Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020

Agenda opgesteld 7 februari 2020

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 11 februari

14.00 uur

Woensdag 12 februari

10.15 uur

Donderdag 13 februari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

34 767

Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders)

34 767 (bijgewerkt t/m amendement nr. 41)

– nader gewijzigd amendement Hijink (33,I) over meldplicht en vergunningplicht voor onderaannemers

– gewijzigd amendement Hijink (24,II) over verruiming van de vergunningplicht naar alle instellingen en solisten

 • Indien 24 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Kerstens (21,I) over verruiming van de vergunningplicht naar alle instellingen

– artikel 1

– amendement Hijink (36) over bij de melding verantwoorden hoe wordt voldaan aan professionele en kwaliteitsstandaarden

– amendement Kerstens (34) over een voorhangprocedure bij artikel 2, derde lid

– artikel 2

– amendement Kerstens (40) over onverenigbaarheid van de functies toezichthouder en bestuurder

– gewijzigd amendement Hijink (24,III)

– amendement Dik-Faber c.s. (32,I) over versterking van het interne toezicht

 • NB. Indien zowel 24 als 32 wordt aangenomen, wordt in het met 32,I ingevoegde lid 2a «instelling» vervangen door «zorgaanbieder».

– artikel 3

– gewijzigd amendement Hijink (24,IV)

 • Indien 24 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Kerstens (21,II)

– amendement Bergkamp c.s. (31,I) over bij AMvB uitbreiden van de vergunningplicht

– amendement Van der Staaij (41) over inkadering van bij ministeriële regeling gestelde eisen aan de vergunningaanvraag

– amendement Kerstens (35) over een voorhangprocedure bij artikel 4, vierde lid

– artikel 4

– gewijzigd amendement Hijink (24,V)

– amendement Bergkamp (31,II)

 • NB. Indien zowel 24 als 31 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 31,II.

– nader gewijzigd amendement Hijink (33,II)

 • NB. Indien enerzijds 24 of 31 en anderzijds 33 wordt aangenomen, wordt in de met 33,II ingevoegde zinsnede «instelling» vervangen door «zorgaanbieder».

– amendement Veldman (22,I) over het toevoegen van onrechtmatig declareren als weigerings- en intrekkingsgrond

– amendement Hijink (38,I) over toepasselijkheid WNT en niet voldoen aan WNT als weigerings- en intrekkingsgrond

 • NB. Indien zowel 22 als 38 wordt aangenomen, vervalt «of» aan het slot van onderdeel d en wordt de punt aan het slot van het eerst toegevoegde onderdeel e vervangen door «; of».

– amendement Kerstens (27,I) over verplichte weigering en intrekking toelatingsvergunning bij Bibob-feiten

– gewijzigd amendement Hijink (37) over niet overleggen VOG als verplichte weigeringsgrond voor nieuwe instellingen

– artikel 5

– artikel 6

– amendement Hijink (24,VI)

– amendement Bergkamp c.s. (31,III)

– amendement Veldman (22,II)

– amendement Hijink (38,II)

 • NB. Indien zowel 22 als 38 wordt aangenomen, vervalt «of» aan het slot van het eerst ingevoegde onderdeel c1.

– amendement Kerstens (27,II)

– artikel 7

– artikel 8

– amendement Veldman (22,III)

– artikel 9

– amendement Veldman (22,IV) (invoegen artikel 9a)

– gewijzigd amendement Hijink (24,VIII)

 • Indien 24 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Kerstens (21,III)

– amendement Bergkamp c.s. (31,IV)

 • NB. Indien enerzijds 24 of 21 en anderzijds 31 wordt aangenomen, wordt in artikel 10 «eerste en tweede lid» vervangen door «eerste lid en lid 1a».

– amendement Dik-Faber c.s. (32,II)

– artikel 10- amendement Bergkamp c.s. (31,V)

– amendement Dik-Faber c.s. (32,III)

– artikel 11- amendement Bergkamp c.s. (31,VI)

– artikel 12

– gewijzigd amendement Hijink (24,VIII)

– artikel 13

– amendement Kerstens (28) over verkorten van de aanvraagtermijn voor de toelatingsvergunning naar een jaar

– gewijzigd amendement Hijink (24,IX)

– amendement Bergkamp c.s. (31,VII)

– artikel 14

– artikel 15

– amendement Van den Berg/Ellemeet (39) over meldplicht uitbreiden naar bestaande zorgaanbieders (invoegen artikel 15a)

– amendement Veldman (22,V) (invoegen artikel 15a)

– amendement Hijink (38,III) (invoegen artikel 15a)

– amendement Kerstens (29) over een evaluatiebepaling (invoegen artikel 15a)

– artikelen 16 en 17

– gewijzigd amendement Hijink (24,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet toetreding zorgaanbieders

34 767, nr. 42

– de motie-Kerstens over het wetsvoorstel integere bedrijfsvoering voor de zomer in consultatie brengen

34 767, nr. 43

– de motie-Ellemeet/Westerveld over het financieel toezicht op jeugdhulpaanbieders bij de aanpassing van de Jeugdwet nader uitwerken

34 767, nr. 44

– de motie-Ellemeet/Bergkamp over consistentie in het overheidsbeleid voor zorgaanbieders

