Agenda opgesteld 3 juni 2016

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 7 juni

14.00 uur

Woensdag 8 juni

10.15 uur

Donderdag 9 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

33 354

Voorstel van wet van het lid Taverne houdende een tijdelijke experimentenregeling voor het gebruik van elektronische voorzieningen bij verkiezingen (Tijdelijke experimentenwet elektronische voorzieningen bij verkiezingen)

– artikelen 1 t/m 14

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Tijdelijke experimentenwet elektronische voorzieningen bij verkiezingen

33 354, nr. 11

– de motie-Klein over binnen een proefopstelling stemmen

33 354, nr. 12

– de motie-Amhaouch over voorstellen voor wijziging van het verkiezingsproces

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Nucleaire veiligheid

32 645, nr. 69

– de motie-Van Veldhoven over een onderzoek of Nederland voldoende is voorbereid op een kernramp

32 645, nr. 70

– de motie-Van Veldhoven over de informatievoorziening bij incidenten met nabijgelegen kerncentrales

32 645, nr. 71

– de motie-Van Veldhoven/Agnes Mulder over structurele afspraken met buurlanden over nucleaire installaties

32 645, nr. 72

– de motie-Van Tongeren over inspraak voor bewoners over de veiligheid van kerncentrales

32 645, nr. 73

– de motie-Van Tongeren over het afbouwen van de speciale positie van kernenergie binnen de EU

32 645, nr. 74

– de motie-Van Tongeren over het uitfaseren van de kerncentrale Borssele

32 645, nr. 75

– de motie-Van Tongeren over de actuele status van alle relevante veiligheids- en evacuatieplannen

32 645, nr. 76

– de motie-Remco Dijkstra over betere communicatie over nucleaire veiligheid

32 645, nr. 77

– de motie-Smaling over aansluiten bij het verzoek tot stillegging van Belgische kerncentrales

32 645, nr. 78

– de motie-Dik-Faber over het overbrengen van het historische afval naar de COVRA

32 645, nr. 79

– de motie-Dik-Faber over toezicht door onafhankelijke stralingscontroleurs

32 645, nr. 80

– de motie-Dik-Faber over stopzetten van de voorbereidingen voor de reactor Pallas

32 645, nr. 81

– de motie-Dik-Faber over gemeenten nauwer betrekken bij de besluitvorming over kerncentrales

32 645, nr. 82

– de motie-Fokke/Jan Vos over de Belgische regering verzoeken om Tihange en Doel te sluiten

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Scheepvaart

31 409, nr. 113

– de motie-Smaling/Jacobi over de CCR-eisen bij schepen tot 86 meter alleen toepassen bij nieuwbouw, verbouw of ombouw

31 409, nr. 114

– de motie-Jacobi/Van Tongeren over het verder verminderen van de CO2-uitstoot van de binnenvaart

31 409, nr. 115 (overgenomen)

– de motie-Jacobi/De Boer over met kracht doorzetten van het project maatwerk vervoer

31 409, nr. 116 (overgenomen)

– de motie-Belhaj/Van Veldhoven over ambitieuze afspraken om de uitstoot van de internationale scheepvaart te beperken

31 409, nr. 117

– de motie-Belhaj/Van Veldhoven over het in Europees verband verkennen van een sloopregeling voor binnenvaartschepen

31 409, nr. 118

– de motie-Van Helvert/Jacobi over goede onderlinge afstemming over helikoptervelden

31 409, nr. 119

– de motie-Van Helvert/Jacobi over anticiperend handhaven door de ILT

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Staat van de Volkshuisvesting en diverse woononderwerpen

De Voorzitter: dhr. Krol wenst zijn motie op stuk nr. 242 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 847, nr. 230

– de motie-Albert de Vries over maatregelen om te voorzien in betaalbare sociale en middeldure huurwoningen

32 847, nr. 231

– de motie-Albert de Vries over huurverlaging in verhouding tot inkomensdaling

32 847, nr. 232 (aangehouden)

– de motie-Albert de Vries c.s. over maatwerkhuren voor aangepaste of geclusterde woningen

32 847, nr. 233

– de motie-Albert de Vries c.s. over terugdringen van overtredingen van het woningwaarderingsstelsel

32 847, nr. 234

– de motie-Madlener c.s. over een verbod op geld voor statushouders voor inboedel

32 847, nr. 235

– de motie-Bashir over een oplossing voor het tekort op het budget voor de huurtoeslag

32 847, nr. 236

– de motie-Bashir over een model voor een instellingsverklaring

32 847, nr. 237

– de motie-Bashir over een betere huurprijsbescherming voor huurders in de vrije sector

32 847, nr. 238

– de motie-Bashir over lagere netto woonlasten van huurders

32 847, nr. 239

– de motie-Ronnes over regionale verschillen in de volkshuisvestelijke problemen

32 847, nr. 240

– de motie-Ronnes over oplossingen voor het tekort aan woningen

32 847, nr. 241

– de motie-Krol over de definitie van een zorgwoning en een seniorenwoning

32 847, nr. 242 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Krol over ombouwen van leegstaand zorgvastgoed tot ouderenwoningen

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

34 197

Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de evaluatie van de Wet van 29 juni 2006 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol

34 197 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikel I, onderdelen A t/m C

– amendement Van Helvert (8)

– amendement Monasch (9)

– onderdeel D

– onderdelen E t/m N

– artikel I

– artikelen II en III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de evaluatie van de Wet van 29 juni 2006

34 197, nr. 10

– de motie-Van Helvert over de verplichte eigen bijdrage van Schiphol aan de directe luchtvaartactiviteiten

34 197, nr. 11

– de motie-Van Tongeren over eerlijke concurrentieverhoudingen tussen luchtvaart en ov-mobiliteit

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

34 481, nr. 1

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Verordening visumliberalisatie Oekraïne COM (2016) 236, verordening visumliberalisatie Kosovo COM (2016) 277, verordening visumliberalisatie Turkije COM (2016) 279 en verordening voor herziening van het opschortingsmechanisme COM (2016) 290

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken voor de voorstellen een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

34 482, nr. 1

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Herziening Dublinverordening COM (2016) 270, verordening tot herziening van EASO COM (2016) 271 en verordening tot herziening van EURODAC COM (2016) 272

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken voor de voorstellen een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

Stemming

12. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2015

34 475, nr. 7

– de motie-Omtzigt c.s. over informatie over herzieningen van het belastingstelsel

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vervolg Onderwijs2032

De Voorzitter: dhr. Rog wenst zijn motie op stuk nr. 319 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 293, nr. 315

– de motie-Van Meenen/Ypma over leraren de ruimte geven voor verbreding, verdieping en onderwijsvernieuwing

31 293, nr. 316 (ingetrokken)

– de motie-Van Meenen/Straus over de Onderwijscoörperatie als vertegenwoordigend orgaan voor de beroepsgroep van leraren

31 293, nr. 317 (overgenomen)

– de motie-Grashoff over het faciliteren van docenten zodat zij kunnen meedenken over Onderwijs2032

31 293, nr. 318

– de motie-Beertema over staken van het traject Onderwijs2032

31 293, nr. 319 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Rog over voorstellen om de middelen voor de lerarenbeurs volledig uit te putten

31 293, nr. 320

– de motie-Ypma/Van Meenen over experimenteren met meer tijd voor lesvoorbereiding

31 293, nr. 321

– de motie-Jasper van Dijk over leraren vrij laten bij het adviseren over een nieuw curriculum

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Onderwijs aan vluchtelingenkinderen

De Voorzitter: de fractie van de SP wordt aantekening verleend tegen de overgenomen motie op stuk nr. 20 te zijn.

34 334, nr. 14

– de motie-Van Meenen over beperken van het aantal verhuisbewegingen van vluchtelingenkinderen

34 334, nr. 15

– de motie-Van Meenen over instromen op het juiste niveau door leerlingen van rond de achttien jaar uit internationale schakelklassen

34 334, nr. 16

– de motie-Siderius over professionele jeugdhulpverlening gericht op traumaverwerking bij kinderen van vluchtelingen

34 334, nr. 17

– de motie-Bruins over maatwerkfinanciering voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen en kinderen van statushouders

34 334, nr. 18

– de motie-Grashoff c.s. over aanvullende bekostiging in het tweede jaar

34 334, nr. 19

– de motie-Beertema over het besteden van de beschikbare menskracht en het beschikbare onderwijsbudget aan het reguliere onderwijs

34 334, nr. 20 (overgenomen)

– de motie-Straus over meer samenhang in het onderwijs aan vluchtelingenkinderen voor een betere inzet van publieke middelen

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Flexibilisering voortgezet onderwijs/ maatwerkdiploma's/effectieve leerwegen

31 289, nr. 304 (ingetrokken)

– de motie-Van Meenen over uitvoeren van het door VSNU en VH voorgestelde experiment

31 289, nr. 305 (overgenomen)

– de motie-Van Meenen over het afronden van een vak op hoger niveau niet toestaan als toelatingsvereiste

31 289, nr. 306

– de motie-Van Meenen over een experiment in het mbo met het toelaten van scholieren met een onvolledig diploma

31 289, nr. 307 (overgenomen)

– de motie-Grashoff over na het verschijnen van de derde monitor toelatingscode uitvoeren van de aangenomen moties

31 289, nr. 315 (gewijzigd, was nr. 308)

– de gewijzigde motie-Vermue c.s. over verbreden van het experiment voor toelating tot het hoger onderwijs

31 289, nr. 309

– de motie-Vermue over afschaffen van beoordeling op basis van het onderbouwrendement

31 289, nr. 310

– de motie-Beertema over niet uitvoeren van de pilot maatwerk vo

31 289, nr. 316 (gewijzigd, was nr. 311)

– de gewijzigde motie-Rog over het recht op schakelprogramma's of doorstroomtrajecten voor vmbo-scholieren

31 289, nr. 312 (overgenomen)

– de motie-Bruins over belonen in plaats van benadelen van scholen die maatwerk stimuleren

31 289, nr. 313 (aangehouden)

– de motie-Siderius/Vermue over schrappen van de eis van een gemiddeld examencijfer van 6,8 voor de overgang van vmbo naar havo

31 289, nr. 314 (ingetrokken)

– de motie-Siderius over de verplichte ouderbijdrage voor het onderwijs aan hoogbegaafden

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Flexibilisering onderwijstijd

31 293, nr. 322

– de motie-Van Meenen/Rog over deelname aan het experiment flexibilisering onderwijstijd door scholen met een hierbij aansluitende pedagogische visie

31 293, nr. 323

– de motie-Beertema over staken van het experiment flexibilisering onderwijstijd

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de effecten van het leenstelsel

24 724, nr. 143

– de motie-Rog over waarheidsgetrouw communiceren over de opbrengsten van het leenstelsel

24 724, nr. 144

– de motie-Rog over advies van de Nederlandsche Bank over de gevolgen van het leenstelsel

24 724, nr. 145

– de motie-Rog/Jasper van Dijk over de financiële ondersteuning van studenten die een beroep doen op overmacht

24 724, nr. 146

– de motie-Bruins/Rog over een aanvullende beurs voor studenten met een functiebeperking

24 724, nr. 147

– de motie-Bruins over duidelijker vermelden van de risico's van lenen

24 724, nr. 148

– de motie-Jasper van Dijk over het falen van de Minister bij het creëren van meer gelijke kansen

24 724, nr. 149

– de motie-Jasper van Dijk/Rog over de uitkering van de individuele studietoeslag overdragen aan DUO

24 724, nr. 150

– de motie-Mohandis c.s. over adequate informatievoorziening over studiefinanciering

24 724, nr. 151 (aangehouden)

