Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202032623 nr. 290

32 623 Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten

Nr. 290 BRIEF VAN HET PRESIDIUM

Aan de leden

Den Haag, 31 oktober 2019

Het Presidium legt hierbij conform artikel 30 tweede lid van het Reglement van Orde aan u voor het verzoek van de vaste commissie van Buitenlandse Zaken bij brief van 17 oktober 2019 om advies te vragen aan de Commissie voor Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) en de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) over het toetsingskader voor niet-letale steun (NLA). Deze adviesaanvraag vloeit voort uit de door de Kamer aangenomen motie-Omtzigt c.s. (Kamerstuk 32 623, nr. 231).

Het Presidium stelt u voor om in te stemmen met het bijgevoegde verzoek en dit door te geleiden aan de CAVV/AIV.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, K. Arib

BIJLAGE BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN

Aan het Presidium

Den Haag, 17 oktober 2019

Op 9 oktober 2018 heeft de Tweede Kamer de motie van het lid Omtzigt c.s. (Kamerstuk 32 623, nr. 231) aangenomen, waarin de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) en de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV) wordt verzocht een gezamenlijk advies uit te brengen over een toetsingskader voor het leveren en financieren van niet-letale steun aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland. Voorts worden in de motie nog twee andere verzoeken gedaan aan de CAVV en AIV: als basis voor het advies een verzoek onderzoek te doen naar het NLA-programma in Syrië; en bij het advies ook de rol van volkenrechtelijk advies te betrekken.

Na oriënterende gesprekken met de voorzitters van beide genoemde adviesraden heeft de commissie Buitenlandse Zaken in haar procedurevergadering van 12 september jl. besloten de AIV en de CAVV te verzoeken om de Kamer advies uit te brengen over een toetsingskader voor niet-letale steun, zoals geformuleerd in de motie-Omtzigt c.s., zonder aan deze adviesaanvraag vanuit de commissie een verdere uitwerking te geven.

Namens de commissie verzoek ik het Presidium deze adviesaanvraag ter instemming voor te leggen aan de Kamer.

De voorzitter van de commissie, Pia Dijkstra

De griffier van de commissie, Van Toor