13 Stemming motie EU-Gezondheidsraad 15 juni 2021

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het tweeminutendebat EU-Gezondheidsraad 15 juni 2021,

te weten:

  • -de motie-Pouw-Verweij/Van den Berg over inzetten op afgebakende mandaten bij de onderhandelingen over de Europese Gezondheidsunie (21501-31, nr. 615).

(Zie vergadering van 10 juni 2021.)

De voorzitter:

De motie-Pouw-Verweij/Van den Berg (21501-31, nr. 615) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op de Europese Raad van 15 juni stappen worden gezet in de richting van een Europese Gezondheidsunie;

constaterende dat instellingen die zijn of worden opgericht in het kader van de Europese Gezondheidsunie mandaten krijgen voor het uitoefenen van hun taken;

overwegende dat de inrichting en financiering van de gezondheidszorg een nationale aangelegenheid is en ook hoort te blijven;

overwegende dat mandaten tijdig en nauwkeurig dienen te worden afgebakend, om de subsidiariteit en proportionaliteit te waarborgen in het licht van nauwkeurig omschreven doelstellingen;

verzoekt de regering bij de onderhandelingen over de Europese Gezondheidsunie in te zetten op nauwkeurig afgebakende mandaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 618, was nr. 615 (21501-31).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

U kunt meteen doorlopen naar het spreekgestoelte voor uw stemverklaring, meneer Jansen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Jansen (FVD):

Dank u wel, voorzitter. De motie gaat over die EU-gezondheidsunie. In de overweging staat dat we het nationaal moeten houden en daar zijn wij het helemaal mee eens. Maar in het dictum staat impliciet dat het toch op Europees niveau kan komen, als het maar afgebakend is. Wij vinden dat helemaal de verkeerde richting. Het toont ook het verschil aan tussen onze fractie en die van JA21. Wij zijn tegen die gezondheidsunie en dan kun je dus ook maar één conclusie trekken: als je daartegen bent, moet je uit de Europese Unie. Wij zullen dus tegen deze motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Jansen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Pouw-Verweij/Van den Berg (21501-31, nr. 618, was nr. 615).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21 en Groep Van Haga voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven