Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014

Agenda opgesteld 20 juni 2014

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 24 juni

14.00 uur

Woensdag 25 juni

10.15 uur

Donderdag 26 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

33 509

Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

33 509 (bijgewerkt t/m amendement nr. 28)

– artikel II, onderdelen A en Aa

– amendement Leijten (14,I)

 • Indien 14 verworpen:

 • – amendement Bruins Slot (13,I)

 • Indien 14 verworpen:

 • – amendement Bruins Slot (13,II)

 • Indien 15 verworpen:

 • – amendement De Rouwe/Van der Staaij (12)

 • NB. Indien zowel amendement 14 als amendement 24 wordt aangenomen, worden de teksten van de aangenomen amendementen in elkaar verwerkt.

 • Indien 14 en 24 verworpen:

 • – amendement Bruins Slot (29) (invoegen onderdeel Ba)

 • – gewijzigd amendement Slob c.s. (41) (invoegen onderdeel Ba)

 • NB. Indien zowel amendement 29 als amendement 41 wordt aangenomen, worden de teksten van de aangenomen amendementen in elkaar verwerkt.

 • Indien 8 verworpen:

 • – amendement Karabulut (9)

– amendement Bruins Slot/Pia Dijkstra (18)

– amendement Leijten (14,II)

 • Indien 14 verworpen:

 • – amendement Bruins Slot (13,II)

 • Indien 15 verworpen:

 • – amendement De Rouwe/Van der Staaij (12)

 • NB. Indien zowel amendement 14 als amendement 24 wordt aangenomen, worden de teksten van de aangenomen amendementen in elkaar verwerkt.

 • Indien 14 en 24 verworpen:

 • – amendement Bruins Slot (29) (invoegen onderdeel Ba)

 • – gewijzigd amendement Slob c.s. (41) (invoegen onderdeel Ba)

 • NB. Indien zowel amendement 29 als amendement 41 wordt aangenomen, worden de teksten van de aangenomen amendementen in elkaar verwerkt.

 • Indien 8 verworpen:

 • – amendement Karabulut (9)

– onderdeel B

– onderdelen C en D

– artikel II

– amendement Bruins Slot c.s. (28) (invoegen artikel IIa)

– artikel III, aanhef

– amendement Bruins Slot (19,I)

– onderdeel A

– amendement Bruins Slot (19,II)

– onderdeel B

– onderdeel C

– artikel III

– artikel IV, onderdeel A

– amendement Bruins Slot (19,III)

– onderdeel B

– onderdeel Ba

– amendement Bruins Slot (19,IV)

– onderdeel C

– onderdeel D

– artikel IV

– artikelen V t/m VII

– amendement Bruins Slot (19,V)

– artikel VIII

– artikelen VIIIa en IX

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet

Mw. Bruins Slot wenst haar motie op stuk nr. 25 te wijzigen en dhr. Van Veen zijn motie op stuk nr. 26. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 509, nr. 21

– de motie-Leijten over geen bonus- en kortingsregelingen in verband met aansluiting op het LSP

33 509, nr. 22

– de motie-Leijten over uitwisseling van medische gegevens via een versleutelde end-to-end

33 509, nr. 23

– de motie-Klever over regie van de patiënt over zijn medisch dossier

33 509, nr. 24

– de motie-Bruins Slot over aanpassing van uitwisselingssystemen aan de eisen van de wet

33 509, nr. 25 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bruins Slot/Bouwmeester over voorleggen van de gedragscode van zorgpartijen aan het CBP

33 509, nr. 26 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Veen/Bouwmeester over onderzoek hoeveel patiënten nog een papieren dossier hebben

33 509, nr. 27

– de motie-Leijten/Voortman over zo spoedig mogelijk ontbinden van het contract met CSC

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Waterkwaliteit

De Voorzitter: mw. Jacobi wenst haar motie op stuk nr. 320 te wijzigen en nader te wijzigen. De nader gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

27 625, nr. 319

– de motie-Jacobi/Van Veldhoven over de openbare drinkwatervoorziening als nationaal belang

27 625, nr. 320 (gewijzigd en nader gewijzigd)

– de nader gewijzigde motie-Jacobi/Van Veldhoven over aanwijzen van de waterkrachtcentrales van Linne en Lith als proeflocaties voor experimenten

27 625, nr. 321

– de motie-Smaling over juridische verankering van de bescherming van drinkwaterbronnen

27 625, nr. 322 (aangehouden)

– de motie-Van Veldhoven over onderzoek naar adequaat economisch toezicht op de watersector

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie

De Voorzitter: mw. Gesthuizen wenst haar motie op stuk nr. 136 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 637, nr. 135

– de motie-Gesthuizen/Schouten over hulp bij het wegnemen van belemmeringen voor het oprichten van een nationale investeringsinstelling

32 637, nr. 136 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Gesthuizen over niet overlaten van het oprichten van een nationale investeringsinstelling aan private partijen

32 637, nr. 137

– de motie-Klever over publieke projectvoorstellen minimaal zes weken voor aanvang online publiceren

32 637, nr. 138

– de motie-Klever over stopzetten van de oprichting van de Nationale investeringsinstelling

32 637, nr. 139

– de motie-Agnes Mulder over verhogen van het plafond voor Europees aanbesteden

32 637, nr. 140

– de motie-Agnes Mulder over onderzoek naar de lage afname van de regeldruk voor kleine ondernemers

32 637, nr. 141

– de motie-Agnes Mulder over toepassing van het «think small first»-principe

32 637, nr. 142

– de motie-Aukje de Vries over financiering in de vorm van achtergestelde mkb-leningen

32 637, nr. 143

– de motie-Aukje de Vries over een aantrekkelijke digitale toegangspoort voor innovatieve start-ups uit het buitenland

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

33 346

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

33 346 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

De Voorzitter: mw. Visser wenst haar amendement op stuk nummer 10 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee in stemt.

– artikelen I t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

De Voorzitter: mw. Visser trekt haar moties op stuk nrs. 11 en 12 in.

33 346, nr. 11 (ingetrokken)

– de motie-Visser over een strenger alcohol- en recidivebeleid

33 346, nr. 12 (ingetrokken)

– de motie-Visser/De Rouwe over een internationaal vergelijkend onderzoek naar straffen voor rijden onder invloed

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

32 859

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs

32 859 (bijgewerkt t/m amendement nr. 15)

– artikel I, aanhef

– gewijzigd amendement Van der Staaij c.s. (15)

 • Indien 15 verworpen:

 • – amendement De Rouwe/Van der Staaij (12)

 • NB. Indien zowel amendement 14 als amendement 24 wordt aangenomen, worden de teksten van de aangenomen amendementen in elkaar verwerkt.

 • Indien 14 en 24 verworpen:

 • – amendement Bruins Slot (29) (invoegen onderdeel Ba)

 • – gewijzigd amendement Slob c.s. (41) (invoegen onderdeel Ba)

 • NB. Indien zowel amendement 29 als amendement 41 wordt aangenomen, worden de teksten van de aangenomen amendementen in elkaar verwerkt.

 • Indien 8 verworpen:

 • – amendement Karabulut (9)

– onderdeel A

– onderdelen B t/m D

– artikel I

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs

32 859, nr. 13 (ingetrokken)

– de motie-De Rouwe over een onderzoek naar de mogelijkheden van een GHB-test

32 859, nr. 14 (ingetrokken)

– de motie-Van Nispen over onderzoek naar en ontwikkeling van een speekseltester voor GHB

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

33 685

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit)

De Voorzitter: de fractie van de VVD verzoekt om uitstel van de stemmingen bij punt 11 en 12.

33 685 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikel I, onderdeel A

– amendement van der Steur (8,I)

– onderdeel B

– onderdelen C t/m E

– amendement Van der Steur (9) (invoegen onderdeel Ea)

– onderdelen F t/m J

– amendement van der Steur (7)

– onderdeel K

– onderdelen L t/m R

– artikel I

– artikelen II t/m VI

– amendement van der Steur (8,II)

– artikel VII

– artikel VIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit

De Voorzitter: mw. Berndsen-Jansen wenst haar motie op stuk nr. 14 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 685, nr. 11

