33 931 EU-voorstel: Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (IORP) COM (2014) 167

Nr. 5 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 juni 2014

Hierbij meld ik u dat de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft geadviseerd het parlementair behandelvoorbehoud, zoals vastgelegd bij het EU-voorstel inzake bedrijfspensioenfondsen COM (2014) 167 (Kamerstuk 33 931, nr. 1) met de volgende afspraken formeel te beëindigen:

 • 1. De Staatssecretaris informeert de commissie SZW in een afzonderlijke rapportage per kwartaal en zo nodig vaker over de voortgang in de onderhandelingen en over opties die voorliggen ter besluitvorming in de Raad en onderliggende fora. Dit heeft met name betrekking op:

  • de gedetailleerde en uniforme bepalingen over pensioencommunicatie;

  • de ruime en gedetailleerde gedelegeerde bevoegdheden;

  • de bevoegdheden van de Europese toezichthouder;

  • de bepalingen inzake governance;

  • de financiële gevolgen voor pensioenfondsen, werkgevers en deelnemers;

  • de financiële en administratieve lasten.

 • 2. Het conceptstandpunt van de Raad wordt voorafgaand aan de besluitvorming in de Raad tijdig en met een waardering van het kabinet aan de Tweede Kamer toegezonden.

De vastgestelde afspraken zijn in bijgaande conceptbrief aan regering vastgesteld1.

Namens de vaste commissie voor Europese Zaken verzoek ik u dit advies en de bijgaande conceptbrief ter besluitvorming aan de Tweede Kamer voor te leggen.

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, Knops


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven