Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017

Agenda opgesteld 26 oktober 2016

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 1 november

14.00 uur

Woensdag 2 november

10.15 uur

Donderdag 3 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak

De Voorzitter: tijdens het debat is besloten om eerst te stemmen over de ingediende moties alvorens te stemmen over het wetsvoorstel.

34 389, nr. 16

– de motie-Van Nispen c.s. over dat alle huidige bij het CBb werkzame raadsheren hun werk volgen conform het uitgangspunt «mens volgt werk»

34 389, nr. 17 (aangehouden)

– de motie-Taverne/Recourt over geen internetconsultatie voorafgaand aan de indiening van de invoeringswet

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

34 389

Wijziging van de Wet op de Raad van State, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten in verband met de scheiding van taken binnen de Raad van State en de opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak)

34 389 (bijgewerkt t/m amendement nr. 21)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

(Wijzigingen aangegeven met *)

– artikel I, aanhef

*– gewijzigd amendement Taverne/Recourt (20,I) over het niet kunnen benoemen van leden van de Raad van State in de Afdeling bestuursrechtspraak en het eenmaal wijzigen van de benoeming van staatsraden

– onderdeel A

*– gewijzigd amendement Taverne/Recourt (20,II)

– onderdeel B

*– gewijzigd amendement Taverne/Recourt (20,III)

– onderdeel C

*– gewijzigd amendement Taverne/Recourt (20,IV)

– onderdeel D

– onderdelen E en Ea

*– gewijzigd amendement Taverne/Recourt (20,V) (invoegen onderdeel Eb)

*– gewijzigd amendement Taverne/Recourt (20,VI)

– onderdeel F

– amendement Taverne/Recourt (13) over het behouden van artikel 42, vierde lid, Wet op de RvS

– onderdeel G

– artikel I

– artikelen II en III

– artikel IV, aanhef

– amendement Van Nispen c.s. (10,II) over een Bijzonder bestuursrechtelijk gerechtshof

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,I) over een Sociaal bestuursrechtelijk gerechtshof

– onderdeel A

– onderdelen B t/m E

– amendement Van Nispen c.s. (10,III)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,II)

– onderdeel F

– onderdeel G

– amendement Van Nispen c.s. (10,IV)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,III)

– onderdeel H

– amendement Van Nispen c.s. (10,V)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,II) over concentratie van zaken van het Cbb bij het gerechtshof Den Haag

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,IV)

– onderdeel I

– artikel IV

– amendement Van Nispen c.s. (10,VI) (invoegen artikel IVa)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,V) (invoegen artikel IVa)

– artikel V, onderdeel A

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,VI) (invoegen onderdelen Aa t/m Ac)

– onderdeel B

– amendement Van Nispen c.s. (10,VII)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,VII)

– onderdeel C

– amendement Van Nispen c.s. (10,VIII)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,VIII)

– onderdeel D

– amendement Van Nispen c.s. (10,IX) (invoegen onderdelen Da en Db)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,IX) (invoegen onderdelen Da en Db)

– onderdelen E t/m I

– artikel V

– artikelen VI en VII

– amendement Van Nispen c.s. (10,X)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,X)

– artikel VIII

– amendement Van Nispen c.s. (10,XI)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,III)

– artikel IX

– amendement Van Nispen c.s. (10,XII)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,IV)

– artikel X

– artikel XI

– amendement Van Nispen c.s. (10,XIII)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,V)

– artikel XII

– artikelen XIII en XIV

– amendement Van Nispen c.s. (10,XIV)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,VI)

– artikel XV

– artikel XVI, aanhef

– amendement Van Nispen c.s. (10,XV)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,VII)

– onderdeel A

– amendement Van Nispen c.s. (10,XVI)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,VIII)

– onderdeel B

– amendement Van Nispen c.s. (10,XVII)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,IX)

– onderdeel C

– amendement Van Nispen c.s. (10,XVIII)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,X)

– onderdeel D

– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (10,XIX)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,XI)

– onderdeel E

– artikel XVI

– artikel XVII, aanhef

– amendement Van Nispen c.s. (10,XX)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,XII)

– onderdeel A

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXI)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,XIII)

– onderdeel B

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXII)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,XIV)

– onderdeel C

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXIII)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,XV)

– onderdeel D

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXIV)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,XVI)

– onderdeel E

– artikel XVII

– artikel XVIII, aanhef

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXV)

 • Indien 10 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,XVII)

– onderdeel A

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXVI)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,XVIII)

– onderdeel B

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXVII)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,XIX)

– onderdeel C

– artikel XVIII

– artikel XIX, aanhef

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXVIII)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,XX)

– onderdeel A

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXIX)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,XXI)

– onderdeel B

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXX)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,XXII)

– onderdeel C

– artikel XIX

– artikelen XX t/m XXVII

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXXI)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,XI)

– artikel XXVIII

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXXII)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,XXIII)

– artikel XXIX

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXXIII)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,XII)

– artikel XXX

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXXIV)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,XXIV)

– artikel XXXI

– artikelen XXXII en XXXIII

*– gewijzigd amendement Swinkels/Van Nispen (19) over gelijktijdige inwerkingtreding met de invoeringswet

– artikel XXXIV

– artikel XXXV

– amendement Van Nispen c.s. (10,I)

 • Indien 10 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Van Nispen c.s. (21,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

34 535, nr. 7

Brief van de Vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud zoals vastgelegd bij de EU-voorstellen: Verordening bindende nationale reductiepercentages broeikasgassen 2021–2030 (COM (2016) 482) en Verordening integratie LULUCF (COM (2016) 479)

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en het parlementair behandelvoorbehoud bij beide voorstellen formeel te beëindigen.

Stemming

6. Stemmingen over: motie ingediend bij het VAO Gevangeniswezen

24 587, nr. 666

– de motie-Kooiman over niet overgaan tot sluiting van justitiële inrichtingen

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO over het studievoorschot en geneeskundestudenten in hun coschapfase

24 724, nr. 156

– de motie-Grashoff/Van Meenen over een fonds voor stagevergoeding voor coassistenten

24 724, nr. 157

– de motie-Grashoff/Van Meenen over het reduceren van de feitelijke studiebelasting van coassistenten naar 40 uur

24 724, nr. 158

– de motie-Rog over een financiële tegemoetkoming voor coschappen

24 724, nr. 159

– de motie-Rog over de sociaaleconomische achtergrond van studenten

24 724, nr. 160

– de motie-Jasper van Dijk over een tegemoetkoming voor coschappen ter hoogte van de voormalige basisbeurs

Stemming

8. Stemming over: motie ingediend bij het VSO beleidskader internationaal cultuurbeleid voor de periode 2017–2020

De Voorzitter: dhr. Van Veen wenst zijn motie op stuk nr. 99 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 482, nr. 99 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Veen c.s. over middelen op een dusdanige wijze besteden dat dit bijdraagt aan de Nederlandse cultuurbelangen

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk

32 637, nr. 259

– de motie-Ziengs/Gesthuizen over het niet aanscherpen van de Europese veiligheidsnormen voor huishoudelijke apparaten

32 637, nr. 260

– de motie-Ziengs c.s. over een extern college ter voorkoming van onnodige lastendruk

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Bedrijfslevenbeleid en innovatie

32 637, nr. 261

– de motie-Bruins over het behouden van de fundamentele kennisbasis in de metrologie

32 637, nr. 262

– de motie-Bruins over de inbedding van procesinnovatie in de Wbso

32 637, nr. 263

– de motie-Bruins over het breder openstellen van de DEI-regeling

32 637, nr. 264

– de motie-Agnes Mulder/Mei Li Vos over cross-sectorale samenwerking in het topsectorenbeleid

32 637, nr. 265

– de motie-Van Veen over een beleidsevaluatie van de MIT

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Economische Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland

De Voorzitter: dhr. Bisschop wenst zijn motie op stuk nr. 27 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 697, nr. 27 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bisschop c.s. over de uitvoering van de adviezen van de commissie-Balkenende

29 697, nr. 28

– de motie-Albert de Vries c.s. over de oplossing voor DELTA uitwerken in overleg met de aandeelhouders

29 697, nr. 29

– de motie-Agnes Mulder/Bisschop over het inzetten van middelen uit het Afvalfonds voor de uitvoering van de adviezen van de commissie-Balkenende

Stemmingen

12. Stemmingen over: overige moties ingediend bij het debat over het rapport van de commissie Schnabel over voltooid leven

De Voorzitter: dhr. Krol wenst zijn motie op stuk nr. 62 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 647, nr. 56

– de motie-Dik-Faber over een plan ter voorkoming dat mensen hun

leven «voltooid» achten

32 647, nr. 57

– de motie-Bruins Slot over alleen het advies van de Adviescommissie voltooid leven volgen

32 647, nr. 58

– de motie-Leijten over ook levenshulpverlening mogelijk maken zonder financiële drempels

32 647, nr. 59

– de motie-Leijten over nader onderzoek naar het waarom van de doodswens van mensen die hun leven voltooid achten

32 647, nr. 61

– de motie-Krol over in het wetsvoorstel opnemen dat uitsluitend een arts de functie van stervenshulpverlener op zich kan nemen

32 647, nr. 62 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Krol c.s. over een harde leeftijdsgrens in het komende wetsvoorstel

32 647, nr. 63

– de motie-Kuzu over opstellen van een Nationaal Actieplan «Bestrijding sociaal isolement van ouderen»

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

34 585, nr. 1

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over vier EU-voorstellen inzake het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (COM (2016) 465, 466, 467 en 468)

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken voor alle voorstellen een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Circulaire economie

De Voorzitter: mw. Cegerek wenst haar motie op stuk nr. 40 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 852, nr. 36 (overgenomen)

– de motie-Van Veldhoven c.s. over ontwikkelen van indicatoren en uitvoeren van een nulmeting

32 852, nr. 37

– de motie-Van Veldhoven over een onderzoek naar de mogelijkheden ter ondersteuning van het Rijksbrede programma Circulaire Economie

32 852, nr. 38 (aangehouden)

– de motie-Ouwehand over een algemeen verbod op wegwerptassen

32 852, nr. 39 (aangehouden)

– de motie-Ouwehand over het terugdringen van het gebruik van wegwerpbekers

32 852, nr. 40 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Cegerek over een onderzoek naar aanpassing van het instrumentarium ter bevordering van de transitie

32 852, nr. 41

– de motie-Cegerek over stimuleren van afvalscheiding op scholen

32 852, nr. 42 (overgenomen)

– de motie-Remco Dijkstra over het bereikte milieuresultaat als gevolg van de verschuiving van de productie van plastic naar papieren draagtassen

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) en van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2017

34 550-I, nr. 6

– de motie-Voortman over het toetsen van het publieke belang van stukken in het Koninklijk Huisarchief

34 550-I, nr. 7

– de motie-Voortman over een overzicht van de kostenposten die uit de B-component worden betaald

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 (onderdeel Economie en Innovatie)

34 550-XIII, nr. 24

– de motie-Smaling/Agnes Mulder over bedrijven in de aardbevingsregio als eerste in aanmerking laten komen voor herstel van de aardbevingsschade

34 550-XIII, nr. 25

– de motie-Ziengs over een programmamanager voor ondernemers die door de overheid gestimuleerde innovatieprojecten hebben opgestart

34 550-XIII, nr. 26

– de motie-Ziengs over een onderzoek naar de investeringen in Brainport Eindhoven

34 550-XIII, nr. 27 (aangehouden)

– de motie-Agnes Mulder/Oosenbrug over het versoepelen van de staatssteunregels voor snel internet in grijze gebieden

34 550-XIII, nr. 28

– de motie-Agnes Mulder over in 2020 2,5% van het bbp aan R&D uitgeven

34 550-XIII, nr. 29

– de motie-Agnes Mulder/Verhoeven over het erkennen van Brainport Eindhoven als mainport van Nederland

34 550-XIII, nr. 30

– de motie-Agnes Mulder over onderzoek naar vereenvoudiging van de postcoderoos

34 550-XIII, nr. 31

– de motie-Monasch c.s. over een aparte mkb-toets dan wel mkb-statuut

34 550-XIII, nr. 32

– de motie-Mei Li Vos c.s. over het overnemen van de aanbeveling van de Rli over Brainport Eindhoven

34 550-XIII, nr. 33 (ingetrokken)

– de motie-Graus over verruiming van de Borgstellingsregeling Midden- en Kleinbedrijf

34 550-XIII, nr. 34

– de motie-Graus over het oprichten van een Staatsspaar- en ondernemersbank

34 550-XIII, nr. 35

– de motie-Graus over het ongedaan maken van de premieverhoging voor de BMKB

34 550-XIII, nr. 36

– de motie-Graus over een tijdelijke taskforce zzp

34 550-XIII, nr. 37

– de motie-Graus over het toetsen van voorgenomen beleidsregels op uitvoerbaarheid in het mkb

34 550-XIII, nr. 38

– de motie-Verhoeven/Mei Li Vos over het centraal stellen van maatschappelijke uitdagingen in het topsectorenbeleid

34 550-XIII, nr. 39

– de motie-Verhoeven over stoppen met het organiseren van Startup Fest-conferenties

34 550-XIII, nr. 40

– de motie-Van Veldhoven over een impuls aan de cascadering van biomassa

34 550-XIII, nr. 41

– de motie-Van Veldhoven/Van Tongeren over een verplichte besparing van 9 petajoule door de energie-intensieve industrie

34 550-XIII, nr. 42

– de motie-Van Veldhoven over het niet uitkeren van de subsidie op het bijstoken van biomassa zolang er geen volledige overeenstemming over de duurzaamheidscriteria is

34 550-XIII, nr. 43

– de motie-Bruins over een regieteam innovatieve en duurzame bouw

34 550-XIII, nr. 44

de motie-Bruins over een subsidieregeling voor innovatieve scheepsbouw

34 550-XIII, nr. 45

– de motie-Bruins/Dik-Faber over eerlijke toegang van lokale ondernemers tot opdrachten bij de versterkingsopgave in Groningen

34 550-XIII, nr. 46

– de motie-Van Tongeren/Jan Vos over geen gasaansluitplicht voor nieuwbouwwijken

34 550-XIII, nr. 47

– de motie-Van Tongeren c.s. over een top tien-positie op de index voor sociaal ondernemerschap

34 550-XIII, nr. 48

– de motie-Van Tongeren/Jan Vos over het gasvrij maken van bestaande wijken

34 550-XIII, nr. 49

– de motie-Van Tongeren over het in kaart brengen van stimuleringsmaatregelen voor elektrisch rijden door particulieren

34 550-XIII, nr. 50

– de motie-Ouwehand over geen toegang voor kolenstroom tot het Nederlandse elektriciteitsnet

34 550-XIII, nr. 51

– de motie-Ouwehand over geen geld voor monomestvergisters maar voor zonne-energie

34 550-XIII, nr. 52

– de motie-Ouwehand over voorrang geven aan de meest duurzame vormen van hernieuwbare energie

34 550-XIII, nr. 53

– de motie-Öztürk over onderzoeken of er sprake is van etnisch profileren op de ondernemersmarkt

17. VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 05/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. VAO Verslavingszorg (AO d.d. 28/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO Onderhandse zorgcontracten bij thuiszorgaanbieder Alliade (AO d.d. 06/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 504, nr. 2

20. VSO Ontwerpbesluit ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 104, nr. 141

21. VSO voorhang experimenten persoonsvolgende bekostiging met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32 127, nrs. 200 en 219

22. VSO Tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen hoofdstuk 1 Crisis- en herstelwet met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29 453, nr. 417

23. VSO betreffende voorstellen ter versterking van de risicobeheersing en prikkelwerking Waarborgfonds Sociale Woningbouw met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Huuraangelegenheden (AO d.d. 26/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Kinderopvang (AO d.d. 28/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Integratieonderwerpen (AO d.d. 12/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Landelijk Beeld Jaarwisseling 2015–2016 (AO d.d. 07/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Sociale veiligheid in het openbaar vervoer (AO d.d. 13/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Onderzoek «Status: Vermist: Op zoek naar een oplossing» (AO d.d. 28/9) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO Politie (AO d.d. 05/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. Gezamenlijke behandeling van:

34 550-XII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017

34 550-A

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017

34 550-VIII

32. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017

34 443

33. Wijziging van de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen in verband met het verstrekken van gegevens ten behoeve van het biedboek voor de veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen (Wet aanvullende biedboekgegevens)

33 542

34. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie (re- en dupliek)

34 514

35. Wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet en enkele andere wijzigingen

Langetermijnagenda

8, 9 en 10 november (week 45)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

– Begroting BuHa-OS (XVII)

34 410, nr. 4 (Jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2015)

– VAO Zorgverzekeringswet (AO d.d. 05/10)

– VAO Water- en Hagelschade in Zuid Oost Nederland (AO d.d. 06/10)

– VAO Visserij (AO d.d. 12/10)

– VSO Geschilbeslechting zorgcontractering (Kamerstuk 29 689, nr. 774)

– VAO Kleuteronderwijs (AO d.d. 13/10)

– VAO Wapenexportbeleid (AO d.d. 25/10)

34 397 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid) (plenaire afronding in één termijn)

34 349 (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding)

34 468 (Veegwet wonen)

34 434 (Wet verduidelijking voorschriften woonboten)

34 402 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake aanscherping van de eisen met betrekking tot examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs en een technische aanpassing)

34 246 (voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen)

34 473 (R-2069) (Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling)

34 414 (voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet flexibilisering ingangsdatum AOW))

34 333 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg) (antwoord 1e termijn en 2e termijn)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

34 007 (voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast) (voortzetting))

15, 16 en 17 november (week 46)

– Begroting Defensie (X)

– Belastingplan 2017 (incl. stemmingen op donderdag 17 november)

– VAO Evaluatie missies en operaties in 2015 (AO d.d. 29/09)

34 257 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

34 377 (Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen)

34 453 (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

34 268 (Wijziging van de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur en intrekking van de Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen in verband met de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen)

34 331 (Aanpassingswet studiefinanciering BES))

22, 23 en 24 november (week 47)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

– Begroting Economische Zaken (XIII) (onderdeel Landbouw en Natuur)

34 413 (Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten))

34 309 (Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring))

34 497 (Wijziging van de Wet opslag duurzame energie in verband met de vaststelling van tarieven voor 2017)

34 330 (Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

29, 30 november en 1 december (week 48)

– Veiligheid en Justitie (VI)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C) en Begrotingen van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 429 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Geneesmiddelenwet in verband met de uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik)

6, 7 en 8 december (week 49)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Stemmingen over alle begrotingen (amendementen en wetsvoorstellen)

13, 14 en 15 december (week 50)

34 387, nrs. 1 en 2 (Burgerinitiatief «Peuro»)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting)

20, 21 en 22 december (week 51)

34 435 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen)

Kerstreces: week 52, week 1 en 2

17, 18 en 19 januari (week 3)

– Debat over het rapport van de tijdelijke commissie Breed Welvaartsbegrip (debat met de regering)

34 432 (Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit)

24, 25 en 26 januari (week 4)

31 januari, 1 en 2 februari (week 5)

7, 8 en 9 februari (week 6)

– Debat over de Staat van de Europese Unie

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

34 295 (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) + 34 532 (Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten)

34 399 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis)

34 247 (voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))

34 417 - (R2068) (Goedkeuring van het op 29 oktober 2009 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Caymaneilanden zoals gemachtigd krachtens de volmacht van 1 september 2009 van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen (Trb. 2009, 217 en Trb. 2010, 162))

34 471 (Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

4. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

5. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

6. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

7. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

8. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland en over intensieve veehouderij en de gezondheid van omwonenden (Grashoff) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

9. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Minister BuHa/OS, Staatssecretaris EZ)

10. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

11. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

12. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (Ministers SZW en EZ)

13. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

14. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

15. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

16. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

17. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

18. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

19. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

20. Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

21. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

22. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

23. Debat over een toename van het aantal verwarde personen (Dik-Faber) (Minister VWS, Minister V&J)

24. Debat over de beprijzing van Europese emissierechten (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

25. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (Staatssecretaris OCW)

26. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland (Sjoerdsma) (Minister I&M, Minister BuHa-OS)

27. Debat over Syrië (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

28. Debat over het Vakcollege en de Werkschool (Jadnanansing) (Minister OCW)

29. Debat over de persvrijheid in Turkije (De Roon) (Minister BuZa)

30. Debat over de vermogensrendementsheffing en de renteverlaging door de ECB (Bashir) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris SZW)

31. Debat over de mogelijke sluiting van gevangenissen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

32. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

33. Debat over maatwerk in de zorg (Potters) (Staatssecretaris VWS)

34. Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Minister EZ en Staatssecretaris I&M)

35. Debat over de stijging van het aantal meldingen van seksueel geweld op scholen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

36. Debat over gezondheidsschade die is opgelopen door werknemers van DuPont (Tanamal) (Minister SZW)

37. Debat over de controles op zware verkeersovertredingen (Visser) (Minister V&J)

38. Debat over de biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

39. Debat over misstanden in het gevangeniswezen (Volp) (Staatssecretaris V&J)

40. Debat over de import van Russisch aardgas (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

41. Debat over de omgang met privacygevoelige gegevens door gemeenten (Voortman) (Minister BZK)

42. Debat over duurzaamheid en arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie (Gesthuizen) (Minister BuHa-OS)

43. Debat over de consequenties van de uitspraak van het Europees hof voor de rechten van de mens voor het Statuut (Bosman) (Minister BZK)

44. Debat over Nederlandse rozenkwekers die naar Afrika vertrekken (Lodders) (Staatssecretaris EZ)

45. Debat over milieuzones (Visser) (Staatssecretaris I&M)

46. Debat over het rapport over de opsporing in Nederland (Van Toorenburg) (Minister V&J)

47. Debat over uitspraken van de Staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

48. Debat over de huurtoeslag (Bashir) (Minister W&R)

49. Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (Yücel) (Minister SZW)

50. Debat over discriminatie en racisme in Nederland (Marcouch) (Minister V&J, Minister SZW)

51. Debat over 38 kinderen die onwettig in een gesloten jeugdinstelling zitten (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

52. Debat over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

53. Debat over proefboringen naar gas bij Schiermonnikoog (Van Tongeren) (Minister EZ)

54. Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust (Koşer Kaya) (Minister I&M)

