Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over tarieven RVV, te weten:

- de motie-Ormel c.s. over vermindering van de tariefsverhoging met 25% (28474, nr. 8).

(Zie vergadering van 23 april 2003.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven