Agenda opgesteld 14 februari 2014

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 18 februari

14.00 uur

Woensdag 19 februari

10.15 uur

Donderdag 20 februari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemming

3. Stemming in verband met:

33 750 IV, nr. 26

Brief van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over een verzoek aan de Raad van State inzake voorlichting over de positie van de Gevolmachtigde Ministers in de Rijksministerraad

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties te besluiten en in te stemmen met het verzoek om voorlichting aan de Raad van State.

Stemming

4. Stemming in verband met:

33 128, nr. 3

Brief van het Presidium over de evaluatie van het experiment inzake het direct in handen stellen van rapporten van de Algemene Rekenkamer aan de meest aangewezen commissies

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te besluiten en in te stemmen met de conclusies van de commissie voor de Rijksuitgaven en het experiment te beëindigen.

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Telecommunicatie

24 095, nr. 363

– de motie-De Liefde c.s. over de overstapmogelijkheden van kleine ondernemers

24 095, nr. 364

– de motie-Agnes Mulder/Oosenbrug over de faciliterende rol met betrekking tot snel internet

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Toptalent in het funderend onderwijs

33 750 VIII, nr. 88

– de motie-Ypma/Mohandis over het belang van het beheersen van complexe vaardigheden door leraren

33 750 VIII, nr. 89

– de motie-Ypma over het borgen van ondersteuning

33 750 VIII, nr. 90 (ingetrokken)

– de motie-Van Meenen over stimuleren van talent in brede zin

33 750 VIII, nr. 91 (ingetrokken)

– de motie-Straus over de aanbevelingen van de WRR ten aanzien van talent in het onderwijs

33 750 VIII, nr. 92

– de motie-Jasper van Dijk/Ypma over het beschikbaar stellen van geld voor excellentie aan alle vo-scholen

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

33 663

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de overheveling van taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school

– artikelen I t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

8. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES

33 663, nr. 8

– de motie-Ypma/Straus over renovatie verankeren in richtlijnen

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Masterplan DJI

24 587, nr. 573

– de motie-Kooiman c.s. over openbaar maken van afwegingscriteria voor sluiting van klinieken

24 587, nr. 574

– de motie-Kooiman c.s. over meer inspanningen om medewerkers van werk naar werk te begeleiden

24 587, nr. 575

– de motie-Helder over openhouden van de vestigingen met de beste budgetbeheersing

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

19 637, nr. 1776

– de motie-Gesthuizen c.s. over geen gedwongen uitzettingen van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Somalië

19 637, nr. 1777

– de motie-Gesthuizen c.s. over een uitzonderlijke situatie in zeven Irakese provincies

19 637, nr. 1778

– de motie-Gesthuizen c.s. over Kabul niet aanmerken als vlucht- of vestigingsalternatief

19 637, nr. 1779

– de motie-Fritsma over het niet verlenen van opvang aan uitgeprocedeerde asielzoekers

19 637, nr. 1780

– de motie-Voordewind c.s. over alternatieve opvang voor kinderen

19 637, nr. 1781

– de motie-Voordewind over het asielbeleid voor Pakistaanse christenen

19 637, nr. 1782

– de motie-Voortman c.s. over geen grens- of vreemdelingenbewaring voor minderjarige vreemdelingen per 1 juni

19 637, nr. 1783

– de motie-Voortman c.s. over het naar Ter Apel brengen van gezinnen met kinderen die op Schiphol asiel aanvragen

19 637, nr. 1784

– de motie-Voortman/Gesthuizen over ruimhartig toepassen van buitenschuldbeleid bij alleenstaande minderjarigen

19 637, nr. 1785

– de motie-Maij/Schouw over onderzoek naar alternatieven voor vreemdelingen-en grensdetentie van minderjarige kinderen

19 637, nr. 1786 (ingetrokken)

– de motie-Azmani over grotere vertrekbereidheid als grondslag voor inbewaringstelling

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Arbeidsomstandigheden

25 883, nr. 229

– de motie-Ulenbelt over een onafhankelijke asbestautoriteit

25 883, nr. 230

– de motie-Ulenbelt over binnen twintig jaar saneren van alle asbest uit de leefomgeving

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

33 818

Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid)

De Voorzitter: op verzoek van de indieners zal er na de stemming over de amendementen eerst worden gestemd over de ingediende moties alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel.

33 818 (bijgewerkt t/m amendement nr. 39)

Voorlopige stemmingslijst

– artikel I, onderdeel A

– amendement Van Weyenberg/Hamer (29) (invoegen onderdeel Aa)

– onderdelen B t/m L

– gewijzigd amendement Dijkgraaf (38)

– onderdeel M

De Voorzitter: ik stel voor in afwijking van de artikelvolgorde van het wetsvoorstel eerst te stemmen over amendement 26

– amendement Pieter Heerma (26)

 • Indien 26 verworpen:

 • – subamendement Pieter Heerma (37,I)

 • Indien 26 verworpen:

 • – amendement Van Nieuwenhuizen-Wijbenga/Van Weyenberg (30)(invoegen artikelen XXIIa t/m XXIIe)

 • N.B. Indien zowel amendement 31 als amendement 26 wordt aangenomen, wordt in artikel I, onderdeel N, in artikel 668a, vijfde lid, «24 maanden» vervangen door: 36 maanden.

 • N.B. Indien zowel amendement 19 als amendement 35 wordt aangenomen, wordt aan artikel I, onderdeel S, eerste lid, onderdeel e, «; of» toegevoegd en vervalt «; of» aan het slot van onderdeel ea.

 • N.B. Indien zowel amendement 14 als amendement 32 wordt aangenomen, wordt amendement 32 niet verwerkt.

 • Indien 14 verworpen:

 • – amendement Klein (33)

De Voorzitter: ik stel voor in afwijking van de artikelvolgorde van het wetsvoorstel eerst te stemmen over amendement 30

 • Indien 26 verworpen:

 • – amendement Van Nieuwenhuizen-Wijbenga/Van Weyenberg (30)(invoegen artikelen XXIIa t/m XXIIe)

 • N.B. Indien zowel amendement 31 als amendement 26 wordt aangenomen, wordt in artikel I, onderdeel N, in artikel 668a, vijfde lid, «24 maanden» vervangen door: 36 maanden.

 • N.B. Indien zowel amendement 19 als amendement 35 wordt aangenomen, wordt aan artikel I, onderdeel S, eerste lid, onderdeel e, «; of» toegevoegd en vervalt «; of» aan het slot van onderdeel ea.

 • N.B. Indien zowel amendement 14 als amendement 32 wordt aangenomen, wordt amendement 32 niet verwerkt.

 • Indien 14 verworpen:

 • – amendement Klein (33)

– amendement Van Ojik/Pieter Heerma (23)

– amendement Van Weyenberg (31)

 • N.B. Indien zowel amendement 31 als amendement 26 wordt aangenomen, wordt in artikel I, onderdeel N, in artikel 668a, vijfde lid, «24 maanden» vervangen door: 36 maanden.

 • N.B. Indien zowel amendement 19 als amendement 35 wordt aangenomen, wordt aan artikel I, onderdeel S, eerste lid, onderdeel e, «; of» toegevoegd en vervalt «; of» aan het slot van onderdeel ea.

 • N.B. Indien zowel amendement 14 als amendement 32 wordt aangenomen, wordt amendement 32 niet verwerkt.

 • Indien 14 verworpen:

 • – amendement Klein (33)

– amendement Pieter Heerma (36)

– onderdeel N

– gewijzigd amendement Dijkgraaf (39)

– amendement Klein (35,I)

– onderdeel O

– onderdeel P

– amendement Klein (35,II)

– onderdeel Q

– gewijzigd amendement Van Nieuwenhuizen-Wijbenga/Hamer (34,I)

– onderdeel R

– amendement Dijkgraaf/Schouten (19)

– amendement Klein (35,III)

 • N.B. Indien zowel amendement 19 als amendement 35 wordt aangenomen, wordt aan artikel I, onderdeel S, eerste lid, onderdeel e, «; of» toegevoegd en vervalt «; of» aan het slot van onderdeel ea.

 • N.B. Indien zowel amendement 14 als amendement 32 wordt aangenomen, wordt amendement 32 niet verwerkt.

 • Indien 14 verworpen:

 • – amendement Klein (33)

– gewijzigd amendement Van Nieuwenhuizen-Wijgenba/Hamer (34,II)

– onderdeel S

– onderdelen T t/m U

– amendement Ulenbelt (14,I)

– gewijzigd amendement Van Ojik (32)

 • N.B. Indien zowel amendement 14 als amendement 32 wordt aangenomen, wordt amendement 32 niet verwerkt.

 • Indien 14 verworpen:

 • – amendement Klein (33)

– amendement Pieter Heerma (27,I)

– onderdeel V

 • Indien 14 verworpen:

 • – amendement Klein (33)

– amendement Pieter Heerma (27,II)

– amendement Ulenbelt (14,II)

– amendement Van Nieuwenhuizen-Wijbenga c.s. (24,I)

– onderdeel X

– onderdelen Y t/m BB

– amendement Dijkgraaf/Schouten (19,II)

– onderdeel CC

– onderdelen DD t/m FF

– amendement Van Nieuwenhuizen-Wijbenga c.s. (24,II)

– onderdelen HH t/m JJ

– artikel I

– artikelen II t/m IV

– artikel V, aanhef

– amendement Ulenbelt (17) (invoegen onderdeel 0A)

– onderdelen A en B

– artikel V

– artikelen VI t/m XXI

– amendement Dijkgraaf/Schouten (19,III)

– artikelen XXIa t/m XXIf

– artikel XXII

– amendement Van Nieuwenhuizen-Wijbenga/Van Weyenberg (30,II)

– artikel XXIII

– artikelen XXIIIa t/m XXIIIf

– artikel XXIV, onderdelen A en B

– amendement Van Nieuwenhuizen-Wijbenga c.s. (24,III)

– artikel XXIV

– artikel XXV

– amendement Hamer c.s. (21)(invoegen artikel XXVa)

– artikel XXVI, onderdelen A t/m M

– amendement Ulenbelt/Klein (22,I)

– onderdeel N

– onderdelen O en P

– amendement Ulenbelt/Klein (22,II)

– onderdeel Q

– onderdelen R t/m E

– artikel XXVI

– artikel XXVII, onderdelen A en B

– amendement Ulenbelt/Klein (22,III)

– onderdeel C

– onderdelen D t/m E

– amendement Ulenbelt/Klein (22,IV)

– onderdeel F

– artikel XXVII

– artikelen XXVIII en XXIX

– artikel XXX, aanhef

– amendement Ulenbelt (16)

– onderdeel A

– onderdelen B t/m F

– artikel XXX

– artikel XXXI, onderdelen A en B

– amendement Klein (25)(invoegen onderdeel Ba)

– onderdeel C

– artikel XXXI

– artikelen XXXII t/m XXXVIII

– amendement Van Nieuwenhuizen-Wijbenga/Van Weyenberg (30,III)

– artikel XXXIX

– artikel XL

– beweegreden

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet werk en zekerheid

33 818, nr. 40

– de motie-Ulenbelt over de wachtgeldregeling voor politici in lijn brengen met de Wet werk en zekerheid

33 818, nr. 41

– de motie-Voortman/Pieter Heerma over het onderzoeken van de mogelijkheden van een meerjarig tweede contract

33 818, nr. 42

– de motie-Voortman over een breed pakket van diensten van de adviseur werk

33 818, nr. 43

– de motie-Hamer over gelijke behandeling bij de arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers

33 818, nr. 44

– de motie-Van Weyenberg/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga over de rol van de Ontslagadviescommissie bij het besluit van het UWV

