Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over verzelfstandiging RVV, te weten:

- de motie-Ormel c.s. over de vaststelling van de tarieven (28474, nr. 3);

- de motie-Ormel c.s. over paraatheid voor dierziekte-uitbraak (28474, nr. 4).

(Zie vergadering van 26 november 2002.)

In stemming komt de motie-Ormel c.s. (28474, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdA tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ormel c.s. (28474, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven