Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020

Agenda opgesteld 1 november 2019

A OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 5 november

14.00 uur

Woensdag 6 november

10.15 uur

Donderdag 7 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Energiebesparing/ Evaluatie proeftuinen aardgasvrije wijken/ Bijna energieneutrale gebouwen (BENG-eisen)

30 196, nr. 680

– de motie-Van Eijs over het monitoren van het rendement waarop de PEF gebaseerd is

30 196, nr. 681

– de motie-Van Eijs over mogelijke voordelen van grootschalige bouw in hout

30 196, nr. 682

– de motie-Koerhuis over een betaalbaar energielabel

30 196, nr. 683

– de motie-Koerhuis over de ontwikkeling van een digitaal woondossier

30 196, nr. 684

– de motie-Ronnes over het stimuleren van innovaties bij de toepassing van de BENG-eisen

30 196, nr. 685

– de motie-Ronnes over heffingsverminderingen voor corporaties in relatie tot verduurzamingsmaatregelen

30 196, nr. 686

– de motie-Van der Lee over het bevorderen van het gebruik van duurzaam hout in de bouw

30 196, nr. 687

– de motie-Nijboer over duurzame-energieprojecten die niet direct aan de woning gelegen zijn

Stemming

4. Stemming over: motie ingediend bij de Rijkswet inperking gevolgen Brexit

De Voorzitter: in het debat is besloten om eerst te stemmen over motie nr. 16 alvorens te stemmen over het wetsvoorstel en de overige moties.

35 130, nr. 16

– de motie-Leijten over het niet scheppen van een precedent met de Rijkswet

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

35 130-(R 2119)

Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit)

35 130-(R 2119)

– artikelen 1 t/m 7

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: overige moties ingediend bij de Rijkswet inperking gevolgen Brexit

35 130, nr. 14

– de motie-Belhaj c.s. over na aanname van de Rijkswet per direct voorlichting starten

35 130, nr. 15

– de motie-Belhaj c.s. over in gesprek gaan met vertegenwoordigers van Britten in Nederland

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Stint

29 398, nr. 761

– de motie-Van Aalst over bij het introduceren van nieuwe voertuigen verkeersveiligheid boven innovatie stellen

29 398, nr. 762

– de motie-Schonis c.s. over een concreet voorstel over de aanbevelingen van het OVV-rapport

29 398, nr. 763

– de motie-De Pater-Postma c.s. over extra werkzaamheden van de SWOV niet ten koste laten gaan van de huidige werkzaamheden

29 398, nr. 764

– de motie-Van der Graaf c.s. over het beter inzichtelijk maken van ongevallencijfers van licht gemotoriseerde voertuigen

29 398, nr. 765 (aangehouden)

de motie-Van Brenk over maatregelen inzake de voertuigveiligheid van de scootmobiel

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de begrotingsonderdelen Personeel en Materieel van de begroting van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2020

35 300 X, nr. 8

– de motie-Diks/Karabulut over afzien van het voornemen om negen extra F-35-gevechtsvliegtuigen aan te schaffen

35 300 X, nr. 9

– de motie-Karabulut/Kerstens over voldoende financiële ondersteuning voor veteranen met PTSS

35 300 X, nr. 10 (aangehouden)

– de motie-Belhaj over de voor- en nadelen van een alternatieve financiering van een nog te starten materieelproject

35 300 X, nr. 11

– de motie-Belhaj c.s. over de mogelijkheid om in twee veteranenontmoetingscentra hulpverlening te bieden

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

35 213

Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong

35 213 (bijgewerkt t/m amendement nr. 23)

– artikel I, aanhef

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (11,I) over behoud van de voortgezette werkregeling

– onderdeel A

– amendement Jasper van Dijk (23,I) over niet verrekenen gratificaties tot 1.200 euro per jaar

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (22,I) over een hogere Wajonguitkering voor mensen met een urenbeperking (invoegen onderdeel Aa)

– amendement Bruins c.s. (15,I) over geen volledige verrekening van bijverdiensten bij DGA

– onderdeel B

– onderdelen C t/m F

– amendement Jasper van Dijk (23,II) (invoegen onderdeel Fa)

– onderdelen G t/m R

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (22,II)

– amendement Renkema (14,I) over het baseren van de grondslag op het functieloon

  • NB. Indien 22 en 14 worden aangenomen, wordt in het met 14,I voorgestelde lid 2a na «eerste lid» een verwijzing opgenomen naar lid 2a zoals voorgesteld met 22,II en worden de teksten in elkaar verwerkt.

– onderdeel S

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (11,II) (invoegen onderdelen Sa en Sb)

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (11,III)

– onderdeel T

– onderdelen U en V

– amendement Bruins c.s. (15,II)

– onderdeel W

– onderdeel X

– amendement Jasper van Dijk (23,III)

– onderdeel Y

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (11,IV)

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (22,III)

– amendement Renkema (14,II)

  • NB. Indien 22 en 14 worden aangenomen, wordt in het met 14,II voorgestelde lid 2a na «eerste lid» een verwijzing opgenomen naar lid 2a zoals voorgesteld met 22,III en worden de teksten in elkaar verwerkt.

– onderdeel Z

– onderdeel AA

– amendement Bruins c.s. (15,III)

– onderdeel BB

– onderdelen CC t/m TT

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (11,V)

– amendement Jasper van Dijk (8) over verlenging overgangstermijn voor het garantiebedrag naar drie jaar

  • Indien 8 verworpen:

  • – gewijzigd amendement Stoffer/Baudet (21) over verlenging overgangstermijn voor het garantiebedrag naar een jaar

– onderdeel UU

– onderdelen VV t/m XX

– artikel I

– amendement Jasper van Dijk (23,IV) (invoegen artikel IA)

– artikelen II en III

– amendement Jasper van Dijk (23,V)

– artikel IV

– artikelen V en VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten

35 213, nr. 16

– de motie-Gijs van Dijk/Jasper van Dijk over het wetsvoorstel eerst laten beoordelen door het College voor de Rechten van de Mens

35 213, nr. 17

– de motie-Gijs van Dijk c.s. over het wetsvoorstel aanpassen om de regels te harmoniseren zonder verslechtering

35 213, nr. 18

– de motie-Renkema over het UWV-voorstel overnemen om voor bepaalde jongeren de beoordeling van duurzaamheid op te schorten

35 213, nr. 19

– de motie-Jasper van Dijk over onderzoeken of loondispensatie in de Wajong afgeschaft kan worden

35 213, nr. 20

– de motie-Nijkerken-de Haan c.s. over heldere en goede voorlichting over de gevolgen van de harmonisatie

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

27 561, nr. 47

Brief van het presidium over een adviesaanvraag aan de Gezondheidsraad over mogelijke gezondheidsrisico’s in relatie tot 5G

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten.

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

32 623, nr. 290

Brief van het presidium over een gezamenlijke adviesaanvraag aan de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken en de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken over een toetsingskader voor het leveren en financieren van niet-letale steun aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten.

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

De Voorzitter: mw. Özütok verzoekt haar motie op stuk nr. 17 aan te houden. Dhr. Krol verzoekt zijn moties op stuk nrs. 32 en 36 aan te houden en wenst zijn motie op stuk nr. 33 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 300 VII, nr. 12

– de motie-Middendorp over de Nederlandse positie ten opzichte van de Digital Services Act

35 300 VII, nr. 13

– de motie-Middendorp c.s. over digitale lijkbezorging

35 300 VII, nr. 14

– de motie-Middendorp c.s. over tussentijdse verkiezingen in gemeenteraden

35 300 VII, nr. 15

– de motie-Özütok over duurzaamheid als maatgevend criterium bij aanbestedingen

35 300 VII, nr. 16

– de motie-Özütok over een verbod op giften waarvan de herkomst niet duidelijk is

35 300 VII, nr. 17 (aangehouden)

– de motie-Özütok/Van Kooten-Arissen over een jaarlijkse monitor islamofobie

35 300 VII, nr. 18

– de motie-Özütok over de onwenselijkheid van het actief benaderen van Kamerleden door lobbygroepen

35 300 VII, nr. 19

– de motie-Van der Molen/Van Raak over een brede evaluatie van de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur

35 300 VII, nr. 20

– de motie-Van der Molen over mogelijke taakdifferentiatie tussen gemeenten

35 300 VII, nr. 21

– de motie-Van der Molen c.s. over de effecten van beleid voor grens- en krimpregio's

35 300 VII, nr. 22

– de motie-Van der Molen over een herindelingsontwerp voorleggen na gemeenteraadsverkiezingen

35 300 VII, nr. 23

– de motie-Van der Molen/Middendorp over een nieuw digitaal hulpmiddel voor het berekenen van de verkiezingsuitslag

35 300 VII, nr. 24

– de motie-Van Raak/Beckerman over de huurtoeslag niet gebruiken als dekking voor de ondersteuning van Kamerleden

35 300 VII, nr. 25

– de motie-Sneller/Den Boer over de benoemingsprocedures voor de belangrijkste democratische instituties

35 300 VII, nr. 26

– de motie-Den Boer c.s. over digitale nalatenschap

35 300 VII, nr. 27

– de motie-Den Boer c.s. over het «right to cooperate» nader uitwerken met de VNG

35 300 VII, nr. 28

– de motie-Den Boer/Özütok over diversiteit in adviescolleges bevorderen

35 300 VII, nr. 29 (overgenomen)

– de motie-Van der Graaf c.s. over een verplicht integriteitsonderzoek voor kandidaat-bestuurders

35 300 VII, nr. 30

– de motie-Van der Graaf/Van der Molen over de financiële impact van beleidsmaatregelen op gemeenten in kaart brengen

35 300 VII, nr. 31

– de motie-Van der Graaf/Den Boer over een verdere invulling van het stemmoment voor nieuwe kiesgerechtigden

35 300 VII, nr. 32 (aangehouden)

– de motie-Krol over onderzoek naar de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer

35 300 VII, nr. 33 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Krol over meenemen van de behoeften van minder digivaardige burgers bij budget voor digitalisering

35 300 VII, nr. 34

– de motie-Krol over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor AOW'ers zonder of met beperkt aanvullend pensioen

35 300 VII, nr. 35

– de motie-Krol over een pictogram voor vluchtroutes voor mindervaliden in rijksvastgoed

35 300 VII, nr. 36 (aangehouden)

– de motie-Krol over vluchtroutes en nooduitgangen voor mindervaliden

35 300 VII, nr. 37

– de motie-Baudet over geen inmenging in de vrije pers en de strijd tegen desinformatie staken

35 300 VII, nr. 38

– de motie-Baudet over subsidiëring van lokale politieke partijen

35 300 VII, nr. 39

– de motie-Baudet over het realiseren van stemlokalen op kazernes

35 300 VII, nr. 40

– de motie-Baudet over per direct staken van hoorbare islamitische gebedsoproepen

35 300 VII, nr. 41

– de motie-Van Kooten-Arissen over de succesvolle methoden van Estland op het gebied van onlinedemocratie

35 300 VII, nr. 42

– de motie-Van Kooten-Arissen over referenda en burgerinspraak door middel van DigiD

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

31 288, nr. 789

Brief van het presidium over een adviesaanvraag aan de Adviesraad voor Wetenschap, Techniek en Innovatie (AWTI) inzake de doorgroei van academische startups naar levensvatbare bedrijven

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten.

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

35 228, nr. 2

Brief van het presidium over de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB)

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten.

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

35 300 XVI, nr. 32

– de motie-Agema c.s. over een voltijdbonus van 5% per kwartaal

35 300 XVI, nr. 33

– de motie-Agema/Van Kooten-Arissen over het terugbrengen van de overhead in de langdurige zorg naar maximaal 7%

35 300 XVI, nr. 34

– de motie-Agema c.s. over een overheadnorm in de verschillende sectoren van de curatieve zorg

35 300 XVI, nr. 35

– de motie-Agema c.s. over één tarief in de verpleeghuiszorg in plaats van de zorgzwaartefinanciering

35 300 XVI, nr. 36

– de motie-Veldman/Van den Berg over een inventarisatie van bewezen kosteneffectieve digitale innovaties en e-healthtoepassingen

35 300 XVI, nr. 37

– de motie-Veldman c.s. over de opschaling van de Nierteams aan Huis

35 300 XVI, nr. 38

– de motie-Laan-Geselschap c.s. over kwaliteit van leven van cliënten centraal stellen

35 300 XVI, nr. 39

– de motie-Laan-Geselschap c.s. over gebruikmaken van de kennis van het Expertisecentrum Euthanasie

35 300 XVI, nr. 40

– de motie-Laan-Geselschap c.s. over verlagen van de drempel voor gesprekken over euthanasie met de huisarts

35 300 XVI, nr. 41

– de motie-Ellemeet/Dik-Faber over scherpe afspraken met de zorgsector over terugdringen van de CO2-uitstoot

35 300 XVI, nr. 42

– de motie-Ellemeet/Laan-Geselschap over samen met de zorgverlener beslissen over de gewenste behandeling

35 300 XVI, nr. 43

– de motie-Ellemeet over bevordering van kennisdeling

35 300 XVI, nr. 44

– de motie-Renkema over een barmhartigheidsbonus

35 300 XVI, nr. 45

– de motie-Renkema over inzetten van ex-daklozen

35 300 XVI, nr. 46

– de motie-Van den Berg over één nationaal spoednummer

35 300 XVI, nr. 47

– de motie-Van den Berg over borgen van het publieke belang in de besluitvorming over aanpassing van de acute zorg

35 300 XVI, nr. 48

– de motie-Van den Berg/Veldman over mogelijkheden om productlocaties voor geneesmiddelen naar Nederland te halen

35 300 XVI, nr. 49

– de motie-Slootweg/Van den Berg over toetsen van kennis en kunde bij toezichthoudende raden van toezicht bij zorginstellingen met een complexe structuur

35 300 XVI, nr. 50

– de motie-Hijink over een alternatieve financiering van de Zorgverzekeringswet

35 300 XVI, nr. 51

– de motie-Hijink over evalueren van artikel 121 van de Zorgverzekeringswet

35 300 XVI, nr. 52

– de motie-Van Gerven over zware paracetamol, vitaminen en mineralen in het basispakket

35 300 XVI, nr. 53

– de motie-Van Gerven/Hijink over realiseren van de eisen van het ziekenhuispersoneel voor een betere cao

35 300 XVI, nr. 54

– de motie-Van Gerven over onderzoek naar het salaris van medisch specialisten in msb's

35 300 XVI, nr. 55

– de motie-Bergkamp over het creëren van een meldpunt voor knelpunten rondom nieuwe woonvormen

35 300 XVI, nr. 56

– de motie-Bergkamp/Geluk-Poortvliet over een landelijk normenkader met verantwoordelijkheden en streefcijfers voor het hulpmiddelenbeleid

35 300 XVI, nr. 57 (aangehouden)

– de motie-Bergkamp/Renkema over starten van een pilot met een groepsgebonden budget

35 300 XVI, nr. 58

– de motie-Raemakers/Ellemeet over verhelpen van knelpunten voor langetermijnafspraken over de «LATER-zorg»

35 300 XVI, nr. 59

– de motie-Raemakers/Dik-Faber over het beschikbaar blijven van AYA-zorg en het AYA-zorgnetwerk

35 300 XVI, nr. 60

– de motie-Raemakers/Van Kooten-Arissen over een mogelijk bredere vergoeding van CGM

35 300 XVI, nr. 61

– de motie-Raemakers over effectiever uitgeven van transformatiegelden

35 300 XVI, nr. 62

– de motie-Ploumen over in de contourennota beschrijven van de rol en meerwaarde van zorgverzekeraars

35 300 XVI, nr. 63

– de motie-Ploumen/Van den Berg over inventariseren van behandelingen die niet meer kunnen worden gedeclareerd bij de verzekeraar

35 300 XVI, nr. 64

– de motie-Ploumen c.s. over afschaffen van de eigen bijdrage voor de poliklinische bevalling zonder medische indicatie

35 300 XVI, nr. 65

– de motie-Ploumen over opnemen van anticonceptie in het basispakket

35 300 XVI, nr. 66

– de motie-Ploumen c.s. over een inkomensgrens voor de eigen bijdrage voor kraamzorg

35 300 XVI, nr. 67

– de motie-Kerstens c.s. over zorg thuis aan kwetsbare patiënten door de specialist ouderengeneeskunde

35 300 XVI, nr. 68

– de motie-Kerstens/Hijink over een stevige aanpak van zorgcowboys in de sector beschermd wonen

35 300 XVI, nr. 69 (aangehouden)

– de motie-Kerstens over loonafspraken opnemen in het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg

35 300 XVI, nr. 70

– de motie-Kerstens over versnelling van de monitoring van de invoering van het abonnementstarief in de Wmo

35 300 XVI, nr. 71

– de motie-Kerstens over de rol van NOOM bij zorg thuis aan patiënten met een migrantenachtergrond

35 300 XVI, nr. 72

– de motie-Dik-Faber over een additionele subsidie voor het Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde

35 300 XVI, nr. 73

– de motie-Dik-Faber c.s. over de lokale opgave om het aantal dak- en thuislozen fors terug te dringen

35 300 XVI, nr. 74

– de motie-Dik-Faber/Veldman over het verankeren van «Samen Beslissen» in opleidingen en bijscholingen

35 300 XVI, nr. 75

– de motie-Van Esch over borgen van de ondersteuning van patiënten met Q-koorts

35 300 XVI, nr. 76

– de motie-Van Esch over de gevolgen van een te hoog gehalte stikstofdioxide in de lucht

35 300 XVI, nr. 77

– de motie-Sazias c.s. over beter inzetten op preventie van dementie

35 300 XVI, nr. 78

– de motie-Sazias c.s. over voorkomen dat zorgverzekeraars korten op het eerstelijnsverblijf en geriatische revalidatiezorg

35 300 XVI, nr. 79

– de motie-Sazias c.s. over een meerjarig fonds voor veilige seniorenwoningen

35 300 XVI, nr. 80

– de motie-Van der Staaij/Ellemeet over langjarige continuering van het Deltaplan Dementie

35 300 XVI, nr. 81

– de motie-Van der Staaij/Slootweg over bevorderen dat zorginstellingen zelf de regeldruk verminderen

35 300 XVI, nr. 82

– de motie-Van der Staaij/Bergkamp over ervaringen uit de zorgpraktijk en het macrobeeld dichter bij elkaar brengen

35 300 XVI, nr. 83

– de motie-Van Kooten-Arissen/Raemakers over het belang van onderzoek naar hersenstamkanker bij kinderen

35 300 XVI, nr. 84

– de motie-Van Kooten-Arissen c.s. over attendering op de gevolgen bij juridische geslachtsverandering

35 300 XVI, nr. 85

– de motie-Van Kooten-Arissen c.s. over een overbruggingsregeling voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden in de kraamzorg

35 300 XVI, nr. 86

– de motie-Van Kooten-Arissen c.s. over het onderzoek van het Zorginstituut naar vergoeding van FGM en CGM

35 300 XVI, nr. 87

– de motie-Van Kooten-Arissen c.s. over een onderzoek van het Zorginstituut naar een bredere vergoeding van de CGM-glucosesensor

17. Debat over voorkomen dat jihadisten terugkeren naar Nederland met maximum spreektijden van 6 minuten per fractie

18. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 16/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO Natuur (AO d.d. 12/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21 501–32, nr. 1193

20. VSO Landbouw- en Visserijraad van 15 juli 2019 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. VAO Dierenwelzijn (m.u.v. landbouwhuisdieren) (AO d.d. 03/07) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28 286, nr. 1059

22. VSO Reactie op het rapport «Op de bres tegen hittestress» van de Dierenbescherming met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Dieren in de veehouderij (AO d.d. 11/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 300 X

24. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020

35 300 VIII

25. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

26. Gezamenlijke behandeling van:

35 245

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn)

35 238

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens)

35 179

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten)

35 268

27. Wijziging van de Mediawet 2008 houdende verlenging van de lopende concessie en erkenningen van de landelijke publieke mediadienst met een jaar

Langetermijnagenda

12, 13 en 14 november (week 46)

– Belastingplan 2020 (incl. stemmingen)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

– VAO Renovatie Binnenhof (AO d.d. 17/10)

– VAO Jaarwisseling (AO d.d. 09/10)

34 789 (Wet uitvoering verordening financiële benchmarks)

35 047-(R2018) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten)

35 211 (Wijziging van de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast)

35 102 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken (actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs)

35 106-(R2115) (Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen)

35 145 (voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal)

35 063 (voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten (voortzetting))

19, 20 en 21 november (week 47)

– Begroting Justitie & Veiligheid (VI)

– Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

– Begroting Staten-Generaal (IIA)

– VAO Politie (AO d.d. 05/09)

– VAO Mijnbouw (AO d.d. 03/10)

– VAO Techniekpact (AO d.d. 04/10)

– VAO Voortgang beleid oorlogsgetroffenen (AO d.d. 03/10)

– VAO Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming (AO d.d. 09/10)

– VAO Ambulancezorg/Acute zorg (AO d.d. 03/10)