33 818, nr. 45

– de motie-Van Weyenberg over ruimere contractvormen voor werkenden boven de AOW-leeftijd

33 818, nr. 46

– de motie-Pieter Heerma over de gevolgen van de aanpassing van het ontslagrecht voor het mkb

33 818, nr. 47

– de motie-Klein over onder de huidige economische omstandigheden geen duurverkorting invoeren

33 818, nr. 48

– de motie-Klein over beschikbaar stellen van de mobiliteitsbonus

33 818, nr. 49

– de motie-Klein over het onderbrengen van een transitievergoeding in een stamrecht-bv

33 818, nr. 50

– de motie-Klein over de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid en van de nieuwe wet werken na AOW-leeftijd op elkaar afstemmen

Stemming

14. Stemming in verband met:

33 818

Wet werk en zekerheid

De Voorzitter: dan stemmen wij nu over het wetsvoorstel.

– wetsvoorstel

Stemmingen

15. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij VAO Dierproeven

32 336, nr. 22

– de motie-Van Gerven over een modelberekening over het aantal «verspilde proefdieren»

32 336, nr. 23

– de motie-Van Gerven/Ouwehand over een taskforce om financiële middelen te genereren

Stemmingen

16. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het notaoverleg over aanhangige ontwerpbesluiten inzake de Wet dieren

31 389, nr. 103

– de motie-Thieme over een verbod op neusringen bij varkens en runderen

31 389, nr. 104

– de motie-Thieme over een verbod op onthoornen zonder medische noodzaak

Stemmingen

17. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het notaoverleg over dierenwelzijn

28 286, nr. 678

– de motie-Thieme over een verbod op de neusring bij fokstieren

28 286, nr. 679

– de motie-Thieme over een verbod op het pneumatisch merken van slachtvarkens

28 286, nr. 688

– de motie-Thieme over stoppen met levend aanhangen van gevogelte

18. Dertigledendebat over de inkomenseffecten van het kabinetsbeleid voor mensen met een beperking met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

19. Dertigledendebat over het SCP-rapport «Met zorg ouder worden» met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

20. Dertigledendebat over het bericht dat bewoners nog steeds door zorginstellingen bestolen worden met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

21. VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 30/1) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Fusies en voorzieningenplanning po en vo (AO d.d. 5/2) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Duurzaam hout (AO d.d. 4/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27 858, nr. 220

24. VSO Gewasbescherming buiten de landbouw met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Luchtvaart (AO d.d. 23/1) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 12/2) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Politieonderwerpen (AO d.d. 30/1) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 161

28. Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet)

33 740

29. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur en het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen (korte heropening)

33 638

30. Goedkeuring van het op 10 augustus 2012 te Addis Abeba tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische Republiek Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 179 en 192, en Trb. 2013, 84)

33 713

31. Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve)

33 757

32. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten

Langetermijnagenda

Krokusreces: 21 februari t/m 3 maart (week 9)

4, 5 en 6 maart (week 10)

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01)

– VAO Voedsel (AO d.d. 18/12)

– VAO Dierziekten en antibioticagebruik (AO d.d.15/01)

– VAO Aanpassing eigenwoningforfait (AO d.d. 16/01)

– VAO Beleidsbrief nucleaire ontwapening en non-proliferatie (AO d.d. 29/01)

– VAO NVWA (AO d.d. 06/02)

– VSO PBO’s (32 615, nr. 15)

– VAO Bezoek kabinet aan de Palestijnse gebieden en Israël (AO d.d. 12/02)

– Debat over het verslag van de Nationale Ombudsman over 2012

– Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Huizenprijzen (debat met de regering)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 716 (Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen))

33 484 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken)

33 685 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit))

33 781 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs))

33 325 (Voorstel van wet van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland))

32 889 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen))

33 619 (Aanpassingen van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten ten behoeve van de professionalisering van de jeugdzorg)

33 742 (Wijziging van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen in verband met aanvulling van de bepaling over de procedure van voortgezette tenuitvoerlegging)

33 797 (Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en de Huisvestingswet naar aanleiding van de evaluatie van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek))