– de motie-Helder over de strafverzwarende grond

33 685, nr. 12

– de motie-Van Oosten/Recourt over het aanpassen van de witwaswetgeving

33 685, nr. 13

– de motie-Bontes over het invoeren van minimumstraffen voor financieel-economische criminaliteit

33 685, nr. 14 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Berndsen-Jansen over het evalueren van de verruimde mogelijkheden voor de bestrijding van financieel-economische criminaliteit

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

33 853

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met beëindiging van de voorschotregeling en vaststelling van een grondslag voor het stellen van regels ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het hebben van het hoofdverblijf in dezelfde woning

33 853 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

– artikelen I en II

– gewijzigd amendement Omtzigt c.s. (12,II)

– artikel III

– gewijzigd amendement Omtzigt c.s. (12,III)

– artikel IV

– artikel V

– gewijzigd amendement Omtzigt c.s. (12,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met beëindiging van de voorschotregeling en vaststelling van een grondslag voor het stellen van regels ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het hebben van het hoofdverblijf in dezelfde woning

De Voorzitter: mw. Baay-Timmerman wenst haar motie op stuk nr. 8 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 853, nr. 8 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Baay-Timmerman/Omtzigt over monitoren van het gebruik van de tweewoningenregeling

33 853, nr. 9

– de motie-Omtzigt over de gevolgen in de sociale zekerheid en belastingen van het verlenen van intensieve mantelzorg

33 853, nr. 10

– de motie-Klein over permanent bewoonde recreatiewoningen onder de tweewoningenregel brengen

33 853, nr. 11

– de motie-Klein over een eenduidige regeling van de kostendelersnorm

Stemming

15. Stemming in verband met:

33 920, nr. 11

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Biologische productie COM (2014) 180

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en het parlementair behandelvoorbehoud formeel te beëindigen.

Stemming

16. Stemming in verband met:

33 931, nr. 5

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (IORP) COM (2014) 167

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en het parlementair behandelvoorbehoud formeel te beëindigen.

Stemming

17. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Luchtvaart

31 936, nr. 175

– de motie-Graus over heroverweging van het tarievenbeleid voor plaatselijke luchtverkeersdienstverlening

Stemming

18. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Ondernemen, regeldruk en MVO

32 637, nr. 128

– de motie-Graus over ondernemers beschermen tegen wanbetalende gemeenten

Stemming

19. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte

De Voorzitter: dhr. Graus wenst zijn motie op stuk nr. 250 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

27 858, nr. 250 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Graus over geen specifieke heffingen opleggen aan bijenhouders

Stemmingen

20. Stemmingen in verband met:

33 837

Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 onder andere in verband met het invoeren binnen de rijksdienst van verplichtingen-kasagentschappen en van een gezamenlijke accountantsdienst en in verband met het uitbreiden van de voorhangprocedure bij de Staten-Generaal ter zake van bepaalde privaatrechtelijke rechtshandelingen door het Rijk (Zesde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001)

33 837 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikel I, onderdelen A t/m H

– amendement Aukje de Vries c.s. (9)

– onderdeel I

– onderdelen J t/m Y

– artikel I

– artikelen II t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

21. Stemmingen in verband met:

33 362

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben

33 362 (bijgewerkt t/m amendement nr. 41)

– artikel I, aanhef

– amendement Bruins Slot (40,I) (invoegen onderdeel 0A)

– onderdeel A

– amendement Bouwmeester c.s. (15) (invoegen onderdeel Aa)

– onderdeel B

– amendement van der Staaij c.s. (18) (invoegen onderdeel Ba)

– amendement Pia Dijkstra c.s. (19) (invoegen onderdeel Ba)

– amendement Pia Dijkstra c.s. (21) (invoegen onderdeel Ba)

– onderdeel C

– onderdelen D t/m F

– amendement Bruins Slot (40,II) (invoegen onderdelen Fa en Fb)

– onderdelen G t/m I

– amendement Bruins Slot (40,III) (invoegen onderdeel Ia)

– onderdeel J

– artikel I

– artikel II, aanhef

– amendement Bruins Slot (25,I) (invoegen onderdeel 0A)

– amendement Leijten/Van Gerven (26)

– onderdeel A

– amendement Leijten/Van Gerven (14)

– amendement Klever (24)

 • NB. Indien zowel amendement 14 als amendement 24 wordt aangenomen, worden de teksten van de aangenomen amendementen in elkaar verwerkt.