– VAO Circulaire economie (AO d.d. 15/10)

– VAO Kiesrecht /Desinformatie en digitale inmenging (AO d.d. 19/06)

– VAO Functioneren rijksdienst (AO d.d. 03/07)

– VAO Iran (AO d.d. 03/10)

– VAO Belastingdienst (AO d.d. 25/09)

– VAO Effecten van het ECB-beleid (AO d.d. 24/09)

– VAO Wadden (AO d.d. 26/06)

– VAO Spoor (AO d.d. 25/09)

– VAO Duurzaam vervoer (AO d.d. 05/09)

– VAO Leefomgeving (AO d.d. 12/09)

– VAO NVWA (AO d.d. 15/10)

– VAO Personeel Defensie (AO d.d. 11/09)

– VAO Voortgangsrapportage NL bijdrage anti-ISIS coalitie (AO d.d. 28/05)

– VAO Middelbaar beroepsonderwijs (AO d.d. 25/09

– VAO Dienst Uitvoering Onderwijs (AO d.d. 16/10)

– VAO Suïcidepreventie (AO d.d. 17/10)

– VSO Wet inzake bloedvoorziening (2019Z20148)

– VSO Risicovereveningsmodel 2020 (2019Z20158)

– VAO Forensisch onderzoek (AO d.d. 31/10)

– VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 31/10)

– VAO Maatschappelijke diensttijd (AO d.d. 17/10)

35 205 (Wet vliegbelasting))

35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking))

34 491 (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)

32 411 (voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond)

35 083 (Plantgezondheidswet))

35 254 (Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage))

26, 27 en 28 november (week 48)

– Begroting BuHa-OS (XVII)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– VAO Wapenexportbeleid (AO d.d. 05/09)

– VAO Onregelmatigheden publieke uitgaven Mali (AO d.d. 03/10)

34 972 (Wet digitale overheid)

35 170 (Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of verrichten (screening ambtenaren van politie en politie-externen))

35 234 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda-maatregelen))

35 235 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda))

35 236 (Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda))

35 237 (Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda))

3, 4 en 5 december (week 49)

– Stemmingen over alle begrotingen (3 december)

34 602 (Burgerinitiatief «Internetpesters aangepakt»)

35 188 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid)

35 152 (Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen)

35 154 (Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13))

35 155 (Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190))

35 124 (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden))

35 092 (Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee))

35 049 (voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma) (voortzetting)

35 204 (Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet houdende implementatie van de artikelen 15 en 16 van Richtlijn 2014/40/EU inzake de procedure en de verkoop van tabaksproducten)

10, 11 en 12 december (week 50)

– Debat over de Europese Top van 12 en 13 december 2019

35 065 (Wijzigingswet meldkamers)

35 195 (Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het faciliteren van een gelijke kans op doorstroom naar het hoger algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo))

35 173 (Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

17, 18 en 19 december (week 51)

35 079 (voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties))

20 december t/m 13 januari (week 52 t/m week 2)

– Kerstreces 2019

14, 15 en 16 januari (week 3)

Nog nader te bepalen

21, 22 en 23 januari (week 4)

35 143 (Goedkeuring van de op 19 oktober 2012 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk (Trb. 2012, 226), en de op 15 november 2018 te ’s-Gravenhage tot stand gebrachte notawisseling houdende een verdrag ter uitbreiding tot Curaçao van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten (Trb. 2018, 216))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele (AO d.d. 12/09)

34 661 (voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

34 747 (voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

34 420 (voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 044 (voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

Te agenderen debatten

1. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

2. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

3. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

4. Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord (Van Toorenburg) (Minister voor Rechtsbescherming)

5. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

6. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

7. Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

8. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media)

9. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24 170, nr. 170)) (Minister VWS)

10. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

11. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

12. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

13. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

14. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

15. Debat over de kansen van kweekvlees (De Groot) (Minister LNV)

16. Debat over het programma gehandicaptenzorg «Volwaardig leren» (Bergkamp) (Minister VWS)

17. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

18. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

19. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

20. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (Minister BVO en Media)

21. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (Pieter Heerma) (Minister SZW)

22. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (Van Gerven) (Minister MZ)

23. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Peters) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris Fin)

24. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

25. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

26. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Markuszower) (Minister J&V, Minister MZ)

27. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

28. Debat over de problemen in de jeugd-ggz (Westerveld) (Minister VWS)

29. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (Minister Fin)

30. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

31. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (Minister BVO en Media)

32. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (Minister OCW, Staatssecretaris SZW)

33. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (Minister RB, Staatssecretaris BZK)

34. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

35. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

36. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan en over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Agema) (Minister VWS)

37. Debat over de marktwerking in de zorg (Van Brenk) (Minister VWS)

38. Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (Ouwehand) (Minister LNV, Staatssecretaris I&W)

39. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

40. Debat over de acties van leraren (Kwint) (Minister OCW, Minister BVO en Media)

41. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

42. Debat over uitspraken van de president van de Nederlandsche Bank over het tekort aan woningen (Ronnes) (Minister BZK)

43. Debat over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan (Belhaj) (Minister Defensie)

44. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

45. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (Jasper van Dijk) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

46. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

47. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (Minister OCW)

48. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

49. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister VWS, Minister RB)

50. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (Agema) (Minister VWS)

51. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

52. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (Raemakers) (Minister MZ)

53. Debat over de NVWA (Moorlag) (Minister LNV)

54. Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (Moorlag) (Minister LNV)

55. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

56. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (Remco Dijkstra) (Minister I&W, Minister J&V)

57. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

58. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

59. Debat over het tekort aan betaalbare middenhuurwoningen (Van Eijs) (Minister BZK)

60. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

61. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

62. Debat over de moord door een voormalig tbs-er (Markuszower) (Minister RB)

63. Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (Laan-Geselschap) (Minister LNV, Minister J&V)

64. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

65. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

66. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (Minister OCW)

67. Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt (Groothuizen) (Minister J&V)

68. Debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland (Laan-Geselschap) (Minister J&V, Minister BZK)

69. Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt (De Graaf) (Minister J&V, Staatssecretaris J&V)

70. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

71. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

72. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

73. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (Minister VWS, Minister BVO en Media)

74. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

75. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

76. Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt (Kuiken) (Staatssecretaris J&V)

77. Debat over de forensische opsporing in Nederland (Helder) (Minister J&V)

78. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (Staatssecretaris Financiën)

79. Debat over een onderzoek naar klokkenluiders bij het WODC (Van Nispen) (Minister J&V)

80. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

81. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (Minister BVO en Media)

82. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (Minister VWS)

83. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

84. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (Minister OCW)

85. Debat over genitale verminking in Nederland (Buitenweg) (Minister J&V, Minister VWS)

86. Debat over een mazelenuitbraak op Urk (Ploumen) (Staatssecretaris VWS)

87. Debat over frictie tussen bouwers en Rijkswaterstaat (Van Brenk) (Minister I&W)

88. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (Kuiken) (Minister VWS)

89. Debat over de commotie rond de invoering van de Wet BIG II (Hijink) (Minister Medische Zorg)

90. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS)

91. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

92. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

93. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

94. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

95. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

96. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

97. Debat over de hardnekkige werkloosheid onder statushouders (Wiersma) (Minister SZW)

98. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

99. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

100. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

101. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

102. Debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

103. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

104. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

105. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

106. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

107. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (Minister Financiën)

108. Debat over het rapport van de commissie-Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (Minister OCW)

109. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

110. Debat over het melden van zware incidenten en het verlenen van verloven door Tbs-klinieken (Markuszower) (Minister RB)

111. Debat over huwelijksdwang (Kuiken) (Minister J&V)

112. Debat over de aanpak van bedreiging en stalking (Kuiken) (Minister J&V, Minister RB)

113. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris SZW)

114. Debat over het spanningsveld tussen privacy en het belang van opsporing (Van Dam) (Minister J&V, Minister RB)

115. Debat over een snelle oplossing van de stikstof- en PFAS-problematiek (Wilders) (Minister-President, Minister LNV, Minister I&W, Staatssecretaris I&W)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

2. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BZK)

3. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (Van Gerven) (Minister MZ)

4. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (Minister BuZa)

5. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) (Minister BuZa)

6. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (Laçin) (Minister SZW, Minister I&W)

7. Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (Van Raan) (Minister LNV, Minister SZW)

8. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

9. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg (Agema) (Minister VWS)

10. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (Agema) (Minister MZ)

11. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (Minister BVO en Media)

12. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

13. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

14. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

15. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (Van Brenk) (Minister SZW)

16. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

17. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

18. Dertigledendebat over het bericht dat energiebedrijf Eneco via veiling wordt verkocht (Beckerman) (Minister EZK)

19. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

20. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

21. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

22. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

23. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

24. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

25. Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

26. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

27. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

28. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging (Kerstens) (Minister VWS)

29. Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (Ouwehand) (Minister LNV)

30. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

31. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (Van Raan) (Minister I&W, Minister EZK)

32. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

33. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

34. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

35. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

36. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

37. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

38. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft (Van Kooten-Arissen) (Minister SZW)

39. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

40. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

41. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

42. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

43. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

44. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris I&W)

45. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

46. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (Edgar Mulder) (Minister MZ)

47. Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (Ouwehand) (Minister LNV)

48. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

49. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

50. Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland (Belhaj) (Minister Defensie)

51. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

52. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

53. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (Agema) (Minister VWS)

54. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (Agema) (Minister VWS)

55. Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (Ouwehand) (Minister J&V, Minister LNV)

56. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (Ploumen) (Minister MZ)

57. Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (Ouwehand) (Minister LNV, Minister J&V)

58. Dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot (Laçin) (Staatssecretaris I&W, Minister EZK)

59. Dertigledendebat over de ontwikkeling van het marineterrein in Amsterdam (Belhaj) (Minister Defensie)

60. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister OCW)

61. Dertigledendebat over het tekort aan plaatsen in verpleeghuizen (Sazias) (Minister VWS)

62. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (Ouwehand) (Minister I&W, Minister LNV)

63. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

64. Dertigledendebat over legeringsgebouwen die niet brandveilig zijn (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

65. Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

66. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB) (Staatssecretaris SZW)

67. Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

68. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

69. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biodiversiteit (Van Raan) (Minister EZK)

70. Dertigledendebat over aanwijzingen dat staalfabriek Tata Steel meer CO2-uitstoot dan wordt opgegeven (Van der Lee) (Minister EZK)

71. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

72. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (Van Brenk) (Minister SZW)

73. Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ, Minister VWS)

74. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 4 november van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2020

Maandag 11 november van 13.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het begrotingsonderdeel Wonen

Maandag 11 november van 11.00 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 18 november van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Jeugd

Maandag 18 november van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Cultuur

Maandag 18 november van 16.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het begrotingsonderdeel Integratie en maatschappelijke samenhang

Maandag 25 november van 10.00 tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het MIRT

Maandag 25 november van 10.30 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Media

Maandag 2 december van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 2 december van 10.00 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over de initiatiefnota: «Ondernemen met een maatschappelijke missie» (Kamerstuk 35 040)

Maandag 2 december 2019 van 14.30 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Emancipatie

Maandag 16 december 2019 van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Veldman inzake Modern preventiebeleid (Kamerstuk 35 182)

Maandag 16 december 2019 van 10.30 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de initiatiefnota «Luchtvaart op de rails» (Kamerstuk 35 266)

Maandag 16 december van 14.30 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over de initiatiefnota «Mededinging in de digitale economie» (Kamerstuk 35 134)

Maandag 16 december 2019 van 15.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota-Koerhuis inzake de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (Kamerstuk 35 232)

Maandag 20 januari 2020 van 13.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota «Het ziekenhuis dichtbij voor iedereen» (Kamerstuk 35 227)

Maandag 10 februari 2020 van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

Maandag 10 februari 2020 van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de initiatiefnota «Vrij zijn om niet te geloven» (Kamerstuk 35 264)

Recesperiodes

Herfstreces 2019: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019

Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

Voorjaarsreces 2020: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart 2020

Meireces 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020

Koningsdag 2020: maandag 27 april 2020

Hemelvaart 2020: donderdag 21 mei 2020

Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020

Spreektijden

begrotings-

behandelingen

(stand van zaken

per 1 november)

VVD:

258

minuten

PVV:

185

minuten

CDA:

172

minuten

D66:

167

minuten

GroenLinks:

145

minuten

SP:

142

minuten

PvdA:

110

minuten

ChristenUnie:

82

minuten

Partij voor de Dieren:

41

minuten

50PLUS:

58

minuten

SGP:

72

minuten

DENK:

92

minuten

Forum voor Democratie:

74

minuten

Lid Van Kooten-Arissen:

30

minuten

Lid Van Haga:

55

minuten