55. Debat over kerncentrale Borssele (Jan Vos) (Minister EZ)

56. Debat over de uitvoering van moties over een marktconsultatie en openbaar aanbesteden (Ziengs) (Minister OCW)

57. Debat over lekkage uit de strategische oliereserve (Van Tongeren) (Minister EZ)

58. Debat over oneigenlijke winsten van kleine zorg-bv’s (Agema) (Staatssecretaris VWS)

59. Debat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ)

60. Debat over de werking van de Wet werk en zekerheid (Van Weyenberg) (Minister SZW)

61. Debat over kinderen met complexe stoornissen die worden doorgeschoven tussen ggz-instellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

62. Debat over geldstromen vanuit salafistische organisaties (Pieter Heerma) (Minister SZW)

63. Debat over vermeende misstanden bij een tbs-instelling in Brabant (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

64. Debat over de belastingnaheffing voor Apple in Ierland (Grashoff) (Staatssecretaris Financiën)

65. Debat over het bericht dat de EU rekeningrijden wil invoeren (Madlener) (Minister I&M)

66. Debat over de personeelstekorten in de zorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

67. Debat over het kabinetsplan over de reductie van CO2-uitstoot (Voortman) (Staatssecretaris I&M)

68. Debat over de uitschrijving van leerlingen op basisscholen naar aanleiding van de het conflict in Turkije (Van Meenen) (Staatssecretaris OCW)

69. Debat over de rechtspositie van burgers na de overgang van de zorg naar gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

70. Debat over het kernafval in Petten (Dik-Faber) (Minister I&M)

71. Debat over de zoutwinning in Twente (Van Tongeren) (Minister EZ)

72. Debat over het bericht dat meer zware criminelen hun straf ontlopen (Helder) (Minister V&J)

73. Debat over het bericht dat de energiegegevens van meer dan 2 miljoen huishoudens zijn gestolen (Van Veldhoven) (Minister EZ en Minister V&J)

74. Debat over de oordelen van rechters in misbruikzaken (Van Toorenburg) (Minister V&J)

75. Debat over het bericht dat tien procent van de Nederlanders zorg om financiële redenen mijdt (Leijten) (Minister VWS)

76. Debat over de kosten van een schoner milieu en een duurzame economie (Van Veldhoven) (Minister EZ)

77. Debat over de onafhankelijkheid van inspecties op het gebied van externe veiligheid (Van Veldhoven) (Minister I&M, Minister SZW)

78. Debat over de evaluatie van het Energieakkoord (Bosman) (Minister EZ)

79. Debat over verhoogde grondwaterstand door de gaswinning (Van Veldhoven) (Minister EZ)

80. Debat over de uitslag van het Oekraïne-referendum (Van Klaveren) (Minister-President)

81. Debat over het CETA-verdrag (Jasper van Dijk) (Minister BuHa-OS)

82. Debat over financiering van terrorisme via fraudecarrousels (Omtzigt) (Minister V&J, Staatssecretaris Financiën)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

2. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

3. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

5. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

7. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang Siderius) (Minister SZW)

8. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

9. Dertigledendebat over het rapport van de Kinderombudsman over jeugdinstellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS, Staatssecretaris V&J)

10. Dertigledendebat over de storing in het tapsysteem in 2012 (Van Nispen) (Minister V&J)

11. Dertigledendebat over boetes aan buitenlandse verkeersovertreders (Van Toorenburg) (Minister V&J)

12. Dertigledendebat over tariefverschillen bij de inkoop van zorg door gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

14. Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

15. Dertigledendebat over 18-plussers met verstandelijke beperkingen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over Syrische kindbruiden in Nederland (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

17. Dertigledendebat over de missie in Mali (Knops) (Minister BuZa, Minister Defensie)

18. Dertigledendebat over niet aangevraagde toeslagen van de Belastingdienst (Bashir) (Staatssecretaris Financiën)

19. Dertigledendebat over het bericht dat De Lelie zorggroep stopt met wijkverpleging in Zwolle en Amersfoort (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

20. Dertigledendebat over het bericht dat de Belastingdienst informatie achterhield voor het gerechtshof en de Hoge Raad (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