– de motie-Grashoff over meer aandacht voor de doorstroom van mbo naar hbo

24 724, nr. 152

– de motie-Van Meenen c.s. over onderzoek naar knelpunten voor studenten met een functiebeperking

24 724, nr. 153

– de motie-Kuzu/Jasper van Dijk over een raadgevend referendum onder studenten in het hoger onderwijs

24 724, nr. 154

– de motie-Kuzu over een plan van aanpak voor ouders van leerlingen uit kwetsbare milieus

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Inburgering

32 824, nr. 131

– de motie-Sjoerdsma over zo snel mogelijke evaluatie van de Wet inburgering

32 824, nr. 132

– de motie-Sjoerdsma/Karabulut over harde criteria voor toekenning van het keurmerk Blik op Werk

32 824, nr. 133

– de motie-Karabulut/Sjoerdsma over onderbrengen van het toezicht op inburgeringsonderwijs bij de onderwijsinspectie

32 824, nr. 134

– de motie-De Graaf over verplichte inburgering voor Turken

32 824, nr. 135

– de motie-De Graaf over uitzetten bij falen of weigeren van een inburgeringscursus

32 824, nr. 136

– de motie-De Graaf over verlagen van de inburgeringstermijn naar één jaar

32 824, nr. 137

– de motie-Van Klaveren over ontmoedigen van halalzwemmen

32 824, nr. 138

– de motie-Van Klaveren over intrekken van de verblijfsvergunning voor inburgeringsweigeraars

32 824, nr. 139

– de motie-Pieter Heerma over het verlies van verblijfsrecht in wet- en regelgeving

32 824, nr. 140

– de motie-Marcouch over versterking van het toezicht op het inburgeringsonderwijs

32 824, nr. 141

– de motie-Marcouch/Pieter Heerma over actief kennismaken met de Nederlandse cultuur en samenleving

32 824, nr. 142

– de motie-Öztürk over inzet van buddy's bij inburgering

32 824, nr. 143

– de motie-Öztürk over vergoeding van alle kosten van de inburgeringscursus

32 824, nr. 144

– de motie-Azmani over informeren van gemeenten door DUO

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Dierenwelzijn inclusief zeezoogdieren

De Voorzitter: dhr. Wassenberg verzoekt zijn motie op stuk nr. 870 aan te houden. Dhr. Van Gerven wenst zijn motie op stuk nr. 867 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

28 286, nr. 862

– de motie-Graus over een plan van aanpak voor opvang in beslag genomen dieren

28 286, nr. 863

– de motie-Graus over financiële ondersteuning voor één nationale dierenbeschermingsautoriteit

28 286, nr. 864 (aangehouden)

– de motie-Graus over Australische zeezoogdierdeskundigen betrekken bij evaluatie strandingsprotocol

28 286, nr. 865

– de motie-Graus over dieren bij uitbraak laten verdoven

28 286, nr. 866

– de motie-Graus over chloorloze bassins

28 286, nr. 867 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Gerven over een verbod op vogelmarkten

28 286, nr. 868 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over verlaging van de sterftecijfers onder biggen

28 286, nr. 869

– de motie-Van Gerven over een verbeterplan voor de kippenvangst

28 286, nr. 870 (aangehouden)

– de motie-Wassenberg over niet meer fokken op hoge aantallen biggen en extra spenen bij zeugen

28 286, nr. 871 (aangehouden)

– de motie-Wassenberg over een onderzoek naar illegale puppyhandel

28 286, nr. 872

– de motie-Wassenberg over een uitbreiding van het verbod op doden van huisdieren

28 286, nr. 873

– de motie-Wassenberg over niet langer toestaan van shows met wilde dieren

28 286, nr. 874

– de motie-Wassenberg over een afwegingskader voor faunabeheer

28 286, nr. 875

– de motie-Wassenberg over niet langer toestaan van levend koken van kreeften en krabben

28 286, nr. 876 (aangehouden)

– de motie-Rudmer Heerema over het verlengen van de ontheffing voor koudmerken

28 286, nr. 877

– de motie-Geurts over het overnemen van Europese dierenwelzijnsnormen door Oekraïne

