Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020

Agenda opgesteld 4 oktober 2019

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 8 oktober

14.00 uur

Woensdag 9 oktober

10.15 uur

Donderdag 10 oktober

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de Beleidsnotitie Nederland-China

De Voorzitter: dhr. Sjoerdsma verzoekt zijn motie op stuk nr. 14 aan te houden en dhr. Van Ojik zijn motie op stuk nr. 18.

Dhr. Van Ojik wenst zijn motie op stuk nr. 16 te wijzigen en dhr. Van Helvert zijn motie op stuk nr. 4. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 207, nr. 4 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Helvert c.s. over het hoofdstuk over mensenrechten uitwerken en opnieuw voorleggen aan de Tweede Kamer

35 207, nr. 5

– de motie-Koopmans c.s. over een brede internationale coalitie voor een gelijk speelveld met China

35 207, nr. 6

– de motie-Koopmans c.s. over wegnemen van oneigenlijke voordelen vanwege de status van ontwikkelingsland

35 207, nr. 7

– de motie-Bisschop/Van Helvert over prioriteit geven aan godsdienstvrijheid in de bilaterale betrekkingen

35 207, nr. 8

– de motie-Bisschop/Van Helvert over steun betuigen aan Taiwan

35 207, nr. 9

– de motie-Bisschop over een hardere opstelling tegenover China

35 207, nr. 10

– de motie-De Roon over het weren van Huawei bij de aanleg van het 5G-netwerk

35 207, nr. 11

– de motie-Karabulut c.s. over het maatschappelijk middenveld betrekken in de uitvoering van de Chinanotitie

35 207, nr. 12

– de motie-Karabulut over een VS-strategie

35 207, nr. 13

– de motie-Sjoerdsma c.s. over zich vaker en stelliger uitspreken wanneer de mensenrechten in China onder druk staan

35 207, nr. 14 (aangehouden)

– de motie-Sjoerdsma over een impacttoets ten aanzien van mensenrechten voor de export van IT-producten

35 207, nr. 15

– de motie-Sjoerdsma/Van Helvert over een effectief internationaal aanbestedingsinstrument

35 207, nr. 16 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Ojik/Sjoerdsma over een vergunningsplicht voor de export van surveillancetechnologie

35 207, nr. 17

– de motie-Van Ojik over aansluiting bij initiatieven ter herziening van het mededingingskader

35 027, nr. 18 (aangehouden)

– de motie-Van Ojik over een centraal meldpunt voor Nederlandse Oeigoeren

35 207, nr. 19

– de motie-Van Raan/Ouwehand over de bestrijding van de varkenspest in China

35 207, nr. 20

– de motie-Van Raan/Ouwehand over het opzeggen van de kalfsvleesdeal met China

35 207, nr. 21

– de motie-Voordewind/Van Helvert over het speerpunt godsdienstvrijheid onderdeel maken van het beleid

35 207, nr. 22 (aangehouden)

– de motie-Voordewind over ondersteuning van het bedrijfsleven om medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen te voorkomen

35 207, nr. 23

– de motie-Voordewind over respect voor mensenrechten als strategisch belang

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO MIVD

29 924, nr. 189

– de motie-Karabulut over een evaluatie van de besluitvorming inzake speciale operaties

29 924, nr. 190

– de motie-Karabulut over betere informatievoorziening aan de Tweede Kamer over speciale operaties

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ruimtevaart

24 446, nr. 67

– de motie-Amhaouch c.s. over scenario’s om de Nederlandse ruimtevaartambities beter vorm te geven

24 446, nr. 68

– de motie-Amhaouch c.s. over eenmalig 5 miljoen euro voor een verhoging van de Nederlandse inschrijving in ESA-programma’s

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de vervolging van vier verdachten voor betrokkenheid bij het neerhalen van de MH17

De Voorzitter: dhr. De Roon wenst zijn motie op stuk nr. 147 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 997, nr. 145

– de motie-Van Dam c.s. over een vollediger nader feitenonderzoek

33 997, nr. 146 (aangehouden)

– de motie-Van Ojik over een betere waarborging van veilige vliegroutes boven conflictgebieden

33 997, nr. 147 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-De Roon over het staatsaansprakelijk kunnen stellen van Oekraïne

33 997, nr. 148

– de motie-De Roon over schending van VN-resolutie 2166 door Oekraïne

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Eigen bijdragen in de zorg

34 104, nr. 257

– de motie-Raemakers/Van den Berg over een aparte landelijke campagne over het belang van goede mondzorg voor kinderen