34 767, nr. 45

– de motie-Van den Berg/Ellemeet over de digitale beschikbaarheid van informatie over de wet- en regelgeving

34 767, nr. 46

– de motie-Van den Berg over verantwoording op kwaliteitsdata als uitgangspunt

34 767, nr. 47

– de motie-Van den Berg over eenduidige modeljaarrekeningen

34 767, nr. 48

– de motie-Van den Berg/Kerstens over inspecteren van aanbieders die op basis van een pgb beschermd wonen aanbieden

34 767, nr. 49

– de motie-Hijink/Kerstens over aanbieders van maatschappelijke ondersteuning onder de reikwijdte van de Wkkgz brengen

34 767, nr. 50

– de motie-Hijink over uitbreiding van de personele capaciteit van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

34 767, nr. 51

– de motie-Dik-Faber c.s. over gegevens van nieuwe zorgaanbieders ontsluiten voor burgers

34 767, nr. 52

– de motie-Bergkamp/Dik-Faber over ouder/familie-initiatieven betrekken bij de uitwerking per AMvB

34 767, nr. 53

– de motie-Bergkamp/Kerstens over een effectieve toetsing op een vog in de Wet integere bedrijfsvoering

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

34 768

Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

34 768 (bijgewerkt t/m amendement nr. 27)

– artikel I, onderdelen A t/m C

– amendement Hijink (11) over een verbod op winstuitkering voor zorginstellingen

 • Indien 11 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Jansen (23,I) over een verbod op winstuitkering met uitzonderingsmogelijkheid bij AMvB

– gewijzigd amendement Hijink (17) over geen winstuitkering bij direct of indirect financieel belang

– onderdeel D

– onderdelen E t/m J

 • Indien 11 verworpen:

 • – nader gewijzigd amendement Jansen (23,II) (toevoegen onderdeel K)

– artikel I

– artikel II, onderdelen A t/m B

– nader gewijzigd amendement Ellemeet c.s. (27) over uitsluiten van beperkte financiële verantwoording voor kleine zorgaanbieders

– onderdeel C

– onderdelen D t/m F

– artikel II

– artikelen III t/m VI

– artikel VII, aanhef

– amendement Ellemeet/Hijink (20) over onderaannemers onder de reikwijdte van de Wkkgz brengen

– onderdeel A

– onderdelen B t/m D

– artikel VII

– artikelen VIII t/m XVB

– artikel XVC, onderdelen A en B

– gewijzigd amendement Van den Berg/Ellemeet (24) over meldplicht uitbreiden naar bestaande jeugdhulpaanbieders (toevoegen onderdeel C)

– artikel XVC

– artikelen XVI t/m XXV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

35 047-(R2018)

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten

35 047 (R2108) (bijgewerkt t/m amendement nr. 16)

– artikel I, onderdelen 0A t/m F

– amendement Middendorp (16) over toevoegen van een grond tot het kunnen weigeren of vervallen verklaren van een reisdocument (invoegen onderdeel Fa)

– onderdelen G t/m M

– artikel I

– artikelen II en III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

35 263

Regels inzake invoering van een tijdelijke mogelijkheid voor experimenten in de rechtspleging (Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging)

35 263 (bijgewerkt t/m amendement nr. 19)

– amendement Van Nispen c.s. (19) over uitsluiten hogere griffierechten en lagere vergoedingen voor rechtsbijstand van experimenten

– amendement Van der Staaij/Van der Graaf (18) over alleen afwijken van wettelijke regels voor zover nodig voor doel experiment

– amendement Van den Berge (8) over zware voorhang in plaats van lichte voorhang

– artikel 1

– artikel 2

– amendement Van Wijngaarden c.s. (13) over de mogelijkheid om de duur van een experiment te verlengen met twee jaar

– artikel 3

– artikelen 4 t/m 9

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging

De Voorzitter: dhr. Van Nispen wenst zijn moties op stuk nrs. 14, 15 en 16 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 263, nr. 14 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Nispen c.s. over inzicht in de kosten en werkbelasting van experimenten

35 263, nr. 15 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Nispen c.s. over betrokkenen tijdig en in begrijpelijke taal informeren bij experimenten

35 263, nr. 16 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Nispen/Van den Berge over uitbreiding van het Juridisch Loket

35 263, nr. 17

– de motie-Van Wijngaarden/Van Dam over rechterlijke expertise borgen in de toetsingscommissie

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Bouwopgave

De Voorzitter: dhr. Nijboer wenst zijn motie op stuk nr. 590 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 847, nr. 588

– de motie-Ronnes over een spoedige realisatie van woningbouw op locatie Rijnenburg

32 847, nr. 589

– de motie-Koerhuis c.s. over een inpassingsplan voor Valkenburg

32 847, nr. 590 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Nijboer over wettelijke maatregelen voor gemeenten om braakliggende terreinen te benutten

32 847, nr. 591

– de motie-Van Eijs/Koerhuis over in gesprek gaan met Utrecht over woningbouw op de locatie Rijnenburg

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ondernemen en bedrijfsfinanciering

32 637, nr. 404

– de motie-Aartsen over aanpassing van de BMKB-regeling

32 637, nr. 405

– de motie-Aartsen over deelverpanding mogelijk maken

32 637, nr. 406

– de motie-Aartsen over het moderniseren van de wet zekerhedenregister 1970

32 637, nr. 407

– de motie-Amhaouch c.s. over een vervolg op de tante Agaathregeling onderzoeken

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Toerisme

26 419, nr. 84

– de motie-Schonis over een kwartiermaker toeristische samenwerking

26 419, nr. 85

– de motie-Schonis/Von Martels over openbaar vervoer promoten voor vakanties in Nederland

26 419, nr. 86

– de motie-Von Martels/Schonis over de naamsbekendheid van middelgrote en kleinere culturele instellingen vergroten onder buitenlandse toeristen

26 419, nr. 87

– de motie-Von Martels over invulling geven aan de toeristische visie

26 419, nr. 88

– de motie-Van der Lee over concretisering van de vijf pijlers van Perspectief 2030

26 419, nr. 89

– de motie-Moorlag over het uitbouwen van de samenwerking met de medeoverheden en de brancheorganisaties

26 419, nr. 90

– de motie-Van Haga/Aartsen over de gevolgen van de WAB voor de toeristische sector

26 419, nr. 91

– de motie-Van Haga over het effect van verhoging van ticketprijzen voor vluchten binnen Europa

26 419, nr. 92

– de motie-Van Haga over onderzoek naar de voordelen van het instellen van een micronorm

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vliegen boven conflictgebieden

24 804, nr. 104

– de motie-Paternotte c.s. over een centrale rol voor EASA bij het afgrenzen van onveilige luchtruimen

24 804, nr. 105

– de motie-Paternotte c.s. over inlichtingen- en veiligheidsdiensten inlichtingen laten verzamelen over kwetsbare vliegroutes

24 804, nr. 106

– de motie-Paternotte/Kröger over meer transparantie over de afweging om af te wijken van EASA-adviezen

24 804, nr. 107

– de motie-Laçin c.s. over doorzettingsmacht bij een besluit over wel of niet vliegen boven conflictgebieden

24 804, nr. 108

– de motie-Laçin/Paternotte over structurele deelname van gezagvoerders/piloten binnen de expertgroep

24 804, nr. 109

– de motie-Amhaouch/Kröger over een bindende aanwijzing over het vliegen in het luchtruim van derde landen

24 804, nr. 110

– de motie-Amhaouch/Paternotte over volledig voldoen aan aanbeveling 11 van het OVV-rapport over MH17

24 804, nr. 111

– de motie-Remco Dijkstra over de voor- en nadelen van verdere Europese samenwerking op het gebied van luchtvaartveiligheid

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Woondeals

De Voorzitter: dhr. Ronnes trekt zijn motie op stuk nr. 600 in.

32 847, nr. 593

– de motie-Kops over permanente bewoning van vakantiewoningen mogelijk maken

32 847, nr. 594

– de motie-Kops over sancties voor gemeenten die afspraken in de woondeals niet nakomen

32 847, nr. 595

– de motie-Koerhuis over het Besluit Woningbouwimpuls middels een spoedprocedure tot stand laten komen

32 847, nr. 596

– de motie-Koerhuis over een balans tussen binnenstedelijk en buitenstedelijk bouwen

32 847, nr. 597

– de motie-Beckerman over zo snel mogelijk een noodknop tegen extreme huurverhogingen

32 847, nr. 598

– de motie-Beckerman over een nieuwe investeringsimpuls voor de leefbaarheid van krimpgebieden

32 847, nr. 599

– de motie-Ronnes/Van Eijs over aandacht in woondeals voor voldoende middeldure koopwoningen en woningen voor koopstarters

32 847, nr. 600 (ingetrokken)

– de motie-Ronnes/Postma over aanpassing van de methode van toekenning van MIRT-gelden

32 847, nr. 601

– de motie-Van Eijs/Ronnes over streefcijfers over aantallen te realiseren flexwoningen opnemen in woondeals

32 847, nr. 602

– de motie-Nijboer over regie van het kabinet voor het oplossen van de woningnood

Stemming

14. Stemming over: motie ingediend bij VSO Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

35 054, nr. 16 (aangehouden)

– de motie-Kröger/Smeulders over de WHO-advieswaarde voor geluidsoverlast als streefwaarde vaststellen

35 054, nr. 17

– de motie-Beckerman/Van Gerven over geen hogere geluidsbelasting door de omschakeling in de manier van meten

35 054, nr. 18

– de motie-Beckerman/Van Gerven over ook de andere bronnen van geluid meenemen bij het beoordelen van geluidsoverlast

35 054, nr. 19

– de motie-Beckerman/Van Gerven over het geluidsniveau op een gevel uitsluitend als aanvaardbaar beoordelen indien sprake is van geluidswerende maatregelen

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Omgevingswet

33 118, nr. 129

– de motie-Smeulders over minimumeisen voor participatie

33 118, nr. 130

– de motie-Smeulders over ontwikkelen van scenario's voor een latere invoering van de Omgevingswet

33 118, nr. 131

– de motie-Van Esch over kritiek meenemen bij het besluit over invoering van de Omgevingswet

33 118, nr. 132

– de motie-Van Esch over de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitstellen

33 118, nr. 133

– de motie-Beckerman/Van Gerven over het voor burgers ontsluiten van de module voor vergunningen, handhavingsverzoeken en meldingen

33 118, nr. 134

– de motie-Beckerman/Van Gerven over compensatie voor gemeenten en provincies voor mogelijke extra kosten

33 118, nr. 135

– de motie-Beckerman/Van Gerven over een integrale visie op het beheer van drink-, grond- en oppervlaktewater

33 118, nr. 136

– de motie-Ronnes over een voorlichtingscampagne gericht op de positie van de burger

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de groeibrief van het kabinet

29 696, nr. 8

– de motie-Futselaar over een gebalanceerde verdeling van de middelen uit het investeringsfonds over de landsdelen

29 696, nr. 9

– de motie-Van der Lee over projecten op het terrein van de energie-infrastructuur ook in aanmerking laten komen voor het investeringsfonds

29 696, nr. 10

– de motie-Moorlag over de aantrekkingskracht en de kwaliteit van het onderwijs naar een hoger niveau brengen

29 696, nr. 11

– de motie-Moorlag over concreet invulling geven aan het principe van een leven lang leren

29 696, nr. 12

– de motie-Moorlag over plannen voor hsl-verbindingen uitwerken

29 696, nr. 13

– de motie-Van Otterloo over inzetten op meer structurele innovatie in de zorgsector

29 696, nr. 14

– de motie-Van Otterloo over concretiseren hoe de jaarlijkse groei van de arbeidsproductiviteit kan toenemen

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

34 972

Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)

34 972 (bijgewerkt t/m amendement nr. 39)

– gewijzigd amendement Middendorp/Verhoeven (20,I) over een online identiteit

– artikel 1

– artikelen 2 t/m 4

– gewijzigd amendement Middendorp/Verhoeven (20,II)

– artikel 5

– artikelen 6 t/m 12

– amendement Van der Molen (36) over bij AMvB regels stellen inzake tarieven en een leveringsplicht voor bedrijfs- en organisatiemiddelen

– artikel 13

– artikelen 14 t/m 16

– amendement Van der Molen/Middendorp (25) over toezicht op de identificatiemiddelen onderbrengen bij een onafhankelijke derde

– artikel 17

– artikelen 18 t/m 22

– amendement Middendorp/Van der Molen (21) over bij de evaluatie na drie jaar specifieke aandacht voor toegankelijkheid elektronische dienstverlening

– artikel 23

– artikel 24

– gewijzigd amendement Middendorp/Verhoeven (20,III)

– gewijzigd amendement Middendorp (17) over een toevoeging aan de voorhangprocedure

– amendement Verhoeven/Özütok (38) over een zware voorhang voor erkenningseisen private identificatiemiddelen

– amendement Verhoeven/Özütok (39) over een zware voorhang voor de regels over bescherming van persoonsgegevens

 • NB. Indien twee of meer van de amendementen 20, 17, 38 en 39 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– artikel 25

– artikelen 26 t/m 30

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet digitale overheid

34 972, nr. 27

– de motie-Middendorp c.s. over gratis digitale belastingaangifte voor ondernemers

34 972, nr. 28

– de motie-Middendorp/Van der Molen over monitoren van en ingrijpen in de tarieven van bedrijfsinlogmiddelen

34 972, nr. 29

– de motie-Middendorp over het gebruik van publieke identificatiemiddelen in niet-publieke overige sectoren

34 972, nr. 30

– de motie-Özütok over ervaringen van gemeenten met decentrale authenticatiediensten meewegen

34 972, nr. 31 (aangehouden)

– de motie-Özütok/Verhoeven over waarborgen van gebruik van opensourcesoftware voor persoonsgegevens

34 972, nr. 32

– de motie-Van der Molen over een geïntegreerd burger-, bedrijfs- en organisatiemiddel

34 972, nr. 33

– de motie-Van der Molen/Middendorp over pilots met private identificatiemiddelen

34 972, nr. 34

– de motie-Van der Molen over oplossen van de knelpunten bij het doen van aangifte met eHerkenning

34 972, nr. 35

– de motie-Martin Bosma over voorlichting vragen aan de Raad van State over mogelijke schending van de Grondwet

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het verloop van de jaarwisseling

28 684, nr. 599

– de motie-Van Dam c.s. over preventief fouilleren mogelijk maken

28 684, nr. 600

– de motie-Van Dam c.s. over garanderen dat een beperking van vuurwerk niet ten koste gaat van carbidschieten

28 684, nr. 601

– de motie-Helder over het beperken van de verkooptijd van vuurwerk tot één dag

28 684, nr. 602

– de motie-Helder over een deugdelijke compensatieregeling voor vuurwerkondernemers

28 684, nr. 603

– de motie-Helder over de groepsaansprakelijkheid bij openlijke geweldpleging verruimen

28 684, nr. 604

– de motie-Yeşilgöz-Zegerius over versterkte handhaving en inzet van bestuurlijke bevoegdheden

28 684, nr. 605

– de motie-Yeşilgöz-Zegerius/Ziengs over schadeloosstelling van vuurwerkondernemers

28 684, nr. 606

– de motie-Van der Graaf/Van der Staaij over de mogelijkheden voor gemeenten om het afsteken van vuurwerk enkel in georganiseerd verband toe te staan

28 684, nr. 607

– de motie-Van der Graaf/Van der Staaij over een algeheel verbod op het kopen en afsteken van consumentenvuurwerk

28 684, nr. 608

– de motie-Van der Staaij/Krol over het verbieden van siervuurwerk dat een gevaar vormt voor de veiligheid van hulpverleners

28 684, nr. 609

– de motie-Krol/Azarkan over een scholingstraject voor vuurwerkverkopers

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat op hoofdlijnen over de toekomst van werk

De Voorzitter: dhr. Van Weyenberg verzoekt zijn motie op stuk nr. 988 aan te houden en mw. Palland haar motie op stuk nr. 997.

29 544, nr. 980 (overgenomen)

– de motie-Asscher c.s. over de SER vragen meerdere scenario's uit te werken

29 544, nr. 981

– de motie-Asscher c.s. over de onwenselijkheid van eenzijdige aanpassingen door werkgevers

29 544, nr. 982

– de motie-Asscher c.s. over een fatsoenlijk salaris voor basisbanen

29 544, nr. 983

– de motie-Asscher c.s. over een betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers

29 544, nr. 984

– de motie-Marijnissen c.s. over het terugdringen van het aandeel onzeker flexwerk

29 544, nr. 985 (aangehouden)

– de motie-Marijnissen c.s. over het goede voorbeeld dat de overheid moet geven om flexwerk terug te dringen

29 544, nr. 986

– de motie-Van Weyenberg c.s. over varianten om de wendbaarheid van het contract voor onbepaalde tijd te vergroten

29 544, nr. 987

– de motie-Van Weyenberg/Palland over de effecten van het terugdringen van loondoorbetaling bij ziekte naar één jaar

29 544, nr. 988 (aangehouden)

– de motie-Van Weyenberg over het meewegen van de voorkeur om als werknemer of zelfstandige te werken

29 544, nr. 989

– de motie-Tielen/Van Weyenberg over het belang van ondernemerschap zwaar te laten wegen

29 544, nr. 990

– de motie-Tielen over een aanvullend voorstel voor een persoonlijk leer- en ontwikkelbudget

29 544, nr. 991

– de motie-De Jong/Wilders over het niet inperken van de rechten en zekerheden van werknemers

29 544, nr. 992

– de motie-Van Brenk over de permanente ontwikkeling van de beroepsbevolking centraal stellen

29 544, nr. 993 (aangehouden)

– de motie-Van Brenk over de begeleiding en ondersteuning van werkenden en uitkeringsgerechtigden

29 544, nr. 994

– de motie-Bruins/Van Weyenberg over het uitwerken van het voorstel voor een persoonlijk ontwikkelbudget

29 544, nr. 995 (aangehouden)

– de motie-Bruins/Van Weyenberg over het toepassen van de generatietoets op komende hervormingen van de arbeidsmarkt

29 544, nr. 996

– de motie-Palland/Van Weyenberg over de concurrentie op loonkosten via driehoeksconstructies tegengaan

29 544, nr. 997 (aangehouden)

– de motie-Palland c.s. over duurzame terugkeer op de arbeidsmarkt door invoering van een basisbaan

29 544, nr. 998

– de motie-Stoffer/Tielen over de nadelen van een verplichte AOV voor zzp'ers

Stemmingen

21. Stemmingen in verband met:

35 387, nr. 1

Brief van het presidium over het onderzoeksvoorstel voor een parlementair onderzoek naar de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten en in te stemmen met het voorgelegde onderzoeksvoorstel en het instellen van een tijdelijke commissie parlementair onderzoek uitvoeringsorganisaties.

Stemmingen

22. Stemmingen in verband met:

32 411, nr. 13

Brief van het presidium over een voorlichtingsverzoek aan de afdeling advisering van de Raad van State over het amendement van het lid Krol over toevoegen van leeftijd als non-discriminatiegrond (Kamerstuk 32 411, nr. 11)

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten.

Stemmingen

23. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het bericht dat de Amerikaanse bevolking jarenlang door de VS is misleid over de oorlog in Afghanistan

27 925, nr. 695

– de motie-Karabulut over wantrouwen over de gang van zaken

27 925, nr. 696

– de motie-Karabulut over een onderzoek door de Kamer naar de communicatie over de oorlog in Afghanistan

27 925, nr. 697

– de motie-Kerstens/Van Ojik over een toetsingskader voor de betrokkenheid van een onafhankelijke partij bij evaluaties

27 925, nr. 698 (aangehouden)

– de motie-Van Ojik/Kerstens over ook tijdens missies de voortgang onafhankelijk laten evalueren

27 925, nr. 699

– de motie-Bosman c.s. over standaard een onafhankelijke partij betrekken bij de uitvoering van eindevaluaties

27 925, nr. 700

– de motie-De Roon over alle militaire en ontwikkelingshulp voor Afghanistan stoppen

27 925, nr. 701

– de motie-De Roon over een onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar de kosten van het Nederlandse Afghanistanbeleid

Stemming

24. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Voortgang beleid oorlogsgetroffenen

De Voorzitter: dhr. Van Gerven verzoekt om een hoofdelijke stemming over zijn motie op stuk nr. 152.