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Landbouw-en Visserijraad

21 501-32, nr. 923

– de motie-Grashoff over een Europees voorstel voor beperkingen op gebruik van glyfosaat

21 501-32, nr. 924

– de motie-Grashoff over het overnemen van de aanbevelingen omtrent de beperkingen van gebruik van glyfosaat

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Armoede- en schuldenbeleid

De Voorzitter: dhr. Krol wenst zijn motie op stuk nr. 350 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

24 515, nr. 340

– de motie-Schouten/Yücel over een concreet actieplan voor de Rijksincasso-visie

24 515, nr. 341

– de motie-Schouten over het preferent maken van woonschulden

24 515, nr. 342

– de motie-Van Veldhoven/Koşer Kaya over de vaste lasten betalen voor mensen met een gediagnosticeerd laag IQ

24 515, nr. 343

– de motie-Van Veldhoven/Koşer Kaya over ondersteunen van lokale pilots gericht op schuldpreventie

24 515, nr. 344

– de motie-Yücel/Schouten over bevorderen dat organisaties werk gaan maken van een sociale incasso

24 515, nr. 345

– de motie-Yücel over aansluiten van rijksoverheidsinstanties op het landelijke beslagregister

24 515, nr. 346

– de motie-Voortman over afschaffing van de bestuursrechtelijke premie

24 515, nr. 347 (overgenomen)

– de motie-Voortman over voorstellen om schuldhulpverlening toegankelijker te maken voor jongeren

24 515, nr. 348 (aangehouden)

– de motie-Voortman over opstarten van pilots integrale schuldhulpverlening aan jongeren

24 515, nr. 349

– de motie-Krol over brede toegankelijkheid tot schuldhulpverlening

24 515, nr. 350 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Krol over onderzoek naar een schuldenbank

24 515, nr. 351

– de motie-Krol over de negatieve effecten van de voorkeurspositie van de overheid als schuldeiser

24 515, nr. 352

– de motie-Karabulut over nieuwe wetten en regels vooraf toetsen op hun effecten

24 515, nr. 353

– de motie-Karabulut over dichten van de kloof tussen arm en rijk

24 515, nr. 354

– de motie-Karabulut over laten uitvoeren van het incassotraject door één rijksincassodienst

Stemmingen

22. Stemmingen in verband met:

34 378

Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen

– artikelen I t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

23. Stemmingen in verband met:

34 106

Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik

34 106 (bijgewerkt t/m amendement nr. 14)

– artikel I, aanhef

– gewijzigd amendement Amhaouch c.s. (14,I)

– amendement Amhaouch (13)

– onderdeel A

– gewijzigd amendement Amhaouch c.s. (14,II)

– gewijzigd amendement Fokke (12,I)

  • N.B. Indien zowel amendement 14 als 12 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan onderdeel 1 van amendementsonderdeel 14,II

– onderdeel B

– artikel I

– gewijzigd amendement Amhaouch c.s. (14,III)

– artikel IA

– artikel IB

– gewijzigd amendement Fokke (12,II) (invoegen artikel IC)

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

24. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik

34 106, nr. 15

– de motie-Voortman/Koşer Kaya over onderzoek in welke mate misbruik van de Wob voorkomt

34 106, nr. 16

– de motie-Veldman c.s. over een actieplan om de informatiehuishouding van overheden op orde te brengen

Stemmingen

25. Stemmingen in verband met:

34 358 -(R 2065)

Wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd

34 358 (R2065) (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– amendement De Caluwé/Bisschop (10)

– artikel I

– artikelen II t/m VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

26. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Wadden

29 684, nr. 134 (gewijzigd, was nr. 130)

– de gewijzigde motie-Jacobi c.s. over het hand-aan-de-kraanprincipe voor gas- en zoutwinning

Stemming

27. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VSO milieuen transportraad d.d. 14 en 15 april 2016

De Voorzitter: mw. Van Veldhoven wenst haar motie op stuk nr. 586 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

