10 Stemmingen Besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees,

te weten:

  • -de motie-Teunissen over handelsmissies vooraf toetsen op de gevolgen voor dierenwelzijn (31985, nr. 70);

  • -de motie-Klink over zich inzetten voor papierloos certificeren bij de export van dierlijke producten (31985, nr. 71);

  • -de motie-Grinwis over geen handelsverdragen sluiten die de ecologische draagkracht van onze natuurlijke omgeving overschrijden (31985, nr. 72).

(Zie vergadering van 8 juni 2021.)

In stemming komt de motie-Teunissen (31985, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan en BBB voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klink (31985, nr. 71).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, Volt, DENK, de PvdA, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB en JA21 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Van der Plas.

Mevrouw Van der Plas (BBB):

Dank u wel, voorzitter. BBB wil geacht worden tegen de motie op stuk nr. 70 (31985) gestemd te hebben. We zeiden "voor", maar we zijn tegen.

De voorzitter:

Dank u wel. We zullen uw opmerking opnemen in de Handelingen. Dit roept ook een reactie op van de ChristenUnie.

Mevrouw Bikker (ChristenUnie):

Ja, voorzitter, maar dan andersom. De fractie van de ChristenUnie wil geacht worden vóór de motie op stuk nr. 70 gestemd te hebben.

De voorzitter:

Ook deze opmerking zullen we opnemen in de Handelingen.

In stemming komt de motie-Grinwis (31985, nr. 72).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Jansen, Forum voor Democratie.

De heer Jansen (FVD):

Excuses, voorzitter. Wij hebben ook een foutje gemaakt, bij de motie op stuk nr. 71. Wij willen geacht worden daarvoor te hebben gestemd.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Jansen. Ook deze opmerking zullen we opnemen in de Handelingen.

Naar boven