 • Indien 14 en 24 verworpen:

 • – amendement Bruins Slot (29) (invoegen onderdeel Ba)

 • – gewijzigd amendement Slob c.s. (41) (invoegen onderdeel Ba)

 • NB. Indien zowel amendement 29 als amendement 41 wordt aangenomen, worden de teksten van de aangenomen amendementen in elkaar verwerkt.

 • Indien 8 verworpen:

 • – amendement Karabulut (9)

– amendement Bouwmeester (11)

– amendement Van der Staaij c.s. (16)

– onderdeel B

 • Indien 14 en 24 verworpen:

 • – amendement Bruins Slot (29) (invoegen onderdeel Ba)

 • – gewijzigd amendement Slob c.s. (41) (invoegen onderdeel Ba)

 • NB. Indien zowel amendement 29 als amendement 41 wordt aangenomen, worden de teksten van de aangenomen amendementen in elkaar verwerkt.

 • Indien 8 verworpen:

 • – amendement Karabulut (9)

 • NB. Indien zowel amendement 29 als amendement 41 wordt aangenomen, worden de teksten van de aangenomen amendementen in elkaar verwerkt.

 • Indien 8 verworpen:

 • – amendement Karabulut (9)

– amendement Bruins Slot/Voortman (39)

– onderdeel C

– amendement Bruins Slot (25,II)

– amendement Bruins Slot c.s. (27) (toevoegen onderdeel D)

– artikel II

– artikelen III en IV

– amendement Bouwmeester c.s. (17)

– artikel V

– artikel VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

22. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben

33 362, nr. 28

– de motie-Leijten over verbieden van door sponsors betaalde reizen

33 362, nr. 30

– de motie-Leijten over de arts-patiëntrelatie als kern van de zorg

33 362, nr. 31

– de motie-Leijten over geen armenpolis en elitepolis laten ontstaan

33 362, nr. 32

– de motie-Voortman over het inrichten van verzekerdenraden bij zorgverzekeraars

33 362, nr. 33

– de motie-Voortman over een gelijkwaardige keuze tussen een pgb of zorg in natura

33 362, nr. 34

– de motie-Voortman c.s. over evalueren van de ervaringen met het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet

33 362, nr. 35

– de motie-Slob c.s. over het versterken van de invloed van verzekerden op het zorgbeleid

33 362, nr. 36

– de motie-Bruins Slot/Leijten over een nulmeting naar de omvang van niet-gecontracteerde zorg

33 362, nr. 37

– de motie-Klever over de garantie dat patiënten geen cruciale zorg wordt onthouden

33 362, nr. 38

– de motie-Klever over maatregelen om minderheidsbelangen van zorgverzekeraars in zorgverleners te verbieden

Stemmingen

23. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Medische zorg voor vreemdelingen

19 637, nr. 1855

– de motie-Sjoerdsma/Gesthuizen over het instellen van een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie

19 637, nr. 1856

– de motie-Sjoerdsma/Gesthuizen over een zorgvuldig en onafhankelijk onderzoek naar de zaak van Renata A.

19 637, nr. 1857

– de motie-Sjoerdsma/Gesthuizen over kwetsbare vreemdelingen vrijstellen van de verplichting om een eigen bijdrage te betalen

19 637, nr. 1858

– de motie-Fritsma/Klever over het versoberen van de gezondheidszorg voor asielzoekers

19 637, nr. 1859

– de motie-Voordewind c.s. over de eigen bijdrage schrappen voor uitgeprocedeerde vreemdelingen zonder financiële middelen

19 637, nr. 1860 (aangehouden)

– de motie-Voordewind c.s. over de toegankelijkheid tot medische zorg in het land van herkomst

Stemming

24. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Asielbeleid in relatie tot antihomowetgeving (AO d.d. 16/04)

19 637, nr. 1861

– de motie-Sjoerdsma/Gesthuizen over geen terughoudendheid bij het beoordelen van een asielaanvraag ten aanzien van seksuele gerichtheid

Stemmingen

25. Stemmingen in verband met:

33 932

Wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met het verstrekken van een koopkrachttegemoetkoming aan lage inkomens (Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens)

33 932 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikel I, onderdelen A en B

– gewijzigd amendement Van Weyenberg (8)

 • Indien 8 verworpen:

 • – amendement Karabulut (9)

– onderdeel C

– onderdelen E t/m G

– artikel I

– artikelen II t/m VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

26. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens

33 932, nr. 10

– de motie-Madlener over zorgdragen voor structurele lastenverlichting

33 932, nr. 11

– de motie-Madlener over uitvoeren van de koopkrachttegemoetkoming zonder 10 miljoen aan extra kosten

33 932, nr. 12

– de motie-Karabulut over uitvoering van de koopkrachttegemoetkoming door de Belastingdienst

Stemmingen

27. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag OCW 2013

33 930-VIII, nr. 7

– de motie-Straus over de aanpak van taalachterstanden als thematisch toezicht

33 930-VIII, nr. 8

– de motie-Straus/Ypma over een aanpak voor outcome-criteria

33 930-VIII, nr. 9

– de motie-Van Meenen over landelijke vakinstellingen voor kleinschalig uniek vakmanschap

33 930-VIII, nr. 10

– de motie-Jasper van Dijk over verantwoording door schoolbesturen van de besteding van de middelen uit het Herfstakkoord

Stemming

28. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014

33 750-VIII, nr. 35

– de motie-Van Meenen/Jasper van Dijk over instemmingsrecht voor medezeggenschapsorganen in het onderwijs

29. Debat over het WRR-rapport «Naar een lerende economie» met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

30. Debat over de agenda van de Europese Top met maximum spreektijden van:

10 minuten voor VVD en PvdA

7 minuten voor SP, CDA, PVV en D66

5 minuten voor ChristenUnie, GroenLinks, SGP en PvdD

5 minuten voor 50Plus/Baay en 50Plus/Klein gezamenlijk

2,5 minuut voor Bontes/Van Klaveren

en 1,5 minuut voor Van Vliet

31. Debat over de brandstofaccijnzen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

32. VAO Ruimtelijke Ordening (AO d.d. 16/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21 501-34, nr. 227

33. VSO OJCS-Raad op 20-21 mei 2014 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34. VAO Europese energiezekerheidsstrategie (AO d.d. 18/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. VAO Problemen van franchise-ondernemers (AO d.d. 12/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. VAO Vervoer en beheer hoofdrailnet (AO d.d. 17/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

37. VAO Lange Termijn Spooragenda (AO d.d.15/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

38. VAO Slachtoffers van loverboys (AO d.d. 17/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

39. VAO Inburgering (AO d.d. 05/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

40. VAO Discriminatieonderwerpen (AO d.d. 21/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 791

41. Verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca

33 168

42. Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg)

33 961

43. Aanpassing van het sanctiemechanisme voor decentrale overheden van de Wet houdbare overheidsfinanciën

33 889

44. Wijziging van de Wet algemene regels herindeling in verband met het opnemen van een regeling inzake de gevolgen van een wijziging van de gemeentelijke indeling voor de verkiezing van de raden van de daarbij betrokken gemeenten

Langetermijnagenda

1, 2 en 3 juli (week 27)

– Debat over de Voorjaarsnota 2014 (2 juli)

– VAO Onderwijs en digitalisering (AO d.d. 11/06)

30 597, nr. 426

– VSO inzake Voorgenomen aanwijzing over bekostiging langdurige intramurale op behandeling gerichte ggz en de toepasbaarheid van het macrobeheersinstrument

– VAO Verspilling in de zorg (AO d.d. 05/06)

– VAO Midden-Oosten Vredesproces (AO d.d. 17/06)

– VAO Politieonderwerpen (AO d.d. 18/06)

– VAO Referentieniveaus taal en rekenen (AO d.d. 07/11 en 18/06))

33 863 (Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enkele andere wetten in verband met het van toepassing worden van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen op De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten en in verband met enkele andere wijzigingen (Verzamelwet pensioenen 2014))

33 646 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen)