21 501-33, nr. 586 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Veldhoven/Belhaj over controles in de scheepvaartsector

28. Debat over het vrijhandelsverdrag met Canada (CETA) met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

29. Debat over een nader onderzoek door de commissie-Oosting met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

30. VAO Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie (AO d.d. 23/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Midden-Oosten vredespolitiek (AO d.d. 26/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27 570 (R1672)

32. Voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe)

33 852 (R2023)

33. Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen

32 415 (R1915)

34. Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet)

33 506

35. Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (2e termijn Kamer)

Langetermijnagenda

14, 15 en 16 juni (week 24)

– VAO Verdeling middelen onderwijsachterstandenbeleid (AO d.d. 14/04)

– VAO Energie (AO d.d. 20/04)

– VSO over de reactie op het rapport «Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen» van de Inspectie van het Onderwijs (28 753, nr. 39)

– VAO Wetenschapsbeleid (AO d.d. 20/04)

– VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 26/05)

– VAO Renovatie Binnenhof (AO d.d. 01/06)

– VAO Luchtvaart (inclusief vliegen over conflictgebieden) (AO d.d. 01/06)

– VAO BTW (AO d.d. 02/06)

34 400, nrs. 1 en 2 (Verslag van de Tijdelijke commissie herziening Wet parlementaire enquête over een verkenning van de mogelijkheden en randvoorwaarden van het horen onder ede buiten de parlementaire enquête)

34 291 (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten) (voortzetting)

34 349 (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding)

34 384 (Wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen))

34 247 (voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen)

34 280 (R2058) (Goedkeuring van het op 29 september 2015 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag bij het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 11 en 144))

34 371 (R2066) (Goedkeuring van het op 29 september 2015 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag bij het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 171 en 182))

34 330 (Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen)

34 347 (Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES met betrekking tot enkele kwaliteitsaspecten in het beroepsonderwijs)

34 243 (Implementatiewet richtlijn collectief beheer)

34 218 (Wet continuïteit ondernemingen I)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn)

34 086 (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (re- en dupliek))

33 885 (Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

34 375 (Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts, en enige andere wijzigingen)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (voortzetting)

34 333 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg)

21, 22 en 23 juni (week 25)

– VAO Belastingdienst (AO d.d. 01/06)

34 331 (Aanpassingswet studiefinanciering BES))

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

34 433, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een pil teveel maakt geen crimineel»)

33 996 (Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

34 111 (Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen)

28, 29 en 30 juni (week 26)

– VAO Spoor (AO Spoor d.d. 19/05)

– VAO Privacy (AO d.d. 18/05)

34 294 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving))

34 257 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen)

33 980 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving)

34 377 (Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen)

34 413 (Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten))

34 389 (Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak)

34 390 (Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen)

34 348 (Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen))

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

34 399 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis)

5, 6 en7 juli (week 27)

– Debat over de Voorjaarsnota

-34 436 (Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (nieuwe normering primaire waterkeringen)

34 309 (Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring))

Zomerreces: week 27 t/m 35

6, 7 en 8 september (week 36)

34 268 (Wijziging van de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur en intrekking van de Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen in verband met de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen)

13, 14 en 15 september (week 37)

34 295 (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

20, 21 en 22 september (week 38)

– Prinsjesdag

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

34 158 (R2048) (Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (Initiatief-Koser Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

4. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

5. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

6. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

7. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister-President, Minister V&J)

8. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

9. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

10. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

11. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

12. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

13. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

14. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

15. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

16. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (Minister EZ)

17. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (Ministers SZW en EZ)

18. Debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking (Groot) (Staatssecretaris Financiën en Minister V&J)

19. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

20. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

21. Debat over de omgang met informatie door overheden (Voortman) (Staatssecretaris VWS en Minister BZK)

22. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

23. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

24. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

25. Debat over de uitslag van de Venezolaanse verkiezingen en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse relatie met Venezuela (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

26. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

27. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

28. Debat over de plannen van aanpak voor Curaçao en Sint-Maarten (Bosman) (Minister BZK)

29. Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

30. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

31. Debat over het rapport van de commissie Schnabel over voltooid leven (Rutte) (Minister VWS, Minister V&J)

32. Debat over de invloed van Eritrea in Nederland (Azmani) (Minister BuZa, Staatssecretaris V&J, Minister SZW)

33. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

34. Debat over een toename van het aantal verwarde personen (Dik-Faber) (Minister VWS, Minister V&J)

35. Debat over de beprijzing van Europese emissierechten (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

36. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (Staatssecretaris OCW)

37. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland (Sjoerdsma) (Minister I&M, Minister BuHa-OS)

38. Debat over Syrië (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

39. Debat over het dubbele schooladvies (Grashoff) (Staatssecretaris OCW)

40. Debat over de financiering en verkoop van het Vakcollege (Jadnanansing) (Minister OCW)

41. Debat over gevangenen die medische gegevens verwerken (Bruins Slot) (Minister VWS, Minister V&J)

42. Debat over de persvrijheid in Turkije (De Roon) (Minister BuZa)

43. Debat over de vermogensrendementheffing en de renteverlaging door de ECB (Bashir) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris SZW)

44. Debat over de waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingen (Agnes Mulder) (Minister EZ)

45. Debat over de mogelijke sluiting van gevangenissen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

46. Debat over het budget van de nationale politie (Helder) (Minister V&J)

47. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

48. Debat over maatwerk in de zorg (Potters) (Staatssecretaris VWS)

49. Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Minister EZ en Staatssecretaris I&M)

50. Debat over de stijging van het aantal meldingen van seksueel geweld op scholen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

51. Debat over het uitblijven van een gezondheidsonderzoek naar fijnstof (Thieme) (Staatssecretaris I&M)

52. Debat over de groeiende tweedeling in het mbo (Siderius) (Minister OCW)

53. Debat over het nieuwe gaswinningsbesluit (Van Veldhoven) (Minister van EZ)

54. Debat over onderhandse zorgcontracten in de thuiszorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

55. Debat over gezondheidsschade die is opgelopen door werknemers van DuPont (Tanamal) (Minister SZW)

56. Debat over de kabinetsreactie op de Fyra-enquête en de NS-strategie (Staatssecretaris I&M, Minister Financiën)

57. Debat over de controles op zware verkeersovertredingen (Visser) (Minister V&J)

58. Debat over de biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

59. Debat over misstanden in het gevangeniswezen (Volp) (Staatssecretaris V&J)

60. Debat over de import van Russisch aardgas (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

61. Debat over de omgang met privacygevoelige gegevens door gemeenten (Voortman) (Minister BZK)

62. Debat over duurzaamheid en arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie (Gesthuizen) (Minister BuHa-OS)

63. Debat over het pakket aan arbeidsmaatregelen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

64. Debat over de oproep van het Turks consulaat om belediging van president Erdogan aan te geven (Karabulut) (Minister BZK en Minister SZW)

65. Debat over de consequenties van de uitspraak van het Europees hof voor de rechten van de mens voor het Statuut (Bosman) (Minister BZK)

66. Debat over Nederlandse rozenkwekers die naar Afrika vertrekken (Lodders) (Staatssecretaris EZ)

67. Debat over milieuzones (Visser) (Staatssecretaris I&M)

68. Debat over het korten van pensioenen (Krol) (Staatssecretaris SZW)

69. Debat over het rapport over de opsporing in Nederland (Van Toorenburg) (Minister V&J)

70. Debat over uitspraken van de Staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

71. Debat over de huurtoeslag (Bashir) (Minister W&R)

72. Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (Yücel) (Minister SZW)

73. Debat over discriminatie en racisme in Nederland (Marcouch) (Minister V&J, Minister SZW)

74. Debat over 38 kinderen die onwettig in een gesloten jeugdinstelling zitten (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

