14 Stemmingen Verdere behandeling van aanhangige stukken

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de verdere behandeling van aanhangige stukken (35718).

In stemming komt het voorstel van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat tot het toevoegen van een brief (stuk nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, Groep Van Haga en de PVV voor dit voorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van FVD ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het voorstel van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid tot het toevoegen van brieven (stuk nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, het CDA, BBB, JA21, Groep Van Haga en de PVV voor dit voorstel hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel voor om de lijst vast te stellen zoals deze nu is komen te luiden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De heer Jansen.

De heer Jansen (FVD):

Mevrouw de voorzitter. Bij de motie-Van Houwelingen op stuk nr. 21 (35830) zijn de stemmen gestaakt op 75-75, begrijp ik uit de context. Maar deze motie is wel urgent, aangezien de rapporteurs dit donderdag moeten behandelen. En als de stukken nog voor die tijd moeten komen, zou het wel fijn zijn als dat kan. Vanuit ons dus het verzoek om op zo kort mogelijke termijn een hoofdelijke stemming hierover te realiseren.

De voorzitter:

Het verzoek is dus om hier hoofdelijk over te stemmen. Volgens mij hebben we deze week ook nog andere stemmingen. We gaan daar even goed naar kijken. We zullen in overleg met u kijken wat een goed en passend moment is, ook voor de Kamer.

Naar boven