20 454, nr. 152 (hoofdelijk)

– de motie-Van Gerven/Kerstens over een onafhankelijke commissie van wijze personen

Stemmingen

25. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland en de veiling van 5G-frequenties

24 095, nr. 496

– de motie-Weverling over een stresstest digitale ontwrichting

24 095, nr. 497

– de motie-Weverling over de integriteit van het antennenetwerk

24 095, nr. 498

– de motie-Weverling over de uitrol van 5G in Noord-Nederland

24 095, nr. 499

– de motie-Van den Berg over een structurele aanpak voor het bepalen van wat kritiek is

24 095, nr. 500

– de motie-Van den Berg over intrekking vergunning bij te kwader trouw handelen bij veiling van 5G-frequenties

24 095, nr. 501

– de motie-Buitenweg over uitsluitend gebruikmaken van leveranciers uit het Radio Access Network

24 095, nr. 502

– de motie-Bruins over gelijke vergunningsvoorwaarden ongeacht het aantal blokken in de 700 MHz-band

24 095, nr. 507 (gewijzigd, was nr. 503)

– de gewijzigde motie-Moorlag c.s. over risico's en maatregelen baseren op informatie van landen waarmee in EU-verband wordt samengewerkt

24 095, nr. 504

– de motie-Moorlag over het borgen van de veiligheid en bedrijfszekerheid van vitale infrastructuur

24 095, nr. 505

– de motie-Baudet over het voorlopig stoppen met de uitrol van 5G

24 095, nr. 506

– de motie-Baudet over het realiseren van een landelijk dekkend 4G- of 4G+-netwerk

Stemmingen

26. Stemmingen in verband met:

35 049

Voorstel van wet van het lid Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

27. Stemming over: motie ingediend bij voorstel van wet van het lid Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang

35 049, nr. 13

– de motie-Renkema over een evaluatie na twee jaar

28. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

34 602, nrs. 1 en 2

29. Burgerinitiatief «Internetpesters aangepakt» met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

30. Debat over de NVWA met maximum spreektijden van 6 minuten per fractie

31. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

32 757, nr. 157

32. VSO Implementatie van de tweede herziening van de Richtlijn energieprestatie gebouwen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. VAO Zeden (AO d.d. 18/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21 501–04, nr. 226

34. VSO Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 985, nr. 51

36. VSO ontwerpAanvullingsbesluit natuur Omgevingswet met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

37. VAO Landbouw, klimaat en voedsel (AO d.d. 06/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 283

38. Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas)

39. Gezamenlijke behandeling van:

35 154

Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13)

35 155

Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190)

35 267

40. Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PbEU L 150) (Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen)

Langetermijnagenda

18, 19 en 20 februari (week 8)

– VAO Belastingdienst (AO d.d. 25/09)

– VAO Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens) (AO d.d. 19/12)

– VAO Voedselveiligheid (AO d.d. 16/01)

– VSO Verzekeringen taxichauffeurs (31 521, nr. 118)

– VAO Terrorisme (AO d.d. 29/01)

– VAO Interne evaluatie incidentenoverzicht van de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (AO d.d. 29/01)

– VAO Kernwapenbeleid (AO d.d. 29/01)

– VSO over de investeringstoets risico’s voor de nationale veiligheid (30 821, nr. 101)

– VAO Materieel Defensie en Project Verwerving F-35 (AO d.d. 04/02)

– VAO Innovatie (AO d.d. 05/02)

– VAO Inburgering en Integratie (AO d.d. 05/02)

– VAO Onderwijs en zorg (AO d.d. 05/02)

– VAO Verkeersveiligheid (AO d.d. 05/02)

35 321 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter uitbreiding van het rookverbod

35 195 (Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo)

35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

35 205 (Wet vliegbelasting)

21 februari t/m 2 maart (week 9)

– Voorjaarsreces 2020

3, 4 en 5 maart (week 10)

35 328 (Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers)

35 153 (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie)

35 252 (Wet versterken positie mbo-studenten)

35 316 (Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens)

35 106-(R2115) (Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen)

10, 11 en 12 maart (week 11)

35 092 (Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee))

35 152 (Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen)

17, 18 en 19 maart (week 12)

35 225 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht)

24, 25 en 26 maart (week 13)

35 249 (Wet homologatie onderhands akkoord))

35 256 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)

31 maart, 1 en 2 april (week 14)

32 411 (voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (voortzetting))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele (AO d.d. 12/09)

– Debat over de gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (35 351, nr. 1)

35 145 (voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (voortzetting))

35 079 (voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties) (voortzetting))

34 891 (voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

35 263 (Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging)

34 661 (voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

34 747 (voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

34 420 (voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 044 (voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

Te agenderen debatten

1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

2. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

3. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

4. Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

5. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media)

6. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

7. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

8. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

9. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

10. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

11. Debat over het programma gehandicaptenzorg «Volwaardig leren» (Bergkamp) (Minister VWS)

12. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

13. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

14. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

15. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (Minister BVO en Media)

16. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (Pieter Heerma) (Minister SZW)

17. Debat over de prijzen van geneesmiddelen (Van Gerven) (Minister MZ)

18. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Peters) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris Fin)

19. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

20. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

21. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Markuszower) (Minister J&V, Minister MZ)

22. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

23. Debat over de problemen in de jeugd-ggz (Westerveld) (Minister VWS)

24. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (Minister Fin)

25. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

26. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (Minister OCW, Staatssecretaris SZW)

27. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (Minister RB, Staatssecretaris BZK)

28. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

29. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

30. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan en over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Agema) (Minister VWS)

31. Debat over de marktwerking in de zorg (Van Brenk) (Minister VWS)

32. Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (Ouwehand) (Minister LNV, Minister M&W)

33. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

34. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

35. Debat over het tekort aan woningen (Ronnes) (Minister-President, Minister voor Milieu en Wonen)

36. Debat over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan (Belhaj) (Minister Defensie)

37. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

38. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (Jasper van Dijk) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

39. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

40. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (Minister OCW)

41. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

42. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister VWS, Minister RB)

43. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (Agema) (Minister VWS)

44. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

45. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (Raemakers) (Minister MZ)

46. Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (Moorlag) (Minister LNV)

47. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

48. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (Remco Dijkstra) (Minister I&W, Minister J&V)

49. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

50. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

51. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

52. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

53. Debat over de moord door een voormalig tbs-er (Markuszower) (Minister RB)

54. Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (Laan-Geselschap) (Minister LNV, Minister J&V)

55. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

56. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

57. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (Minister OCW)

58. Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt (Groothuizen) (Minister J&V)

59. Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt (De Graaf) (Minister J&V, Staatssecretaris J&V)

60. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

61. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

62. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

63. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (Minister VWS, Minister BVO en Media)

64. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

65. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

66. Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt (Kuiken) (Staatssecretaris J&V)

67. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (Staatssecretaris Financiën)

68. Debat over het aanpassen van Inspectierapporten (Van Nispen) (Minister J&V)

69. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

70. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (Minister BVO en Media)

71. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (Minister VWS)

72. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

73. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (Minister OCW)

74. Debat over genitale verminking in Nederland (Buitenweg) (Minister J&V, Minister VWS)

75. Debat over een mazelenuitbraak op Urk (Ploumen) (Staatssecretaris VWS)

76. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (Kuiken) (Minister VWS)

77. Debat over de commotie rond de invoering van de Wet BIG II (Hijink) (Minister Medische Zorg)

78. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS)

79. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

80. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

81. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

82. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

83. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

84. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

85. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

86. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

87. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

88. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

89. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

90. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

91. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

92. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

93. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (Minister Financiën)

94. Debat over het rapport van de commissie-Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (Minister OCW)

95. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

96. Debat over het melden van zware incidenten en het verlenen van verloven door Tbs-klinieken (Markuszower) (Minister RB)

97. Debat over huwelijksdwang (Kuiken) (Minister J&V)

98. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris SZW)

99. Debat over het spanningsveld tussen privacy en het belang van opsporing (Van Dam) (Minister J&V, Minister RB)

100. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

101. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en staatsecretaris Financiën)

102. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (Westerveld) (Minister VWS)

103. Debat over de gevolgen voor de zorg en de patiëntveiligheid na het faillissement van het Slotervaartziekenhuis (Ploumen) (Minister MZ)

104. Debat over de verkoop van energiebedrijf Eneco (Beckerman) (Minister EZK)

105. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

106. Debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de economie (De Groot) (Minister LNV)

107. Debat over de participatiesamenleving (Klaver) (Minister-President)

108. Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd (Weverling) (Staatssecretaris EZK)

109. Debat over het bericht dat het aantal Nederlandse huishoudens met een laag inkomen al drie jaar gelijk blijft (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

110. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

111. Debat over de Europese Green Deal (De Groot) (Minister-President, Minister EZK)

112. Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum (Bergkamp) (Minister OCW)

113. Debat over de Urgendazaak (Van der Lee) (Minister EZK, Minister-President)

114. Debat over een nieuwe migratiecrisis (Kuiken) (Minister-President, Staatssecretaris J&V)

115. Debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht (Wiersma) (Minister OCW)

116. Debat over techbedrijven die onderdeel worden van een geopolitieke strijd (Wiersma) (Minister EZK)

117. Debat over de publieke opinie over integratie (Paternotte) (Minister SZW)

118. Debat over uitspraken van de Minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (Minister Financiën)

119. Debat over het bevriezen van banktegoeden van «toeval-Amerikanen» (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

120. Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (Agema) (Minister VWS)

121. Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020 (Minister-President)

122. Debat over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer (Ploumen) (Minister MZ)

123. Debat over leraren (Kwint) (Minister OCW, Minister BVO en Media)

124. Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld (Van den Hul) (Minister VWS)

125. Debat over de aanwijzing van de Minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs aan het bestuur van het Haga Lyceum (Azarkan) (Minister BVO en Media)

126. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (Minister BVO en Media)

127. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (Agema) (Minister VWS)

128. Debat over seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen (Van Nispen) (Minister RB)

129. Debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten (Markuszower) (Minister J&V)

130. Debat over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

131. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (Van Aalst) (Minister I&W)