33 817 (Wijziging van de Kaderwet adviescolleges houdende vermindering van het maximum aantal leden en het laten vervallen van de verplichte kabinetsreactie)

33 673 (Wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken in verband met het opnemen van een grondslag voor het doorberekenen van kosten verbonden aan het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken alsmede enkele andere wijzigingen)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen)

33 738 (Wijziging van de Tabakswet (verhoging strafmaximum overtreding rookverbod en leeftijdsgrens verkoop tabaksproducten))

33 775 (Wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen)

33 782 (Goedkeuring van het voornemen tot intrekking van het voorbehoud bij artikel 8, eerste lid, onderdeel d, van het op 16 december 1966 te New York tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (Trb. 1969, 100) en van het voornemen tot intrekking van het voorbehoud bij artikel 6, vierde lid, van het op 18 oktober 1961 te Turijn tot stand gekomen Europees Sociaal Handvest (Trb. 1962, 3 en Trb. 1963, 90))

Zomerreces: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september (week 28 t/m 35)

2, 3 en 4 september (week 36)

– Burgerinitiatief «Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst» (33 898, nr. 1)

33 816 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking))

32 889 (Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen) (antwoord 1e termijn en 2e termijn)

33 802 (Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie))

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten)

9, 10 en 11 september (week 37)

– Debat over het verslag van de Nationale Ombudsman over 2012 en 2013

33 796 (Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wettelijk regelen van de verbetertermijn voor zeer zwakke instellingen die bestaan uit basisscholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en scholen als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs)

33 328 (Voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01) (te agenderen na ommekomst van antwoorden op vragen van de commissie)

– VAO Staatsbosbeheer (AO d.d. 05/03)

– VSO Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (30 373, nr. 50) (commissie voert nog nader schriftelijk overleg)

33 325 (Voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 713 (Wet compartimenteringsreserve) (commissie brengt nader verslag uit)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antw. 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 308 (Wet auteurscontractenrecht)

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)) (tweede termijn Kamer en regering) (te agenderen na ontvangst van het kabinetsstandpunt over een drietal uitvoeringstoetsen van het CVZ)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (tweede termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 659 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s) (Kamer wacht op bestuurlijke visie van het kabinet)

Te agenderen debatten

1. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (staatssecretaris EZ + minister VWS)

2. Debat over het Energieakkoord (Van Tongeren) (MP + minister EZ + staatssecretaris I&M)

3. Debat over zorgfraude (Otwin van Dijk) (staatssecretaris+ minister VWS)

4. Debat over een nadere uitwerking van het begrip participatiesamenleving (Slob) (minister-president)

5. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (minister VWS, staatssecretaris EZ en staatssecretaris I&M)

6. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (staatssecretaris VWS en minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

7. Debat over het bericht «Jihad-hooligans op ramkoers» (Heerma) (minister SZW)

8. Debat over de stijging van het aantal meldingen van racisme (Yücel) (minister SZW)

9. Debat over het bericht dat de kinderbijslag niet gekort mag worden in het buitenland (De Graaf) (minister SZW)

10. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal (Merkies) (minister Fin.)

11. Debat over de jaarcijfers van ziekenhuizen (Leijten) (minister VWS)

12. Debat over het passend onderwijs (Ypma) (staatssecretaris OCW)

13. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (staatssecretaris OC&W)

14. Debat over de zin en onzin van aangifte doen bij de politie (Berndsen-Jansen) (minister V&J)

15. Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien en over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie (Dikkers) (minister VWS en staatssecretaris EZ) (voorafgegaan door een brief)

16. Debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt (Thieme) (staatssecretaris EZ)

17. Debat over de kwaliteit in de verpleeghuizen (Agema) (staatssecretaris VWS)

18. Debat over het bericht «Gemeenten saboteren mantelzorgers» (Monasch) (minister voor W&R en staatssecretaris VWS)

19. Debat over het bericht «Medisch dossier bij huisarts vol fouten» (Van Veen) (minister VWS)

20. Debat over het functioneren van de NZa (Klever) (minister VWS)

21. Debat over het bericht «Schippers zet NZA onder druk» (Bruins Slot) (minister VWS)

22. Debat over terugkerende Syriëgangers (Bontes) (minister V&J)

23. Debat over ouderenmishandeling (Agema) (staatssecretaris VWS)

24. Debat over de recente opmars van ISIS in Irak (Omtzigt) (minister BuZa)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de JSF (De Roon) (minister EZ, minister Defensie)

