Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-2021

Agenda opgesteld 22 oktober 2020

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 27 oktober

14.00 uur

Woensdag 28 oktober

10.15 uur

Donderdag 29 oktober

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

35 445

Goedkeuring van de op 18 februari 2017 te München tot stand gekomen Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds (Trb. 2017, 45)

– artikelen 1 en 2

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over verkeersveiligheid

29 398, nr. 860

– de motie-Postma c.s. over het ontwerpbesluit helmplicht snorfiets binnen twee weken naar de Kamer sturen

29 398, nr. 861

– de motie-Stoffer over zo snel mogelijk de snelwegverlichting 's nachts inschakelen

29 398, nr. 862

– de motie-Kröger over 30 km/u in de bebouwde kom als uitgangspunt nemen

29 398, nr. 863

– de motie-Laçin over zo snel mogelijk toelaten van LEV's na publicatie van het toelatingskader

29 398, nr. 864

– de motie-Van Aalst over de bso-bus niet aanwijzen als bijzondere bromfiets

29 398, nr. 865

– de motie-Schonis over het verplicht continu voeren van autoverlichting

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

De Voorzitter: mw. Westerveld wenst haar motie op stuk nr. 46 te wijzigen en dhr. Van der Molen zijn motie op stuk nr. 54.

De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 570-VIII, nr. 38

– de motie-Beertema over het onmiddellijk staken van de herziening van het curriculum voor p.o. en onderbouw vo

35 570-VIII, nr. 39

– de motie-Beertema over het oormerken van personeelslasten in de lumpsum

35 570-VIII, nr. 40

– de motie-Beertema over het opheffen van de functie van diversity officer in het hoger onderwijs

35 570-VIII, nr. 41

– de motie-Rudmer Heerema over het curriculum van de pabo in lijn brengen met de curriculumherziening

35 570-VIII, nr. 42

– de motie-Rudmer Heerema over middelen inzetten om aan de verplichting van twee uur bewegingsonderwijs te voldoen

35 570-VIII, nr. 43

– de motie-Wiersma/Bruins over ondernemerschapsvaardigheden meenemen in de strategische agenda hoger onderwijs

35 570-VIII, nr. 44

– de motie-Wiersma/Paternotte over meer financiële ruimte voor verbetering van de kwaliteit van onlineonderwijs

35 570-VIII, nr. 45

– de motie-Wiersma/Van der Molen over het intensiveren van initiatieven als Studie Actief Certificaten

35 570-VIII, nr. 46 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Westerveld over modernisering van de wetgeving voor meer inspraak en zeggenschap

35 570-VIII, nr. 47

– de motie-Westerveld over twee keer 20 miljoen euro inzetten voor thuiszittende kinderen

35 570-VIII, nr. 48

– de motie-Westerveld over het bindend studieadvies vervangen door een advies dat enkel adviserend is

35 570-VIII, nr. 49

– de motie-Westerveld c.s. over al vanaf 2022 handhaven op afbouw van bovenmatige reserve

35 570-VIII, nr. 50

– de motie-Van den Berge/Van den Hul over een deskundigenteam voor de advisering over stagediscriminatie

35 570-VIII, nr. 51

– de motie-Van den Berge/Paternotte over onderzoek door een kenniscoalitie naar de 3%-norm voor research and development

35 570-VIII, nr. 52 (aangehouden)

– de motie-Rog over een structurele doelfinanciering voor scholen met relatief veel kinderen met een achterstand

35 570-VIII, nr. 53

– de motie-Rog/Van Meenen over onderzoek naar de indicator «onderbouwrendement»

35 570-VIII, nr. 54 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van der Molen c.s. over de MBO Card in stand houden

35 570-VIII, nr. 55

– de motie-Van der Molen c.s. over de 1 februari-regeling aanpassen naar een 1 september-regeling

35 570-VIII, nr. 56

– de motie-Van der Molen/Paternotte over het peilen van interesse bij instellingen voor de doorstroomnorm

