Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201427625 nr. 319

27 625 Waterbeleid

Nr. 319 MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 17 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de drinkwatervoorziening een vitale publieke dienst is die als een «dwingende reden van groot openbaar belang» duurzaam moet worden veiliggesteld door het Rijk;

overwegende dat de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening wordt gezien als een nationaal belang, zoals gesteld door het Kabinet in de Beleidsnota Drinkwater (TK 2013–2014, 27 625, nr. 316);

overwegende dat de openbare drinkwatervoorziening voldoet aan de criteria op grond waarvan het Rijk nationale belangen in SVIR heeft benoemd: een onderwerp dat nationale baten en/of lasten heeft en de doorzettingsmacht van provincies en gemeenten overstijgt, en provincie- of landsgrensoverschrijdend is en waarbij internationale verplichtingen zijn aangegaan (KRW) (TK 2011–2012, 32 660, nr. 50);

verzoekt de regering, de openbare drinkwatervoorziening uitdrukkelijk vanaf heden als nationaal belang te benoemen en dit te formaliseren in de Structuurvisie Ondergrond (STRONG).

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Van Veldhoven