Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202027561 nr. 47

27 561 Nationaal Antennebeleid

Nr. 47 BRIEF VAN HET PRESIDIUM

Aan de leden

Den Haag, 31 oktober 2019

Het presidium legt hierbij conform artikel 30, tweede lid, van het Reglement van Orde aan u voor het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij brief van 2 oktober 2019 om advies te vragen aan de Gezondheidsraad over mogelijke gezondheidsrisico’s in relatie tot 5G.

Het presidium stelt u voor om in te stemmen met deze adviesaanvraag en deze door te geleiden aan de Gezondheidsraad.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, K. Arib

Bijlage BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan het presidium

Den Haag, 2 oktober 2019

Namens de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzoek ik u aan de Kamer voor te stellen ingevolge artikel 30, tweede lid, van het Reglement van Orde de Gezondheidsraad te verzoeken op basis van de meest actuele wetenschappelijke inzichten een advies uit te brengen over mogelijke gezondheidsrisico’s in relatie tot 5G (zie voorstel in de bijlage).

De commissie verzoekt u deze adviesaanvraag ter goedkeuring aan de Kamer voor te leggen en, indien goedkeuring wordt verleend, door te geleiden naar de Gezondheidsraad.

Bij deze breng ik u het verzoek van de commissie over.

De voorzitter van de commissie, Lodders

De griffier van de commissie, Post

Bijlage Adviesaanvraag aan de Gezondheidsraad

De vaste commissie voor VWS stelt de Tweede Kamer voor om de Gezondheidsraad, op grond van artikel 17 van de Kaderwet adviescolleges, te verzoeken om op basis van de meest actuele wetenschappelijke inzichten een advies uit te brengen over mogelijke gezondheidsrisico’s in relatie tot 5G. Hierbij wordt voorgesteld de Gezondheidsraad te vragen om:

  • in aanvulling op hun eerdere publicaties en adviezen op dit terrein, een overzicht en beoordeling te geven van de (inter)nationale studies die zijn verschenen over mogelijke gezondheidsrisico’s van 5G;

  • daarbij in ogenschouw te nemen in hoeverre de huidige normen voor volksgezondheid op dit terrein zijn gebaseerd op de meest actuele stand van de wetenschap;

  • over deze vragen bij voorkeur in het 1e kwartaal van 2020 en uiterlijk in het 2e kwartaal van 2020 te rapporteren en advies uit te brengen.

Toelichting op deze adviesaanvraag

Op 11 juni 2019 vond een gesprek plaats tussen de vaste commissie voor VWS en de Gezondheidsraad over het werkprogramma van de Gezondheidsraad. In die bijeenkomst is bij de Gezondheidsraad geïnformeerd naar de mogelijkheden om in 2020 specifiek aandacht te besteden aan het thema mogelijke gezondheidsrisico’s 5G.

Duidelijk is dat de Gezondheidsraad in algemene zin aan deze thematiek aandacht heeft besteed en zal blijven besteden. Dat blijkt ook uit het Werkprogramma 2020 dat de Tweede Kamer op Prinsjesdag heeft ontvangen. In het werkprogramma 2020 is namelijk het volgende opgenomen (in paragraaf 5.5):

«Vooral door de opmars van de mobiele telefonie en andere vormen van draadloze telecommunicatie staat de invloed van elektromagnetische velden en straling op de gezondheid erg in de belangstelling. Ook andere toepassingen – zoals hoogspanningslijnen, elektrische apparatuur en allerhande automatische toegang- en controlesystemen – roepen van tijd tot tijd vragen op. Het is een vaste activiteit van de Gezondheidsraad om de wetenschappelijke ontwikkelingen nauwlettend te volgen, daarover periodiek te rapporteren en adviesaanvragen te beantwoorden. Hierbij werkt de raad nauw samen met het Kennisplatform Elektromagnetische Velden.»

Kamerleden ontvangen veel mails van bezorgde burgers. Ook worden Kamerleden regelmatig door derden gewezen op verschillende studies en rapporten uit binnen- en buitenland. Gezien het complexe en technische karakter van dergelijke rapporten en het feit dat de conclusies niet altijd eensluidend zijn, vindt de commissie VWS het wenselijk de Gezondheidsraad gericht te vragen om een inventarisatie te maken van de meest actuele studies en rapporten. Temeer omdat de Gezondheidsraad in zijn recente werkprogramma (her)bevestigt dat hij de wetenschappelijk inzichten hierover nauwlettend volgt.