35 570-VIII, nr. 57

– de motie-Van der Molen/Paternotte over het toepassen van maatwerk bij toelating tot opleidingen

35 570-VIII, nr. 58 (aangehouden)

– de motie-Van der Molen/Westerveld over inventariseren wat financieel nodig is om de vijf opleidingen Nederlands te handhaven

35 570-VIII, nr. 59 (aangehouden)

– de motie-Van der Molen/Wiersma over de komende jaren structureel jaarlijks 2 miljoen extra voor de Taalunie

35 570-VIII, nr. 60

– de motie-Kwint over een aangepaste coronaroutekaart voor het onderwijs

35 570-VIII, nr. 61

– de motie-Kwint over een groot omscholingsplan

35 570-VIII, nr. 62

– de motie-Kwint/Van Meenen over klassen verkleinen op scholen met de 10% meeste achterstandsleerlingen

35 570-VIII, nr. 63

– de motie-Kwint c.s. over een minimumpercentage van de lumpsum per schoolsoort voor docenten en onderwijsondersteunend personeel

35 570-VIII, nr. 64

– de motie-Kwint c.s. over versterking van de positie van docenten ten opzichte van hun werkgever

35 570-VIII, nr. 65

– de motie-Futselaar/Van den Hul over compensatie van de generatie studenten die uitgesloten is van de voordelen van een vorm van beurs

35 570-VIII, nr. 66 (ingetrokken)

– de motie-Futselaar over een voorstel voor beter benutten van de opbrengsten van het studentenreisproduct

35 570-VIII, nr. 67 (aangehouden)

– de motie-Van Meenen over de reserves van samenwerkingsverbanden per direct terugvorderen

35 570-VIII, nr. 68

– de motie-Van Meenen/Westerveld over preventief inzetten van coronageld

35 570-VIII, nr. 69

– de motie-Paternotte/Bruins over inzicht in de effecten van investeren in kennis

35 570-VIII, nr. 70

– de motie-Paternotte/Van den Hul over het recht op publiceren voor onderzoekers die in opdracht van de overheid onderzoek doen

35 570-VIII, nr. 71

– de motie-Paternotte/Van der Molen over het ondersteunen van studenten bij onvermijdelijke studievertraging

35 570-VIII, nr. 72

– de motie-Paternotte/Westerveld over specifieke maatwerkroutes van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs

35 570-VIII, nr. 73

– de motie-Van den Hul c.s. over voorrang voor vitale sectoren bij de verdeling van sneltestcapaciteit

35 570-VIII, nr. 74

– de motie-Van den Hul c.s. over het funderend onderwijs ondersteunen met extra handen in en om de klas

35 570-VIII, nr. 75

– de motie-Van den Hul over de leesvaardigheid van 15-jarigen in Nederland tot minstens de mondiale top vijf laten behoren

35 570-VIII, nr. 76

– de motie-Van den Hul/Westerveld over onderzoeken waarom vavo-leerlingen moeite hebben reiskosten vergoed te krijgen

35 570-VIII, nr. 77

– de motie-Bruins c.s. over de subsidie voor het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap continueren

35 570-VIII, nr. 78

– de motie-Bruins/Van den Berge over uitbreiding van de mogelijkheden voor excellentietrajecten

35 570-VIII, nr. 79

– de motie-Van Raan/Van den Hul over geen overheidsgeld voor de ontwikkeling van lesmateriaal door partijen met een commercieel belang

35 570-VIII, nr. 80

– de motie-Van Raan over aanscherping van het sponsorconvenant om kindermarketing te weren

35 570-VIII, nr. 81

– de motie-Van Raan over kinderen beschermen tegen de lobby van de fossiele industrie en de vee-industrie

35 570-VIII, nr. 82

– de motie-Kuzu over een stagegarantie voor alle studenten

35 570-VIII, nr. 83

– de motie-Kuzu over een taskforce discriminatiepreventie bij de onderwijsinspectie

35 570-VIII, nr. 84

– de motie-Kuzu over een financiële stimulans om te werken op scholen in het primair onderwijs met moeilijk te vervullen vacatures

35 570-VIII, nr. 85

– de motie-Kuzu over het leenstelsel afschaffen en studenten compenseren

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021

De Voorzitter: dhr. Van der Molen wenst zijn motie op stuk nr. 19 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 570-VII, nr. 10

– de motie-Middendorp/Kuiken over een voorstel voor een definitie van «online politieke advertenties»

35 570-VII, nr. 11

– de motie-Middendorp over versterking van de Nederlandse positie in het Gaia-X-project

35 570-VII, nr. 12

– de motie-Özütok over in voorbereiding op de kabinetsformatie in gesprek gaan met decentrale overheden

35 570-VII, nr. 13

– de motie-Özütok/Paternotte over de nationale cryptostrategie realiseren en borgen (35 570-VII, nr. 13) (ingediend)

35 570-VII, nr. 14

– de motie-Özütok over alle overheidscommunicatie toegankelijk maken voor mensen met motorische of zintuiglijke beperkingen

35 570-VII, nr. 15 (aangehouden)

– de motie-Özütok over plekken voor digitale ondersteuning in stand houden

35 570-VII, nr. 16

– de motie-Van der Molen over geen verplicht gebruik van eHerkenning

35 570-VII, nr. 17

– de motie-Van der Molen over recht op toegang tot de overheid als beginsel van behoorlijk bestuur

35 570-VII, nr. 18

– de motie-Van der Molen over actueel inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie van gemeenten

35 570-VII, nr. 19 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van der Molen over voorstellen om de opgaven als gevolg van bevolkingsdaling aan te pakken

35 570-VII, nr. 20

– de motie-Van der Molen over selectie van aandachtregio's waar de leefbaarheid onder druk staat

35 570-VII, nr. 21

– de motie-Van Raak/Van der Molen over een pilotproject voor de ondersteuning van klokkenluiders

35 570-VII, nr. 22 (aangehouden)

– de motie-Paternotte/Sienot over de opwekking en uitwisseling van duurzame energie met de buurlanden mogelijk maken

35 570-VII, nr. 23

– de motie-Paternotte/Özütok over een periodiek onderzoek naar de problematiek van racisme, antisemitisme en discriminatie

35 570-VII, nr. 24 (overgenomen)

– de motie-Van der Graaf over één centraal fysiek overheidsloket bij gemeenten waar kwetsbare burgers met hun hulpvraag terechtkunnen

35 570-VII, nr. 25

– de motie-Van Brenk/Van Otterloo over blijvend actualiseren van het accres 2022 en verder

35 570-VII, nr. 26

– de motie-Öztürk over de bestrijding van het antiziganisme meenemen in de bredere aanpak van racisme en discriminatie

35 570-VII, nr. 27

– de motie-Öztürk over overleg met gemeenten over voldoende staplaatsen voor woonwagenbewoners

35 570-VII, nr. 28

– de motie-Öztürk over een kosteloos inzagerecht via DigiD

35 570-VII, nr. 29

– de motie-Öztürk over meer middelen vrijmaken voor de Nederlandse gemeenten en deze oormerken voor het sociaal domein

35 570-VII, nr. 30

– de motie-Krol over nut en noodzaak van het verder professionaliseren van het raadswerk onderzoeken

35 570-VII, nr. 31 (aangehouden)

– de motie-Krol over tussentijdse gemeentelijke verkiezingen mogelijk maken

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg geneesmiddelenbeleid/hulpmiddelenbeleid

De Voorzitter: dhr. Raemakers verzoekt zijn motie op stuk nr. 677 aan te houden.

