35 570 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Nr. 42 MOTIE VAN HET LID RUDMER HEEREMA

Voorgesteld 15 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat scholen in het primair onderwijs vanaf 2023 door het amendement-Rudmer Heerema/Van Nispen de wettelijke verplichting hebben tot het geven van twee lesuren bewegingsonderwijs per week, maar dat uit onderzoek blijkt dat scholen tegen knelpunten aanlopen bij het realiseren hiervan en ondersteuning kunnen gebruiken;

constaterende dat er op dit moment 8 miljoen euro aan structurele middelen voor bewegingsonderwijs beschikbaar zijn vanuit de prestatiebox;

constaterende dat de academiën voor lichamelijke opvoeding (de alo's) een uitgebreid verzorgingsgebied van basisscholen hebben waar hun studenten stage lopen en daardoor inzicht hebben in de lokale problematiek en daarmee ook exact weten wat er nodig is;

overwegende dat deze middelen tot meer aandacht voor het primair onderwijs op de alo's leidt, er meer collega's in het basisonderwijs komen te werken, de werkdruk voor de klassendocent verlaagd wordt, de kwaliteit van het bewegingsonderwijs omhooggaat en het bewegen op school in brede zin meer aandacht krijgt;

verzoekt de regering, een fonds in te richten waarmee het huidige budget voor bewegingsonderwijs vanuit de prestatiebox, eerst voor twee jaar, beschikbaar komt voor innovatieve plannen van scholen in samenwerking met alo's om de wettelijke verplichting van twee uur bewegingsonderwijs te halen en het bewegen in brede zin steviger op school te verankeren, en de Kamer periodiek te informeren over de voortgang hiervan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rudmer Heerema

Naar boven