21. Dertigledendebat over het afschaffen van de visumplicht voor de Turken (Omtzigt) (Minister-President, Minister BuZa)

22. Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan (Van Tongeren) (Minister I&M)

23. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over schuldhulpverlening (Schouten) (Staatssecretaris SZW)

24. Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (Minister EZ)

25. Dertigledendebat over het screenen van asielzoekers (Voordewind) (Staatssecretaris V&J)

26. Dertigledendebat over het vluchtelingenakkoord tussen de EU en Turkije (Keijzer) (Staatssecretaris V&J)

27. Dertigledendebat over de regionale spoedeisende zorg (Bruins Slot) (Minister VWS)

28. Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen (Van ‘t Wout) (Staatssecretaris SZW)

29. Dertigledendebat over een Oekraïense «plofkipfabriek» in Veenendaal (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

30. Dertigledendebat over de erkenning van de Armeense genocide door Duitsland (Voordewind) (Minister BuZa)

31. Dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval bewust buiten de openbaarheid heeft gehouden (Moors) (Minister SZW)

32. Dertigledendebat over kinderrechten in Nederland (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

33. Dertigledendebat over AOW-gerechtigden in door Israël bezet gebied (Ulenbelt) (Minister SZW)

34. Dertigledendebat over investeringsprojecten in infrastructuur (Monasch) (Minister EZ)

35. Dertigledendebat over het bericht dat Milieudefensie uit het Convenant weidegang is gestapt (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

36. Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot meer doden leidt (Van Tongeren) (Minister I&M)

37. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President over de Wet Werk en Zekerheid (Ulenbelt) (Minister-President, Minister SZW)

38. Dertigledendebat over de zorgkosten voor chronisch zieken (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

39. Dertigledendebat over het bericht dat het aantal douanemedewerkers in Rotterdam wordt teruggebracht waardoor drugssmokkelaars vrij spel zouden krijgen (Kooiman) (Minister V&J)

40. Dertigledendebat over de kwaliteit van de inburgering van vluchtelingen (Karabulut) (Minister SZW)

41. Dertigledendebat over de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (Van Gerven) (Minister VWS)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 31 oktober van 11.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2017 (1e termijn Kamer)

Maandag 7 november van 11.00 uur tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2017 (voortzetting)

Maandag 7 november van 13.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het begrotingsonderdeel Ontwikkelingssamenwerking

Woensdag 9 november van 10.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie

over de begrotingsonderdelen Materieel en Personeel

Maandag 14 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

over het begrotingsonderdeel Jeugdzorg

Maandag 14 november van 13.00 uur tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het begrotingsonderdeel Water

Woensdag 16 november 2016 van 14.30 uur tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over mensenrechten

Maandag 21 november 2016 van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 21 november van 11.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Cultuur

Maandag 28 november van 11.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Media

Maandag 28 november van 11.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het MIRT

Maandag 12 december 2016 van 11.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de Wet versterking positie curator (Kamerstuk 34 253)

Maandag 19 december van 10.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de algemene maatregelen van bestuur van de omgevingswet

Maandag 19 december 2016 van 12.30 uur tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de initiatiefnota Geurts: «Een eerlijke boterham»

Recesperiodes

Herfstreces 2016: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Spreektijden

begrotings-

behandelingen

(stand van zaken

per 26 oktober 2016)

VVD:

331

minuten

PvdA:

275

minuten

SP:

192

minuten

CDA:

178

minuten

PVV:

176

minuten

D66:

160

minuten

ChristenUnie:

114

minuten

GroenLinks:

104

minuten

SGP:

109

minuten

PvdD:

104

minuten

50PLUS:

103

minuten

Groep Kuzu/Öztürk:

49

minuten

Groep Bontes/Van Klaveren:

58

minuten

Houwers:

24

minuten

Klein:

30

minuten

Van Vliet:

5

minuten