29 477, nr. 665

– de motie-Ploumen over nieuw advies over opname van explantatie in het basispakket

29 477, nr. 666

– de motie-Ploumen/Ellemeet over ook de Minister van VWS de mogelijkheid geven tot het afgeven van een dwanglicentie

29 477, nr. 667 (aangehouden)

– de motie-Ploumen over verantwoord licentiëren in EU-verband

29 477, nr. 668

– de motie-Van den Berg c.s. over gepast gebruik van nieuwe, innovatieve geneesmiddelen vergroten

29 477, nr. 669

– de motie-Van den Berg/Dik-Faber over heruitgifte van geneesmiddelen mogelijk maken

29 477, nr. 670

– de motie-Jansen over de regie over de verstrekking van genees- en hulpmiddelen bij de voorschrijver leggen

29 477, nr. 671

– de motie-Van Gerven c.s. over het bevorderen van magistrale bereidingen door apothekers

29 477, nr. 672

– de motie-Van Gerven over geen bijbetaling in het herziene GVS voor patiënten die daar nu ook niet mee te maken hebben

29 477, nr. 673

– de motie-Van Gerven over een experiment met een abonnementssysteem

29 477, nr. 674

– de motie-Van Gerven over transparantie over de prijs van geneesmiddelen wettelijk vastleggen

29 477, nr. 675

– de motie-Veldman c.s. over maatwerk bij de uitwerking van de ijzeren voorraad

29 477, nr. 676

– de motie-Raemakers over een sluis voor dure medische hulpmiddelen

29 477, nr. 677 (aangehouden)

– de motie-Raemakers over een mogelijk bredere vergoeding van CGM

29 477, nr. 678

– de motie-Ellemeet/Raemakers over juridische bepalingen aan de toolkit toevoegen

29 477, nr. 679

– de motie-Ellemeet over een oplossing voor het niet behalen van de termijn bij onderzoeken naar veelbelovende geneesmiddelen

29 477, nr. 680

– de motie-Dik-Faber c.s. over gelijke kansen bieden voor de productie van medische isotopen

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Politie

29 628, nr. 977 (aangehouden)

– de motie-Van Beukering-Huijbregts c.s. over geen algoritmes toepassen die etniciteit als risicofactor gebruiken

29 628, nr. 978

– de motie-Yeşilgöz-Zegerius/Regterschot over een sluitende aanpak rond personen met verward gedrag

29 628, nr. 979

– de motie-Van Dam/Yeşilgöz-Zegerius over de opleiding van politievrijwilligers

29 628, nr. 980 (aangehouden)

– de motie-Van Dam/Van Raak over het voeren van de resterende zorggesprekken in PTSS-schadezaken

29 628, nr. 981

– de motie-Van Dam over versterken van het management van de Landelijke Eenheid

29 628, nr. 982

– de motie-Özütok c.s. over een betere inbedding van het netwerk Roze in Blauw

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over AOW-onderwerpen

29 389, nr. 103

– de motie-Van Weyenberg c.s. over het instellen van een commissie van wijzen die nogmaals nagaat of er een juridische grondslag gevonden kan worden

29 389, nr. 104

– de motie-Kuzu c.s. over een actieve rol in het informeren van alle ouderen over de AOW en AIO-rechten

29 389, nr. 105 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven/Van Kent over het niet meer hanteren van begrippen zoals «gehuwd» in de AOW-wet

29 389, nr. 106

– de motie-Van Gerven/Van Kent over het laten bestaan van de koppeling tussen het minimumloon en de AOW-uitkering

Stemming

10. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Sociale Staat van Nederland

De Voorzitter: mw. Van Brenk wenst haar motie op stuk nr. 564 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

24 515 nr. 564 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Brenk over tegemoetkomen aan de Surinaams-Nederlandse ouderen met een AOW-gat

11. Debat over een rekenfout van Rijkswaterstaat bij de risicoberekening van de stort van granuliet in een natuurplas met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

12. Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

13. VAO Water (AO d.d. 22/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

14. VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

15. VAO Telecommunicatie (AO d.d. 11/06)met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

16. VAO Toerisme (AO d.d. 09/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

17. VAO NOVI (AO d.d. 24/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. VAO Klimaatakkoord gebouwde omgeving (AO d.d. 12/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 570-XVII

19. Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021

35 463

20. Uitvoering van Verordening (EU) 2017/352 van het Europees parlement en de Raad van 15 februari 2017 tot vaststelling van een kader voor het verrichten van havendiensten en gemeenschappelijke regels inzake de financiële transparantie van havens (PbEU 2017, L 57) (Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening)

