19 Stemmingen moties Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting"

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting",

te weten:

  • -de motie-Smolders c.s. over het schrappen van artikel 226 van de Gemeentewet over hondenbelasting (35569, nr. 2);

  • -de motie-De Kort over de financiële gevolgen voor gemeenten van de afschaffing van de hondenbelasting (35569, nr. 3).

(Zie vergadering van 10 juni 2021.)

In stemming komt de motie-Smolders c.s. (35569, nr. 2).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, BIJ1, de PvdD, Fractie Den Haan, BBB, JA21, FVD, Groep Van Haga en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Kort (35569, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, BIJ1, DENK, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Ik stel voor het burgerinitiatief met de stemmingen over de moties als behandeld te beschouwen en de initiatiefnemer hierover schriftelijk te informeren onder dankzegging voor het initiatief.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

17 en 18 zijn uitgesteld. Dan gaan we automatisch naar 19.

Naar boven