75. Debat over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

76. Debat over ziekenhuizen die medische missers verzwijgen (Otwin van Dijk) (Minister VWS)

77. Debat over asbest (Smaling) (Staatssecretaris I&M)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

2. Dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

3. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

4. Dertigledendebat over een patiëntenstop in de thuiszorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

5. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

6. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

7. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

8. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ)

9. Dertigledendebat over plannen om de mogelijkheden voor het PGB in te perken (Agema) (Staatssecretaris VWS)

10. Dertigledendebat over het bericht dat asielzoekers alle tijd van de politie opslokken (Helder) (Minister V&J)

11. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

12. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang (Siderius) (Minister SZW)

13. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

14. Dertigledendebat over het rapport van de Kinderombudsman over jeugdinstellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS, Staatssecretaris V&J)

15. Dertigledendebat over de storing in het tapsysteem in 2012 (Van Nispen) (Minister V&J)

16. Dertigledendebat over de prestatiedruk in het kleuteronderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

17. Dertigledendebat over boetes aan buitenlandse verkeersovertreders (Van Toorenburg) (Minister V&J)

18. Dertigledendebat over de toekomst van de arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister SZW)

19. Dertigledendebat over de begrotingsreserve duurzame energie (Van Tongeren) (Minister EZ)

20. Dertigledendebat over tariefverschillen bij de inkoop van zorg door gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

21. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

22. Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

23. Dertigledendebat over 18-plussers met verstandelijke beperkingen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

24. Dertigledendebat over Syrische kindbruiden in Nederland (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

25. Dertigledendebat over de missie in Mali (Knops) (Minister BuZa, Minister Defensie)

26. Dertigledendebat over niet aangevraagde toeslagen van de Belastingdienst (Bashir) (Staatssecretaris Financiën)

27. Dertigledendebat over het bericht dat De Lelie zorggroep stopt met wijkverpleging in Zwolle en Amersfoort (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

28. Dertigledendebat over het bericht dat de Belastingdienst informatie achterhield voor het gerechtshof en de Hoge Raad (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

29. Dertigledendebat over het afschaffen van de visumplicht voor de Turken (Omtzigt) (Minister-President, Minister BuZa)

30. Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan (Van Tongeren) (Minister I&M)

31. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over schuldhulpverlening (Schouten) (Staatssecretaris SZW)

32. Dertigledendebat over de rechtspositie van burgers na de overgang van de zorg naar gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

33. Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (Minister EZ)

34. Dertigledendebat over het screenen van asielzoekers (Voordewind) (Staatssecretaris V&J)

35. Dertigledendebat over het vluchtelingenakkoord tussen de EU en Turkije (Keijzer) (Staatssecretaris V&J)

36. Dertigledendebat over de regionale spoedeisende zorg (Bruins Slot) (Minister VWS)

37. Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen (Van ’t Wout) (Staatssecretaris SZW)

38. Dertigledendebat over een Oekraïense «plofkipfabriek» in Veenendaal (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

39. Dertigledendebat over de stand van zaken inzake MH17 (Omtzigt) (Minister-President, Minister BuZa)

40. Dertigledendebat over de erkenning van de Armeense genocide door Duitsland (Voordewind) (Minister BuZa)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 6 juni 2016 van 11.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over de evaluatie van de uitwerking van de nieuwe staatkundige structuur inzake Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Kamerstuk 34 300 IV, nr. 23)

Maandag 13 juni 2016 van 11.00 uur tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de implementatiewet richtlijn collectief beheer (34 243) en over de Wet continuïteit ondernemingen I (34 218)

Maandag 20 juni 2016 van 10.00 uur tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de veteranennota 2016

Woensdag 20 juni 2016 van 13.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen (Kamerstuk 34 469)

Maandag 27 juni 2016 van 10.00 uur tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met invoering van het trekkerkenteken (Kamerstuk 34 397)

Maandag 4 juli 2016 van 10.00 uur tot 15.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de Wet nieuwe normering primaire waterkeringen (Kamerstuk 34 436)

Recesperiodes

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Herfstreces 2016: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Carnaval: 26 t/m 28 februari 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Naar boven