Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2018, 74Verdrag

49 (1998) Nr. 10

A. TITEL

Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof;

Rome, 17 juli 1998

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 008699 en 013567 in de Verdragenbank.

B. TEKST

Op 14 december 2017 is tijdens de plenaire bijeenkomst van de Vergadering van Staten die partij zijn bij het Statuut van Rome, gehouden van 4 tot 14 december 2017 te New York, bij Resolutie ICC-ASP/16/Res.4, in overeenstemming met artikel 121, eerste en tweede lid, van het Statuut een wijziging van artikel 8 van het Statuut aangenomen. De Engelse en de Franse tekst1) van de wijziging luiden als volgt:

Amendment to be inserted as article 8-2-b)xxvii) and article 8-2-e)xvi) of the Rome Statute

Employing weapons, which use microbial or other biological agents, or toxins, whatever their origin or method of production;

Amendment to be inserted as article 8-2-b)xxviii) and article 8-2-e)xvii) of the Rome Statute

Employing weapons the primary effect of which is to injure by fragments which in the human body escape detection by X-rays;

Amendment to be inserted as article 8-2-b)xxix) and article 8-2-e)xviii) of the Rome Statute

Employing laser weapons specifically designed, as their sole combat function or as one of their combat functions, to cause permanent blindness to unenhanced vision, that is to the naked eye or to the eye with corrective eyesight devices;


Amendement à insérer en tant qu’article 8-2-b)-xxvii) et article 8-2-e)-xvi) du Statut de Rome

Le fait d'utiliser des armes qui utilisent des agents microbiens ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines, quels qu'en soient l'origine ou le mode de production ;

Amendement à insérer en tant qu’article 8-2-b)-xxviii) et article 8-2-e)-xvii) du Statut de Rome

Le fait d'utiliser des armes ayant comme principal effet de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain ;

Amendement à insérer en tant qu’article 8-2-b)-xxix) and article 8-2-e)-xviii) du Statut de Rome

Le fait d’utiliser des armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que leur seule fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat fût de provoquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée, c’est-à-dire qui regardent à l’oeil nu ou qui portent des dispositifs de correction de la vue ;


C. VERTALING

De vertaling van de wijziging van artikel 8 van 14 december 2017 luidt als volgt:

Wijziging in te voegen als artikel 8, tweede lid, onder b, onderdeel xxvii en artikel 8, tweede lid, onder e, onderdeel xvi van het Statuut van Rome

gebruik van wapens die gebruik maken van microbiologische of andere biologische agentia, of toxines, ongeacht hun herkomst of de wijze van productie;

Wijziging in te voegen als artikel 8, tweede lid, onder b, onderdeel xxviii en artikel 8, tweede lid, onder e, onderdeel xvii van het Statuut van Rome

gebruik van wapens met als primair effect het veroorzaken van verwondingen door fragmenten die in het menselijk lichaam niet met röntgenstralen kunnen worden gedetecteerd;

Wijziging in te voegen als artikel 8, tweede lid, onder b, onderdeel xxix en artikel 8, tweede lid, onder e, onderdeel xviii van het Statuut van Rome

gebruik van laserwapens die speciaal zodanig zijn ontworpen dat hun enige gevechtsfunctie of een van hun gevechtsfuncties is het veroorzaken van blijvende blindheid bij onverhoogd gezichtsvermogen, dat wil zeggen aan het blote oog of het oog met corrigerende lenzen;


D. PARLEMENT

De wijziging van 14 december 2017 behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan de wijziging kan worden gebonden.

G. INWERKINGTREDING

De wijziging van 14 december 2017 zal ingevolge artikel 121, vijfde lid, van het Statuut voor de Staten die partij zijn en de wijziging hebben aanvaard, in werking treden een jaar na de nederlegging van hun akten van bekrachtiging of aanvaarding.

Uitgegeven de elfde juni 2018.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK


X Noot
1)

De Arabische, de Chinese, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet opgenomen.