35 397

21. Voorstel van wet van de leden Van den Bosch en Van der Molen tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies

35 112

22. Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) (1e termijn Kamer)

35 477

23. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht naar aanleiding van de evaluatie van de regeling over bestuursrechtelijke geldschulden (Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb)

35 502

24. Regels omtrent de uitvoering van Verordening (EU) 2019/452 van het Europees parlement en de Raad van 19 maart 2019 tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie (Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen)

35 586, nr. 1

25. Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Langetermijnagenda

16 t/m 26 oktober (week 43)

– herfstreces

3, 4 en 5 november (week 45)

– Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) en begroting Nationaal Groeifonds (XIX)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

– VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 10/09)

– VSO Planning landelijk wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho (29 323, nr. 138)

– VSO Inzet en vergoeding van de psychodiagnostisch werkende (PDW) in de geestelijke gezondheidszorg (25 424, nr. 550)

– VSO Verzekeringen taxichauffeurs (31 521, nr. 118)

– VAO Vreemdelingen- en Asielbeleid (AO d.d. 24/09)

– VAO Douane (AO d.d. 22/09)

– VAO Onderwijs en corona VI, mbo en ho, + stages (AO d.d. 7/10)

– VSO Beleidsreactie slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017–2018 (Kamerstuk 31 015, nr. 202)

– VSO Jaarbeeld 2019 en Klachtbeeld 2019 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Kamerstuk 33 149, nr. 62)

– VSO Concept-Uitvoeringsbesluit Wtza, concept-wijziging BUB Wmg, concept-AMvB acute zorg (Kamerstuk 29 247, nr. 316)

– VAO Natuur (AO d.d. 22/06)

– VSO Landbouw- en Visserijraad van 1 september 2020 (21 501-32, nr. 1247)

– VAO Videoconferentie EU Landbouw- en Visserijministers 29 juni 2020 (AO d.d. 24/06)

– VAO Landbouw, Klimaat en Voedsel (AO d.d. 01/10)

– VAO Dierenwelzijn buiten de veehouderij (AO d.d. 29/09)

– VAO Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging (AO dd. 08/10)

– VAO Gegevensuitwisseling/ Gegevensbescherming/ ICT/E-Health/Slimme zorg/Administratieve lasten (AO d.d. 08/10)

– VAO Visserij (AO d.d.12/10)

35 322 (Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde (voortzetting)

35 352 (Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs)

35 400 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds))

35 394 (Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief))

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

35 202-(R2126) (Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie)

10, 11 en 12 november (week 46)

– Belastingplan (incl. stemmingen)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

– VAO Nederlandse Polaire Strategie (AO d.d. 11/02)

– VSO Eindrapport Expertgroep inzake politieke steun aan interstatelijk geweldsgebruik en inzake humanitaire interventie

35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

17, 18 en 19 november (week 47)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (VX)

– Begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII)

– VSO Spoorveiligheid/ERTMS (29 893, nr. 247)

– VAO Spoorordening (AO d.d. 9/9)

– VSO Duurzaam vervoer (32 813, nr. 500)

– VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen

– VSO Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen (35 267, nr. 21)

– VSO Nucleaire veiligheid (25 422, nr. 268)

35 421 (Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen)

35 479 (Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

24, 25 en 26 november (week 48)

– Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)

– Begroting Justitie en Veiligheid (VI)

35 461 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (PbEU 2018, L 112))

35 216 (Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

1, 2 en 3 december (week 49)

– Begroting Defensie (X)

– stemmingen over alle begrotingen

– Burgerinitiatief «Stop de Hondenbelasting» (35 569, nr. 1)

35 293 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht)

35 398 (Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

8, 9 en 10 december (week 50)

35 462 (Wijziging van de Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek))

15, 16 en 17 december (week 51)

– VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

35 247 (Regels ter bevordering van de totstandkoming en realisatie van maatschappelijke initiatieven gericht op duurzame ontwikkeling door na een daartoe strekkend verzoek deze initiatieven in regelgeving op te nemen (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven))

18 december 2020 t/m 11 januari 2020 (week 52, 53 en 1)

– kerstreces 2020

12, 13 en 14 januari (week 2)

– Burgerinitiatief «EHBO in het onderwijs» (35 565)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19 (AO d.d. 03/09)

35 406 (Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (voortzetting)

35 335 (Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (voortzetting)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

35 145 (Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (voortzetting))

35 092 (Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee))

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

Te agenderen debatten

1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

2. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

3. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

4. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media)

5. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

6. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

7. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

8. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

9. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

10. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

11. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

12. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (Pieter Heerma) (Minister SZW)

13. Debat over de prijzen van geneesmiddelen (Van Gerven) (Minister MZ)

14. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Peters) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris Fin)

15. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

16. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

17. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Markuszower) (Minister J&V, Minister MZ)

18. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

19. Debat over de problemen in de jeugd-ggz (Westerveld) (Minister VWS)

20. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

21. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (Minister RB, Staatssecretaris BZK)

22. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

23. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

24. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan en over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Agema) (Minister VWS)

25. Debat over de marktwerking in de zorg (Sazias) (Minister VWS)

26. Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (Ouwehand) (Minister LNV, Staatssecretaris I&W)

27. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

28. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

29. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

30. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (Jasper van Dijk) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

31. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

32. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

33. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (Agema) (Minister VWS)

34. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

35. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (Raemakers) (Minister MZ)

36. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

37. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

38. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

39. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

40. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

41. Debat over de moord door een voormalig tbs-er (Markuszower) (Minister RB)

42. Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (Laan-Geselschap) (Minister LNV, Minister J&V)

43. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

44. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

45. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (Minister OCW)

46. Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt (Groothuizen) (Minister J&V)

47. Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt (De Graaf) (Minister J&V, Staatssecretaris J&V)

48. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

49. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

50. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

51. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (Minister VWS, Minister BVO en Media)

52. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

53. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

54. Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt (Kuiken) (Staatssecretaris J&V)

55. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (Staatssecretaris Financiën)

56. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

57. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (Minister VWS)

58. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

59. Debat over genitale verminking in Nederland (Buitenweg) (Minister J&V, Minister VWS)

60. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (Kuiken) (Minister VWS)

61. Debat over de commotie rond de invoering van de Wet BIG II (Hijink) (Minister Medische Zorg)

62. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS)

63. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

64. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

65. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

66. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

67. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

68. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

69. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

70. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

71. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

72. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

73. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

74. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

75. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

76. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

77. Debat over het melden van zware incidenten en het verlenen van verloven door Tbs-klinieken (Markuszower) (Minister RB)

78. Debat over huwelijksdwang (Kuiken) (Minister J&V)

79. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris SZW)

80. Debat over het spanningsveld tussen privacy en het belang van opsporing (Van Dam) (Minister J&V, Minister RB)

81. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

82. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en staatsecretaris Financiën)

83. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (Westerveld) (Minister VWS)

84. Debat over de verkoop van energiebedrijf Eneco (Beckerman) (Minister EZK)

85. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

86. Debat over de participatiesamenleving (Klaver) (Minister-President)

87. Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd (Weverling) (Staatssecretaris EZK)

88. Debat over het bericht dat het aantal Nederlandse huishoudens met een laag inkomen al drie jaar gelijk blijft (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

89. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

90. Debat over een nieuwe migratiecrisis (Kuiken) (Minister-President, Staatssecretaris J&V)

91. Debat over techbedrijven die onderdeel worden van een geopolitieke strijd (Wiersma) (Minister EZK)

92. Debat over de publieke opinie over integratie (Paternotte) (Minister SZW)

93. Debat over uitspraken van de Minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (Minister Financiën)

94. Debat over het bevriezen van banktegoeden van «toeval-Amerikanen» (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

95. Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (Agema) (Minister VWS)

96. Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020 (Minister-President)

97. Debat over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer (Ploumen) (Minister MZ)

98. Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld (Van den Hul) (Minister VWS, Minister J&V)

99. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (Minister BVO en Media)

100. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (Agema) (Minister VWS, Minister BZK)

101. Debat over seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen (Van Nispen) (Minister RB)

102. Debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten (Markuszower) (Minister J&V)

103. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (Van Aalst) (Minister I&W)

104. Debat over het bericht dat brancheorganisatie ActiZ stelt dat pijnlijke maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden (Agema) (Minister VWS)

105. Debat over het bericht dat de Minister J&V alles wilde weten over een strafzaak tegen Shell (Van Nispen) (Minister J&V)

106. Debat over het rapport «Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn» (Van der Staaij) (Minister VWS)

107. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (Buitenweg) (Staatssecretaris SZW)

108. Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

109. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (Beckerman) (Minister EZK, Minister VWS)

110. Debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië (Markuszower) (Minister J&V)

111. Debat over medische implantaten (Agema) (Minister MZ)

112. Debat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt (Yeşilgöz-Zegerius) (Minister J&V)

113. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (Minister BZK)

114. Debat over de aanslagen op Duitse waterpijpcafés (Azarkan) (Minister J&V)

115. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

116. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

117. Debat over de sluiting van de Hoenderloo Groep (Hijink) (Minister VWS)

118. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën en Staatssecretaris SZW)

119. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (Minister BZK)

120. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (Minister Financiën)

121. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)

122. Debat over wapenbezit onder jongeren (Van Wijngaarden) (Minister J&V)

123. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (Minister SZW)

124. Debat over het Frans-Duitse initiatief voor een steunpakket in de Europese Unie (Klaver) (Minister-President)

125. Debat over anti-homogeweld (Van den Hul) (Minister J&V)

126. Debat over oplichting van bejaarden (Krol) (Minister J&V)

127. Debat over het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd «De Verpleeghuiszorg in beeld» (Agema) (Minister VWS)

128. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (Minister BZK)

129. Debat over de relatie met Suriname (Van Helvert) (Minister BuZa)

130. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) «(On)zichtbare invloed» (Minister SZW)

131. Debat over de korting op het pgb van ouders die hun ernstig zieke kind thuis verzorgen (Kerstens) (Minister VWS)

132. Debat over het PBL rapport over het woonlastenneutraal verduurzamen van koopwoningen (Van der Lee) (Minister BZK, Minister EZK)

133. Debat over berichtgeving over ernstige corruptie bij de politie (Van Dam) (Minister J&V)

134. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya) (Minister Financiën)

135. Debat over het nieuwe EU-pact voor asiel en immigratie (Baudet) (Staatssecretaris J&V)

136. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

137. Debat over het groeifonds (Nijboer) (Minister Financiën, Minister EZK)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

3. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

5. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

6. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

8. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

9. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

10. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

12. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

13. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

14. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging (Kerstens) (Minister VWS)

15. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

16. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

17. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

18. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

19. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

20. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

21. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft (Van Kooten-Arissen) (Minister SZW)

22. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

23. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

24. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

25. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

26. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

27. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

28. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

29. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

30. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

31. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

32. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (Agema) (Minister VWS)

33. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (Agema) (Minister VWS)

34. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (Ploumen) (Minister MZ)

35. Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

36. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB, Staatssecretaris SZW)

37. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

38. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

39. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

40. Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ, Minister VWS)

41. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

42. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

43. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

44. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister MZ)

45. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

46. Dertigledendebat over de aanhouding van twee mannen op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V)

47. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

48. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de zeven MIRT projecten (Kröger) (Minister I&W)

49. Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn (Agema) (Minister MZ)

50. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (Minister Financiën)

51. Dertigledendebat over fraude met zorggeld (Jansen) (Minister VWS)

52. Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

53. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

54. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (Minister BZK)

55. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (Staatssecretaris Financiën)

56. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

57. Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (Graus) (Minister LNV)

58. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

59. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (Minister BZK)

60. Dertigledendebat over de CO²-compensatie door bedrijven (Sienot) (Minister EZK)

61. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

62. Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (Graus) (Minister LNV)

63. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

64. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

65. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

66. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (Minister Financiën)

67. Dertigledendebat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden (Azarkan) (Minister-President)

68. Dertigledendebat over de werkbelasting en waardering van zorgpersoneel (Hijink) (Minister-President)

69. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (Minister BZK)

70. Dertigledendebat over de toename van het aantal illegalen in Nederland (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 26 oktober van 11.00 tot 20.00 uur en maandag 2 november van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2021

Maandag 26 oktober van 11.00 tot 13.00 uur en van 19.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (35 554)

Woensdag 28 oktober van 13.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over slachtoffers

Woensdag 28 oktober van 16.30 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen (35 439)

Donderdag 29 oktober van 10.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Georganiseerde criminaliteit/ ondermijning, rechtspraak en strafrechtketen

Maandag 2 november van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Emancipatie

Dinsdag 3 november van 16.30 tot 20.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de begroting voor het jaar 2021

Woensdag 4 november van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Openbaar vervoer en taxi

Maandag 9 november van 09.30 tot 12.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht (35 256)

Maandag 9 november van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs (35 352)

Maandag 9 november van 15.15 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen) (35 348)

Maandag 9 november van 16.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over begrotingsonderdeel Wonen en ruimte

Maandag 9 november van 20.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (35 317) de Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (35 454)

Woensdag 11 november van 11.00 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Water

Donderdag 12 november van 09.30 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Integratie en maatschappelijke samenhang

Donderdag 12 november van 14.00 uur tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Mijnbouw/Groningen

Maandag 16 november van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Passend onderwijs

Maandag 16 november van 12.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: Vrij zijn om niet te geloven (35 264)

Maandag 16 november van 16.30 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (35 337)

Woensdag 18 november van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen (35 507)

Donderdag 19 november van 18.00 tot 21.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning (34 605) (voortzetting)

Maandag 23 november van 10.00 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over jeugd/jongeren met beperkingen en ontwikkelingsachterstanden

Maandag 23 november van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Cultuur

Maandag 23 november van 16.30 tot 22.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Personeel/Materieel Defensie

Woensdag 25 november van 13.30 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Omgevingswet (33 118)

Donderdag 26 november van 10.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Klimaat en energie

Donderdag 26 november van 14.00 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over verpleeghuiszorg/Wlz/gehandicaptenbeleid/doelgroepenvervoer/fokuswonen

Maandag 30 november van 09.30 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS en aanverwante zaken

Maandag 30 november van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Media

Maandag 30 november van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de initiatiefnota van de leden Van Ojik en Diks: «Behoud het woud» (35 327)

Dinsdag 1 december van 17.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het CBR

Maandag 7 december van 09.30 tot 12.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35 355)

Maandag 7 december van 10.00 tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het MIRT

Donderdag 10 december van 10.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het Onderhandelaarsakkoord Noordzee

Donderdag 10 december van 15.30 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Gevangeniswezen en tbs

Maandag 14 december van 09.30 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Tielen over eerder en duidelijker grenzenstellen (35 285)

Recesperiodes

Herfstreces 2020: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2020

Kerstreces 2020: vrijdag 18 december 2020 t/m maandag 11 januari 2021

Voorjaars- en verkiezingsreces 2021: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 maart 2021

Meireces 2021: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021

Koningsdag 2021: dinsdag 27 april 2021

Hemelvaart 2021: donderdag 13 mei 2021

Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

Spreektijden begrotingsbehandelingen (stand van zaken per 22/10)

VVD:

335

minuten

PVV:

247

minuten

CDA:

217

minuten

D66:

194

minuten

GroenLinks:

171

minuten

SP:

170

minuten

PvdA:

140

minuten

ChristenUnie:

116

minuten

Partij voor de Dieren:

118

minuten

SGP:

93

minuten

50PLUS:

89

minuten

DENK:

83

minuten

Forum voor Democratie:

107

minuten

Lid Krol

45

minuten

Van Kooten-Arissen en Van Haga:

55

minuten