griffith (25437, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Pater-van der Meer c.s. (25437, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Laan/Arib (25437, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Tonkens/Vos (25437, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tonkens c.s. (25437, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Arib c.s. (28638, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie is verworpen met dezelfde stemverhouding als de vorige.

In stemming komt de motie-De Wit/Arib (28638, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie is verworpen met dezelfde stemverhouding als de vorige.

In stemming komt de motie-Griffith c.s. (28638, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Laan/Arib (28638, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tonkens c.s. (28638, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tonkens/Vos (28638, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven