Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031288 nr. 789

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 789 HERDRUK1 BRIEF VAN HET PRESIDIUM

Aan de leden

Den Haag, 31 oktober 2019

Het presidium legt hierbij conform artikel 30, tweede lid, van het Reglement van Orde aan u voor het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bij brief van 3 oktober 2019 om advies te vragen aan de Adviesraad voor Wetenschap, Techniek en Innovatie (AWTI) inzake de doorgroei van academische startups naar levensvatbare bedrijven.

Het presidium stelt u voor om in te stemmen met deze adviesaanvraag en deze door te geleiden aan de AWTI.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, K. Arib

BIJLAGE BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan het presidium

Den Haag, 3 oktober 2019

Namens de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoek ik u aan de Kamer voor te stellen2 om de Adviesraad voor Wetenschap Technologie en Innovatie (AWTI) het volgende voor te leggen.

Op 17 september jl. heeft de Kamer het werkprogramma 2020–2021 van de AWTI ontvangen (Kamerstuk 35 300 VIII, nr. 4). Daarin worden onder andere de adviezen «Valorisatie» en «Verspreiding van innovaties door transities» aangekondigd. Binnen de Kamer bestaat behoefte aan de AWTI te verzoeken in (een van) de adviezen ook aandacht te besteden aan de volgende vragen. Op welke wijze kunnen hindernissen worden weggenomen om meer startups te laten doorgroeien naar levensvatbare bedrijven die ook voor meer werkgelegenheid gaan zorgen? Nederland staat bekend om het grote aantal academische startups, maar deze leiden nauwelijks tot relevante extra werkgelegenheid. Welke (typisch Nederlandse) kenmerken kunnen hiervan de oorzaak zijn? Welke maatregelen kunnen worden genomen, onder andere op de arbeidsmarkt, om doorgroei te stimuleren?

Ik verzoek u te bevorderen dat de Kamer hierover zo spoedig mogelijk een beslissing neemt.

De voorzitter van de commissie, Tellegen

De griffier van de commissie, De Kler


X Noot
1

i.v.m. het verwijderen van een bijlage

X Noot
2

Conform besluit in OCW-procedurevergadering d.d. 26 september 2019.