32 271 (Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2014))

33 798 (Wijziging van de Woningwet in verband met het versterken van het handhavingsinstrumentarium)

33 847 (Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014)

11, 12 en 13 maart (week 11)

32 476 (Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling)

33 438 (Wijziging van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen in verband met de invoering van een startmeldingsplicht voor beperkte duur voor het uitvoeren van verrichtingen waarvoor niet langer een vergunning op grond van deze wet is vereist)

33 669 (Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (voortzetting)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur))

33 582 (Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht)

33 488 (Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan huwelijksdwang))

33 597 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen)

33 611 Wijziging van Boek 6 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en het Vierde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de modernisering van het Arbitragerecht

18 en 20 maart (week 12) (19 maart geen vergadering)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie)

33 729 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het verstrekken van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen door de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten aan de Algemene Rekenkamer)

25, 26 en 27 maart (week 13)

33 543 (Goedkeuring van het op 15 oktober 2012 tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (Trb. 2013, 12))

1, 2 en 3 april (week 14)

33 659 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s)

8, 9 en 10 april (week 15)

nog te bepalen

15, 16 en 17 april (week 16)

nog te bepalen

22, 23 en 24 april (week 17)

Debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma (onder voorbehoud)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Referentieniveaus taal en rekenen (AO d.d. 07/11)

33 691 (Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen))

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

33 509 (Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (commissie heeft besloten een nader verslag uit te brengen)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs) (commissie V&J heeft nader verslag uitgebracht)

+ 33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antw. 1e termijn + tweede termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 308 (Wet auteurscontractenrecht)

33 168 (Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg)(behandeling op verzoek van de Minister uitgesteld in afwachting van een nota van wijziging)

33 362 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben) (behandeling op verzoek van de Minister uitgesteld, zie 33 168))

33 311 (Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie) (antw. 1e termijn + tweede termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

Te agenderen debatten

1. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ + Minister VWS)

2. Debat over het afluisteren door de NSA en de rol van Nederland daarin (Van Raak) (Minister BZK en V&J) (na ontvangt van het kabinetsstandpunt)

3. Debat over schaliegas (Van Tongeren) (Minister EZ)

4. Debat over het Energieakkoord (Van Tongeren) (MP + Minister EZ + Staatssecretaris I&M)

5. Debat over fraude in Nederland (Gesthuizen) (Minister V&J)

6. Debat over de inzet van vrijwilligers en werklozen in de thuiszorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS en SZW)

7. Debat over zorgfraude (Otwin van Dijk) (Staatssecretaris + Minister VWS)

8. Debat over het WRR-rapport «Naar een lerende economie» (Pechtold) (Minister-President)

9. Debat over een nadere uitwerking van het begrip participatiesamenleving (Slob) (Minister-President)

10. Debat over de gevolgen van het loslaten van de melkquotering door de EU (Smaling) (Staatssecretaris EZ)

11. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

12. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

13. Debat over het bericht «Werkloosheid klimt naar niveau van de jaren ’80» (De Graaf) (Minister SZW)

14. Debat over het bericht «Jihad-hooligans op ramkoers» (Heerma) (Minister SZW)

15. Debat over de stijging van het aantal meldingen van racisme (Yücel) (Minister SZW)

16. Debat over het bericht dat de kinderbijslag niet gekort mag worden in het buitenland (De Graaf) (Minister SZW)

17. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal (Merkies) (Minister Financiën)

18. Debat over de jaarcijfers van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

19. Debat over het bericht «Grote examenfraude ROC Amsterdam» (Jadnanansing) (Minister OCW)

20. Debat over het passend onderwijs (Ypma) (Staatssecretaris OCW)

21. Debat over de kabinetsvisie Nederlandse bankensector (32 013, nr. 35) (Minister Financiën)

22. Debat over de nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het intrekken van de Beginselenwet AWBZ-zorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