34 104, nr. 258

– de motie-Raemakers/Bergkamp over het project Nu Niet Zwanger

34 104, nr. 259

– de motie-Ploumen over vitamine D-tabletten zo spoedig mogelijk opnieuw opnemen in het basispakket

34 104, nr. 260

– de motie-Ellemeet over plaatsing spiraaltje door verloskundige buiten het eigen risico houden

34 104, nr. 261

– de motie-Van der Staaij/Ploumen over tegengaan van een verdere stapeling van zorgkosten

34 104, nr. 262

– de motie-Hijink over mensen met lage inkomens compenseren voor de misgelopen zorgtoeslag

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

34 971

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

34 971 (bijgewerkt t/m amendement nr. 25)

– artikel I, aanhef

– nader gewijzigd amendement Hijink (23,I) over instemmingsrecht van de vertegenwoordiging

– amendement Ellemeet (14,I) over inspraak inzake het beleggingsbeleid

– gewijzigd amendement Dik-Faber (25,I) over een delegatiegrondslag voor het uitbreiden van het inspraak- of adviesrecht

  • NB. Indien 14 en 25 worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 14,1.

– onderdeel A

– nader gewijzigd amendement Hijink (23,II)

– amendement Ellemeet (14,II en III)

– amendement Dik-Faber (15) over inspraak van verzekerden

– gewijzigd amendement Dik-Faber (25,II)

– nader gewijzigd amendement Dik-Faber (24) over regionale spreiding en verscheidenheid in de vertegenwoordiging

– onderdeel B

– amendement Hijink (10,I) over de controlerende taak van de Algemene Rekenkamer (invoegen onderdeel Ba)

– nader gewijzigd amendement Hijink (23,III)

– onderdeel C

– amendement Hijink (10,II) (invoegen onderdeel Ca)

– nader gewijzigd amendement Hijink (23,IV)

– onderdeel D

– artikel I

– artikel II, aanhef

– gewijzigd amendement Dik-Faber (25,III)

– nader gewijzigd amendement Hijink (23,V)

  • NB. Indien 25 en 23 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– onderdeel A

– gewijzigd amendement Hijink (13) over het informatierecht van verzekerden (invoegen onderdeel Aa)

– onderdeel B

– artikel II

– nader gewijzigd amendement Hijink (23,VI)

– artikel III

– nader gewijzigd amendement Hijink (23,VII)

– artikel IV

– artikel V, aanhef

– nader gewijzigd amendement Hijink (23,VIII)

– onderdeel A

– nader gewijzigd amendement Hijink (23,IX)

– onderdeel B

– artikel V

– artikel VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Zorgverzekeringswet

34 971, nr. 19

– de motie-Dik-Faber over een handreiking over het consulteren en informeren van verzekerden

34 971, nr. 20

– de motie-Dik-Faber over geschilbeslechting en vormgeving als onderdeel van de evaluatie

34 971, nr. 21

– de motie-Van den Berg/Veldman over een praktische uitvoeringstoets naast een statutaire toets door de NZa

34 971, nr. 22

– de motie-Edgar Mulder over alle voorwaarden bij de zorginkoop verplicht openbaar maken

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen

35 300, nr. 50

– de motie-Tony van Dijck over de pensioenkortingen direct van tafel

35 300, nr. 51

– de motie-Tony van Dijck over terugdraaien van de btw-verhoging op boodschappen, verlagen van de huren en afschaffen van het eigen risico

35 300, nr. 52

– de motie-Alkaya over zo snel mogelijk weer openstellen van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming

35 300, nr. 53

– de motie-Alkaya c.s. over een extra belasting voor vermogens boven 1 miljoen

35 300, nr. 54

– de motie-Sneller c.s. over evalueren van de Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyses

35 300, nr. 55

– de motie-Nijboer c.s. over 560 miljoen voor de aanpak van het lerarentekort

35 300, nr. 56

– de motie-Nijboer/Alkaya over de dekking voor het niet doorgaan van de renteverhoging buiten de OCW-begroting zoeken

35 300, nr. 57

– de motie-Nijboer over lokale overheden compenseren voor misgelopen inkomsten

35 300, nr. 58

– de motie-Van Raan over de financiële stabiliteitsrisico’s van stranded assets

35 300, nr. 59 (aangehouden)

– de motie-Van Raan over een inventariserend onderzoek naar het begrip ecocide

35 300, nr. 60

– de motie-Van Raan over tegen financieringsaanvragen voor het opbouwen van de veeteeltsector stemmen

35 300, nr. 61

– de motie-Van Raan over in elke begroting opnemen welke klimaat- en milieuschade het beleid heeft veroorzaakt

35 300, nr. 62

– de motie-Van Otterloo over de stelling dat ouderen veel zwaarder worden getroffen door de verhoging van gasprijzen

35 300, nr. 63

– de motie-Van Otterloo over extra verhogen van het wettelijk minimumloon

35 300, nr. 64

– de motie-Van Otterloo over een inhaalslag voor gepensioneerden

35 300, nr. 65

– de motie-Stoffer/Snels over aanpassing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting

35 300, nr. 66

– de motie-Stoffer over de regeling voor groene beleggingen in box 3 toepassen op investeringen in alternatieve financieringsvormen

35 300, nr. 67

– de motie-Baudet over op de kortst mogelijke termijn stoppen met subsidiëring van biomassa

35 300, nr. 68

– de motie-Baudet over beide btw-verhogingen zo snel mogelijk terugdraaien

35 300, nr. 69

– de motie-Baudet over geen financiële verplichtingen aangaan voor het klimaatbeleid

35 300, nr. 70

– de motie-Baudet over in stand houden van de zelfstandigenaftrek

35 300, nr. 71

– de motie-Baudet over verbieden van negatieve spaarrente bij Nederlandse banken

35 300, nr. 72

– de motie-Baudet over zo snel mogelijk gedetailleerd de totale jaarlijkse kosten van massale immigratie inzichtelijk maken

35 300, nr. 73

– de motie-Baudet over het eigen risico verlagen tot € 200 per jaar

Stemming

11. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen

De Voorzitter: dhr. Krol verzoekt om een hoofdelijke stemming over zijn motie op stuk nr. 29.

35 300-29 (hoofdelijk)

– de motie-Krol over de uitspraak dat wij leven in uitzonderlijke economische tijden

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Justitiële Jeugd

28 741, nr. 56

– de motie-Renkema c.s. over afzien van sluiting van de jeugdgevangenissen in Veenhuizen en Cadier en Keer

28 741, nr. 57

– de motie-Renkema c.s. over de mogelijkheden om medewerkers voor de regio te behouden

28 741, nr. 58

– de motie-Agnes Mulder/Van Wijngaarden over verbeterpunten voor de aanpak van jongvolwassenen

28 741, nr. 59

– de motie-Agnes Mulder c.s. over actief herplaatsen van personeel

28 741, nr. 60

– de motie-Van Nispen c.s. over geen onomkeerbare stappen voor de sluiting van twee inrichtingen

28 741, nr. 62

– de motie-Van Nispen c.s. over de zorgplicht voor medewerkers bij sluiting van inrichtingen

28 741, nr. 61

– de motie-Van Nispen c.s. over behouden van de deskundigheid van de medewerkers van het samenwerkingsverband passend onderwijs

28 741, nr. 63

– de motie-Markuszower over verdubbelen van de celstraffen in het jeugdstrafrecht

28 741, nr. 64

– de motie-Markuszower over het ontnemen van de Nederlandse nationaliteit van jonge daders en hun directe familieleden

28 741, nr. 65

– de motie-Markuszower over daders van 14 jaar en ouder altijd berechten volgens het volwassenenstrafrecht

28 741, nr. 66

– de motie-Kuiken c.s. over een kleinschalige voorziening in elke regio

28 741, nr. 67

– de motie-Kuiken c.s. over garanties voor de financiering van civielrechtelijke plaatsen

28 741, nr. 68

– de motie-Van der Graaf c.s. over hoe om te gaan met de percelen en gebouwen van de inrichting in Veenhuizen

28 741, nr. 69

– de motie-Van der Graaf/Raemakers over de begeleiding van jeugddelinquenten na het verlaten van de jeugdinrichting

35 300-IV

13. Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020

35 300-XIV

14. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020

15. Debat over de quickscan luchthaven in zee met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

35 133

16. Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

35 130-(R 2119)

17. Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit) (1e termijn Kamer)

35 243

18. Goedkeuring van de op 7 augustus 2017 te Manilla tot stand gekomen Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds (Trb. 2018, 30)