2. Dertigledendebat over de uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken m.b.t. een mogelijk EU lidmaatschap voor Turkije (Omtzigt)

3. Dertigledendebat over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd (Ouwehand) (minister van I&M)

4. Dertigledendebat over het wegsluizen van geld via Nederland door Oekraïense oligarchen en over het bericht «Fiscale roadshow trok ook langs Indonesië en Thailand» (Merkies/Omtzigt) (staatssecretaris en minister Financiën, minister BuZa)

5. Dertigledendebat over de bouw van een megastal in Grubbenvorst (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)

6. Dertigledendebat over het bericht van Actiz dat de verzorgingshuizen te snel sluiten (Agema) (staatssecretaris VWS)

7. Dertigledendebat over de weigering van zorgverzekeraars om de regioplannen Spoedeisende Hulp openbaar te maken (Van Gerven) (minister VWS)

8. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (Graus) (staatssecretaris EZ)

9. Dertigledendebat over het bericht dat 40% van de gemeenten denkt de ouderenzorg niet of nauwelijks te kunnen betalen (Agema) (staatssecretaris VWS)

10. Dertigledendebat over het bericht dat huisartsen alarm slaan over de ouderenzorg (Keijzer) (staatssecretaris VWS)

11. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling van ouderen (Klein) (minister SZW)

12. Dertigledendebat over het bericht «Leenstelsel schaadt studeren» (Rog) (minister W&R en minister OCW)

13. Dertigledendebat over het recht op zorg (Keijzer)

(staatssecretaris VWS)

14. Dertigledendebat over het nieuwe klimaatrapport van het IPCC (Ouwehand) (staatssecretaris I&M)

15. Dertigledendebat over de brief inzake de Regeling langdurig verblijvende kinderen (Voordewind) (staatssecretaris V&J)

16. Dertigledendebat over het rapport van de OESO over de arbeidsmarktpositie van ouderen (Klein) (minister SZW)

17. Dertigledendebat over het bericht «EU moet meer doen tegen illegale immigratie» (Van Hijum) (staatssecretaris V&J)

18. Dertigledendebat over de zienswijzen vanuit Groningen over de gaswinning (Agnes Mulder) (minister EZ)

19. Dertigledendebat over het vertrouwen van advocaten in het justitiebeleid van het kabinet (Schouw) (minister en staatssecretaris V&J)

20. Dertigledendebat over de voortgang van het herstel van woningen in Groningen (Van Veldhoven) (minister EZ)

21. Dertigledendebat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (minister EZ en minister VWS)

22. Dertigledendebat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (staatssecretaris I&M en staatssecretaris EZ)

23. Dertigledendebat over de stijgende topinkomens in de ouderenzorg (Leijten) (staatssecretaris VWS)

24. Dertigledendebat over de regierol van de zorgverzekeraars in het zorgstelsel (Klever) (minister VWS)

25. Dertigledendebat over de ontwikkelingen met betrekking tot het vormen van een megaprovincie (Bosma) (minister BZK)

26. Dertigledendebat over de salarisverhoging voor topmanagers van ABN AMRO (Van Hijum) (minister van Financiën)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 23 juni 2014 van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de Veterenanennota

Maandag 23 juni 2014 van 16.00 tot 20.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de initiatiefnota van het lid De Caluwé over simpeler en doeltreffender investeringen voor ontwikkeling (33 916) en over het bedrijfsleveninstrumentarium

Maandag 30 juni 2014 van 10.30 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over mensenrechtenbeleid

Maandag 30 juni 2014 van 13.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Initiatiefnota-Ypma: «Samenwerken voor onderwijs, over het wegnemen van wettelijke belemmeringen bij het starten en onderhouden van samenwerkingsscholen» (33 893)

Maandag 8 september 2014 van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Cultuuronderwerpen

Recesperiodes

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 18 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 17 maart en geen vergadering op woensdag 18 maart 2015)

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015