2. Dertigledendebat over het bericht »Ministerie spekt een club farmaceuten» (Klever) (Minister en Staatssecretaris VWS)

3. Dertigledendebat over de bezuiniging op maagzuurremmers (Leijten) (Minister VWS)

4. Dertigledendebat over het bericht dat «harder rijden de gezondheid schaadt» (Van Veldhoven) (Minister en Staatssecretaris I&M)

5. Dertigledendebat over belastingnomaden (Omtzigt) (Staatssecretaris Fin, Minister BZK)

6. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (Graus) (Staatssecretaris EZ)

7. Dertigledendebat over het bericht dat de klacht van de Conferentie van Europese Kerken over de opvang van ongedocumenteerde volwassenen gegrond is verklaard (Gesthuizen) (Staatssecretaris V&J)

8. Dertigledendebat over de kwaliteit in de verpleeghuizen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

9. Dertigledendebat over de bescherming van persoonsgegevens door gemeenten (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

10. Dertigledendebat over het bericht «geen hoger loon voor EU-functionarissen» (Omtzigt) (Minister BuZa)

11. Dertigledendebat over de adviezen inzake kindermishandeling (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

12. Dertigledendebat over de financiering van de kolenmijnbouwindustrie (Ouwehand) (Minister BuHa/OS en Minister Financiën)

13. Dertigledendebat over het ontslaan van oudere leraren in het onderwijs (Beertema) (Minister OCW)

14. Dertigledendebat over het bericht «Helft 55-plussers lang zonder werk» (Klein) (Minister SZW)

15. Dertigledendebat over de opvoedpoli’s (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over risicoselectie door zorgverzekeraars in de basisverzekering (Leijten) (Minister VWS)

17. Dertigledendebat over de Nederlandse afvaardiging naar de Winterspelen in Sotsji (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

18. Dertigledendebat over de gevolgen van de accijnsverhogingen voor pomphouders en MKB in de grensstreek (Merkies) (Staatssecretaris Financiën)

19. Dertigledendebat over het bericht dat duizenden Oost-Europeanen in ons land naar dokter of ziekenhuis gaan, maar de rekening niet betalen (Klever) (Minister VWS)

20. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars goedkope zorgverzekeringen aanbieden aan uitsluitend buitenlandse werknemers (Klever) (Minister VWS)

21. Dertigledendebat over het bericht dat de zwaardere ZZP's in de GGZ naar de gemeenten gaan (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

22. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie dreigt te exploderen in 2015 (Voortman) (Minister VWS)

23. Dertigledendebat over de Gülenbeweging in Nederland (Van Klaveren) (Minister SZW)

24. Dertigledendebat over de JSF (De Roon) (Minister EZ)

25. Dertigledendebat over de sobere opvangcentra voor kinderen (Kooiman) (Staatssecretaris VWS)

26. Dertigledendebat over het scheiden van hoogbejaarde echtparen door het kabinetsbeleid (Agema) (Staatssecretaris VWS)

27. Dertigledendebat over minder zorgplekken voor gehandicapten (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

28. Dertigledendebat over mensen die ziek zijn als gevolg van hun werk (Karabulut) (Minister SZW)

29. Dertigledendebat over het bericht dat de Minister een advies om de rijksvertegenwoordiger op Bonaire, Sint Eustatius en Saba te ontslaan heeft genegeerd (Hachchi) (Minister BZK)

Wetgevings- notaoverleggen

Er zijn geen overleggen geagendeerd.

Recesperiodes

Krokusreces 2014: vrijdag 21 februari t/m maandag 3 maart 2014

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 19 maart 2014 (geen avondvergadering op dinsdag 18 maart en geen vergadering op woensdag 19 maart 2014)

Meireces 2014: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2014

Verkiezingen Europees Parlement: donderdag 22 mei 2014 (geen avondvergadering op woensdag 21 mei en geen vergadering op donderdag 22 mei 2014)

Hemelvaart donderdag 29 mei 2014

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december 2014 t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 18 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 17 maart en geen vergadering op woensdag 18 maart 2015)

Hemelvaart donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Naar boven