35 244

19. Goedkeuring van de op 5 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds (Trb. 2016, 174)

Langetermijnagenda

15, 16 en 17 oktober (week 42)

– Begroting Algemene Zaken (III) en Begroting Koning (I)

– Begroting Infrastructuur & Waterstaat (XII)

– Debat over de Europese Top van 17 en 18 oktober 2019

– VAO Wadden (AO d.d. 26/06)

– VAO Spoor (AO d.d. 25/09)

– VAO Duurzaam vervoer (AO d.d. 05/09)

– VAO Leefomgeving (AO d.d. 12/09)

35 049 (voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma)

35 106-(R2115) (Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen)

35 258 (Goedkeuring van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74 en Trb. 2018, 200))

35 237 (Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda))

18 t/m 24 oktober (week 43)

- herfstreces 2019

29, 30 en 31 oktober 2019 (week 44)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

– VAO Voortgangsrapportage NL bijdrage anti-ISIS coalitie (AO d.d. 28/05)

– VAO Dierenwelzijn (m.u.v. landbouwhuisdieren) (AO d.d. 03/07)

– VAO Kiesrecht /Desinformatie en digitale inmenging (AO d.d. 19/06)

– VAO Functioneren rijksdienst (AO d.d. 03/07)

– VAO Energiebesparing/ Evaluatie proeftuinen aardgasvrije wijken/ Bijna energieneutrale gebouwen (BENG-eisen) (AO d.d. 03/07)

– VAO Middelbaar beroepsonderwijs (AO d.d. 25/09

– VAO Belastingdienst (AO d.d. 25/09)

– VAO Wapenexportbeleid (AO d.d. 05/09)

– VSO Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 15 juli 2019 (21 501-32, nr. 1193)

– VSO Reactie op het rapport Op de bres tegen hittestress van de Dierenbescherming

– VAO Personeel Defensie (AO d.d. 11/09)

– VAO Dieren in de veehouderij (AO d.d. 11/09)

– VAO Natuur (AO d.d. 12/09)

– VAO Effecten van het ECB-beleid (AO d.d. 24/09)

– VAO Politie (AO d.d. 05/09)

– VAO Ambulancezorg/Acute zorg (AO d.d. 03/10)

34 789 (Wet uitvoering verordening financiële benchmarks)

35 188 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid)

35 145 (voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal)

35 152 (Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen)

35 154 (Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13))

35 155 (Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190))

35 063 (voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten (voortzetting))

35 102 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken (actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs)

35 213 (Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong

5, 6 en 7 november (week 45)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

– Begroting Defensie (X)

35 092 (Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee))

32 411 (voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond)

35 238 (Wet verwijzingsportaal bankgegevens))

35 245 (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn))

35 235 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda))

35 083 (Plantgezondheidswet))

34 491 (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)

12, 13 en 14 november (week 46)

– Belastingplan 2020 (incl. stemmingen)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

– VAO Iran (AO d.d. 03/10)

35 173 (Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking)

35 047-(R2018) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten)

35 170 (Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of verrichten (screening ambtenaren van politie en politie-externen))

35 065 (Wijzigingswet meldkamers)

35 211 (Wijziging van de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast)

19, 20 en 21 november (week 47)

– Begroting Justitie & Veiligheid (VI)

– Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

35 205 (Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet vliegbelasting))

35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking))

35 124 (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden))

26, 27 en 28 november (week 48)

– Begroting BuHa-OS (XVII)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– VAO Onregelmatigheden publieke uitgaven Mali (AO d.d. 03/10)

34 972 (Wet digitale overheid)

3, 4 en 5 december (week 49)

– Stemmingen over alle begrotingen

34 602 (Burgerinitiatief «Internetpesters aangepakt»)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele (AO d.d. 12/09)

34 661 (voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

34 747 (voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

35 143 (Goedkeuring van de op 19 oktober 2012 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk (Trb. 2012, 226), en de op 15 november 2018 te ’s-Gravenhage tot stand gebrachte notawisseling houdende een verdrag ter uitbreiding tot Curaçao van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten (Trb. 2018, 216))

34 420 (voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 044 (voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (voortzetting)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

Te agenderen debatten

1. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

2. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

3. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

4. Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord (Van Toorenburg) (Minister voor Rechtsbescherming)

5. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

6. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

7. Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

8. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media)

9. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24 170, nr. 170)) (Minister VWS)

10. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

11. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

12. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

13. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

14. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

15. Debat over de kansen van kweekvlees (De Groot) (Minister LNV)

16. Debat over het programma gehandicaptenzorg «Volwaardig leren»(Bergkamp) (Minister VWS)

17. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

18. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

19. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

20. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (Minister BVO en Media)

21. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (Pieter Heerma) (Minister SZW)

22. Debat over het besluit van de Amerikaanse regering om alle troepen uit Syrië terug te trekken (Van Helvert) (Minister BuZa)

23. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (Van Gerven) (Minister MZ)

24. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Peters) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris Fin)

25. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

26. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

27. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Markuszower) (Minister J&V, Minister MZ)

28. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

29. Debat over de problemen in de jeugd-ggz (Westerveld) (Minister VWS)

30. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (Minister Fin)

31. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

32. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (Minister BVO en Media)

33. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (Minister OCW, Staatssecretaris SZW)

34. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (Minister RB, Staatssecretaris BZK)

35. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

36. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

37. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan en over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Agema) (Minister VWS)

38. Debat over de marktwerking in de zorg (Van Brenk) (Minister VWS)

39. Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (Ouwehand) (Minister LNV, Staatssecretaris I&W)

40. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

41. Debat over de acties van leraren (Kwint) (Minister OCW, Minister BVO en Media)

42. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

43. Debat over uitspraken van de president van de Nederlandsche Bank over het tekort aan woningen (Ronnes) (Minister BZK)

44. Debat over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan (Belhaj) (Minister Defensie)

45. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

46. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (Jasper van Dijk) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

47. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

48. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (Minister OCW)

49. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

50. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister VWS, Minister RB)

51. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (Agema) (Minister VWS)

52. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

53. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (Raemakers) (Minister MZ)

54. Debat over de NVWA (Moorlag) (Minister LNV)

55. Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (Moorlag) (Minister LNV)

56. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

57. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (Remco Dijkstra) (Minister I&W, Minister J&V)

58. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

59. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

60. Debat over het tekort aan betaalbare middenhuurwoningen (Van Eijs) (Minister BZK)

61. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

62. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

63. Debat over de moord door een voormalig tbs-er (Markuszower) (Minister RB)

64. Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (Laan-Geselschap) (Minister LNV, Minister J&V)

65. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

66. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

67. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (Minister OCW)

68. Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt (Groothuizen) (Minister J&V)

69. Debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland (Laan-Geselschap) (Minister J&V, Minister BZK)

70. Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt (De Graaf) (Minister J&V, Staatssecretaris J&V)

71. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

72. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

73. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

74. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (Minister VWS, Minister BVO en Media)

75. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

76. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Drost) (Minister J&V)

77. Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt (Kuiken) (Staatssecretaris J&V)

78. Debat over de forensische opsporing in Nederland (Helder) (Minister J&V)

79. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (Staatssecretaris Financiën)

80. Debat over een onderzoek naar klokkenluiders bij het WODC (Van Nispen) (Minister J&V)

81. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

82. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (Minister BVO en Media)

83. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (Minister VWS)

84. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

85. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (Minister OCW)

86. Debat over genitale verminking in Nederland (Buitenweg) (Minister J&V, Minister VWS)

87. Debat over een mazelenuitbraak op Urk (Ploumen) (Staatssecretaris VWS)

88. Debat over frictie tussen bouwers en Rijkswaterstaat (Van Brenk) (Minister I&W)

89. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (Kuiken) (Minister VWS)

90. Debat over de commotie rond de invoering van de Wet BIG II (Hijink) (Minister Medische Zorg)

91. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS)

92. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

93. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

94. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

95. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB)

96. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

97. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

98. Debat over de hardnekkige werkloosheid onder statushouders (Wiersma) (Minister SZW)

99. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

100. Debat over de stikstofproblematiek (Minister LNV, Minister I&W, Minister BZK)

101. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

102. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

103. Debat over het rapport van 2Solve over de gang van zaken in noordelijke slachthuizen en het toezicht door de NVWA (Geurts) (Minister LNV)

104. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

105. Debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

106. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

107. Debat over voorkomen dat jihadisten terugkeren naar Nederland (Yeşilgöz-Zegerius) (ministerie J&V)

108. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

109. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

110. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

111. Debat over informatie over de Stint die niet naar de Kamer is gestuurd (Van Aalst) (Minister I&W)

112. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (Minister Financiën)

113. Debat over het rapport van de commissie Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (Minister OCW)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

2. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BZK)

3. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (Van Gerven) (Minister MZ)

4. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (Minister BuZa)

5. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) (Minister BuZa)

6. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (Laçin) (Minister SZW, Minister I&W)

7. Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (Van Raan) (Minister LNV, Minister SZW)

8. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

9. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg (Agema) (Minister VWS)

10. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (Agema) (Minister MZ)

11. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (Minister BVO en Media)

12. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

13. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

14. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

15. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (Van Brenk) (Minister SZW)

16. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

17. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

18. Dertigledendebat over het bericht dat energiebedrijf Eneco via veiling wordt verkocht (Beckerman) (Minister EZK)

19. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

20. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

21. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

22. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

23. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

24. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

25. Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

26. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

27. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

28. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging (Kerstens) (Minister VWS)

29. Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (Ouwehand) (Minister LNV)

30. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

31. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (Van Raan) (Minister I&W, Minister EZK)

32. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

33. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

34. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

35. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

36. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

37. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

38. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft (Van Kooten-Arissen) (Minister SZW)

39. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

40. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

41. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

42. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

43. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

44. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris I&W)

45. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

46. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (Edgar Mulder) (Minister MZ)

47. Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (Ouwehand) (Minister LNV)

48. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

49. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

50. Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland (Belhaj) (Minister Defensie)

51. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

52. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

53. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (Agema) (Minister VWS)

54. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (Agema) (Minister VWS)

55. Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (Ouwehand) (Minister J&V, Minister LNV)

56. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (Ploumen) (Minister MZ)

57. Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (Ouwehand) (Minister LNV, Minister J&V)

58. Dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot (Laçin) (Staatssecretaris I&W, Minister EZK)

59. Dertigledendebat over de ontwikkeling van het marineterrein in Amsterdam (Belhaj) (Minister Defensie)

60. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister OCW)

61. Dertigledendebat over het tekort aan plaatsen in verpleeghuizen (Sazias) (Minister VWS)

62. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (Ouwehand) (Minister I&W, Minister LNV)

63. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

64. Dertigledendebat over legeringsgebouwen die niet brandveilig zijn (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

65. Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

66. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB) (Staatssecretaris SZW)

67. Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

68. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

69. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biodiversiteit (Van Raan) (Minister EZK)

70. Dertigledendebat over de onduidelijkheid of de coalitie nog over een meerderheid in de Tweede Kamer beschikt (Asscher) (Minister-President)

71. Dertigledendebat over aanwijzingen dat staalfabriek Tata Steel meer CO2 uitstoot dan wordt opgegeven (Van der Lee) (Minister EZK)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 28 oktober van 11.00 tot 19.00 uur en maandag 4 november van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2020

Maandag 14 oktober 2019 van 13.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de Wet geweldsaanwending opsporingsambtenaar (Kamerstuk 34 641)

Woensdag 30 oktober 2019 van 15.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de begrotingsonderdelen Personeel en Materieel

Maandag 4 november van 13.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het begrotingsonderdeel Wonen

Maandag 11 november van 11.00 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 18 november van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Jeugd

Maandag 18 november van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Cultuur

Maandag 18 november van 16.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het begrotingsonderdeel Integratie en maatschappelijke samenhang

Maandag 25 november van 10.00 tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het MIRT

Maandag 25 november van 10.30 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Media

Maandag 2 december van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 2 december van 10.00 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over de initiatiefnota: «Ondernemen met een maatschappelijke missie» (Kamerstuk 35 040)

Maandag 2 december 2019 van 14.30 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Emancipatie

Maandag 16 december 2019 van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Veldman inzake Modern preventiebeleid (Kamerstuk 35 182)

Maandag 16 december 2019 van 10.30 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de initiatiefnota «Luchtvaart op de rails» (Kamerstuk 35 266)

Maandag 16 december van 14.30 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over de initiatiefnota «Mededinging in de digitale economie (Kamerstuk 35 134)

Maandag 20 januari 2020 van 13.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota «Het ziekenhuis dichtbij voor iedereen» (Kamerstuk 35 227)

Maandag 10 februari 2020 van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de initiatiefnota «Vrij zijn om niet te geloven» (Kamerstuk 35 264)

Recesperiodes

Herfstreces 2019: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019

Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

Voorjaarsreces 2020: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart 2020

Meireces 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020

Koningsdag 2020: maandag 27 april 2020

Hemelvaart 2020: donderdag 21 mei 2020

Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020