132. Debat over de informele EU-Top d.d. 20 februari 2020 over de Europese begroting (Maeijer) (Minister-President)

133. Debat over het bericht dat brancheorganisatie ActiZ stelt dat pijnlijke maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden (Agema) (Minister VWS)

134. Debat over het bericht dat de Minister J&V alles wilde weten over een strafzaak tegen Shell (Van Nispen) (Minister J&V)

135. Debat over het rapport «Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn» (Van der Staaij) (Minister VWS)

136. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (Buitenweg) (Staatssecretaris SZW)

137. Debat over het bericht dat de top van Rijkswaterstaat betrokken was bij de dump van een half miljoen ton afval in een natuurplas (Kröger) (Minister I&W, ministerMilieu en Wonen)

138. Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

139. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (Beckerman) (Minister EZK, Minister VWS)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BZK)

2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

3. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (Agema) (Minister MZ)

4. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

5. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

6. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

7. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (Van Brenk) (Minister SZW)

8. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

9. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

10. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Minister M&W)

11. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

12. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

13. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

14. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

15. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

16. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

17. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

18. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging (Kerstens) (Minister VWS)

19. Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (Ouwehand) (Minister LNV)

20. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

21. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (Van Raan) (Minister I&W, Minister EZK)

22. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

23. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

24. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

25. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

26. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

27. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

28. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft (Van Kooten-Arissen) (Minister SZW)

29. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

30. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

31. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

32. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

33. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

34. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

35. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

36. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (Edgar Mulder) (Minister MZ)

37. Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (Ouwehand) (Minister LNV)

38. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

39. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

40. Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland (Belhaj) (Minister Defensie)

41. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

42. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

43. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (Agema) (Minister VWS)

44. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (Agema) (Minister VWS)

45. Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (Ouwehand) (Minister J&V, Minister LNV)

46. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (Ploumen) (Minister MZ)

47. Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (Ouwehand) (Minister LNV, Minister J&V)

48. Dertigledendebat over de ontwikkeling van het marineterrein in Amsterdam (Belhaj) (Minister Defensie)

49. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister OCW)

50. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (Ouwehand) (Minister I&W, Minister LNV)

51. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

52. Dertigledendebat over legeringsgebouwen die niet brandveilig zijn (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

53. Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

54. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB, Staatssecretaris SZW)

55. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

56. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

57. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

58. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (Van Brenk) (Minister SZW)

59. Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ, Minister VWS)

60. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

61. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

62. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

63. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister MZ)

64. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

65. Dertigledendebat over de landbouwonderdelen van het klimaatakkoord (Futselaar) (Minister LNV)

66. Dertigledendebat over de aanhouding van twee mannen op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V)

67. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk (Van den Berg) (Minister MZ)

68. Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (Minister OCW)

69. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

70. Dertigledendebat over de hoorzitting inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de zeven MIRT projecten (Kröger) (Minister I&W)

71. Dertigledendebat over het bericht dat op de Universiteit Twente vanaf 1 januari 2020 alleen nog Engels wordt gesproken (Van der Molen) (Minister OCW)

72. Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn (Agema) (Minister MZ)

73. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (Minister Financiën)

74. Dertigledendebat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt (Yeşilgöz-Zegerius) (Minister J&V)

75. Dertigledendebat over fraude met zorggeld (Jansen) (Minister VWS)

76. Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

77. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

78. Dertigledendebat over een tienstappenplan natuurinclusieve kringlooplandbouw (Wassenberg) (Minister LNV)

79. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (ministerMilieu en Wonen)

80. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (Staatssecretaris Financiën)

81. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (Van Aalst) (ministerMilieu en Wonen)

82. Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (Graus) (Minister LNV)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 10 februari 2020 van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

Maandag 9 maart 2020 van 13.30 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota-Koerhuis inzake de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (Kamerstuk 35 232)

Maandag 16 maart 2020 van 13.30 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota-Smeulders inzake Marktwerking uit de huursector (Kamerstuk 35 178)

Maandag 16 maart 2020 van 15.30 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de initiatiefnota «Vrij zijn om niet te geloven» (Kamerstuk 35 264)

Maandag 23 maart 2020 van 13.30 tot 17.30 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de initiatiefnota: Behoud het woud (Kamerstuk 35 327)

Maandag 30 maart van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de initiatiefnota inzake een Nationaal Bomenplan (Kamerstuk 35 309)

Maandag 20 april van 10.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de Ruslandstrategie (Kamerstuk 35 373)

Maandag 22 juni 2020 van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranen

Maandag 29 juni van 13.30 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de Europese Unie

Recesperiodes

Voorjaarsreces 2020: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart 2020

Meireces 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020

Koningsdag 2020: maandag 27 april 2020

Hemelvaart 2020: donderdag 21 mei 2020

Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020

Herfstreces 2020: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2020

Kerstreces 2020: vrijdag 18 december 2020 t/m maandag 11 januari 2021

Voorjaarsreces 2021: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 februari maart 2021

Verkiezingsreces 2021: vrijdag 26 februari t/m maandag 22 maart 2021

Meireces 2021: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021

Koningsdag 2021: dinsdag 27 april 2021

Hemelvaart 2021: donderdag 13 mei 2021

Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021