6 Stemmingen moties Onderwijs en corona - primair en voortgezet onderwijs

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Onderwijs en corona - primair en voortgezet onderwijs,

te weten:

 • -de motie-De Hoop c.s. over expliciteren hoe door het Nationaal Programma Onderwijs het lerarentekort wordt aangepakt (35570-VIII, nr. 224);

 • -de motie-De Hoop c.s. over 3% van het budget van het Nationaal Programma Onderwijs bestemmen voor sport en cultuur (35570-VIII, nr. 225);

 • -de motie-Kwint c.s. over een gezamenlijke aanpak tegen laaggeletterdheid (35570-VIII, nr. 227);

 • -de motie-Beertema over het keuzemenu beperken tot de categorieën A en B (35570-VIII, nr. 229);

 • -de motie-Van Meenen over pabostudenten de mogelijkheid bieden om kinderen te tutoren (35570-VIII, nr. 230);

 • -de motie-Van Meenen/De Hoop over de werkdrukmiddelensystematiek toepassen bij de verdeling van de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs (35570-VIII, nr. 231);

 • -de motie-Peters/Bisschop over zo nodig de termijn voor besteding van de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs met twee jaar verlengen (35570-VIII, nr. 232);

 • -de motie-Peters/Paul over meetbare doelen voor de inzet van de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs (35570-VIII, nr. 233);

 • -de motie-Westerveld c.s. over afspraken voor meer vaste aanstellingen en minder kleine banen (35570-VIII, nr. 234);

 • -de motie-Westerveld/De Hoop over ervoor zorgen dat al het geld van het Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar blijft voor het onderwijs (35570-VIII, nr. 235);

 • -de motie-Segers/Van Meenen over de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs eventueel in drie schooljaren besteden (35570-VIII, nr. 236);

 • -de motie-Segers/Peters over een op het onderwijs gericht onderzoeksnetwerk opzetten (35570-VIII, nr. 237);

 • -de motie-Bisschop/Peters over het aandeel Nederlands onderzoek in de menukaart versterken (35570-VIII, nr. 238);

 • -de motie-Bisschop/Peters over interventies waar scholen en ouders direct samenwerken een duidelijker eigenstandige positie geven (35570-VIII, nr. 239);

 • -de motie-Paul/Peters over een Rekenkameronderzoek naar de resultaten van het Nationaal Programma Onderwijs (35570-VIII, nr. 240);

 • -de motie-Van Baarle over het betrekken van leerlingen bij de totstandkoming van herstelplannen van scholen (35570-VIII, nr. 241);

 • -de motie-Van Baarle over onderadvisering bij leerlingen met een migratieachtergrond (35570-VIII, nr. 242);

 • -de motie-Van Baarle over de invoering van digitale hulpmiddelen monitoren op kansengelijkheid (35570-VIII, nr. 243).

(Zie wetgevingsoverleg van 7 juni 2021.)

De voorzitter:

De motie-De Hoop (35570-VIII, nr. 225) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden De Hoop, Kwint, Van Baarle en Wassenberg.

Zij krijgt nr. 249, was nr. 225 (35570-VIII).

De voorzitter:

De motie-Segers/Peters (35570-VIII, nr. 237) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Segers, Peters en Paul.

Zij krijgt nr. 250, was nr. 237 (35570-VIII).

De voorzitter:

De motie-Paul/Peters (35570-VIII, nr. 240) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Algemene Rekenkamer onlangs constateerde dat het maatschappelijk beoogde doel van het Nationaal Programma Onderwijs nog onvoldoende is geformuleerd en dat hiervoor indicatoren moeten worden vastgesteld waarmee bewindspersonen kunnen bepalen of onderwijsinstellingen die doelen hebben bereikt;

constaterende dat het in het belang van de leerling is om duidelijkheid te hebben over de na te streven maatschappelijke doelen, zodat achteraf beoordeeld kan worden wat de resultaten zijn geweest van het Nationaal Programma Onderwijs;

verzoekt de Algemene Rekenkamer om na de beëindiging van het Nationaal Programma Onderwijs onderzoek te doen naar de behaalde resultaten, waarbij er in ieder geval gekeken wordt naar de maatschappelijke doelen die zijn behaald en de doelmatige besteding van de gelden, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 248, was nr. 240 (35570-VIII).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-De Hoop c.s. (35570-VIII, nr. 224).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, BBB, JA21 en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-De Hoop c.s. (35570-VIII, nr. 249, was nr. 225).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan en BBB voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kwint c.s. (35570-VIII, nr. 227).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, de SGP, BBB, JA21 en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beertema (35570-VIII, nr. 229).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie Den Haan, BBB, FVD, Groep Van Haga en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Meenen (35570-VIII, nr. 230).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Meenen/De Hoop (35570-VIII, nr. 231).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de SGP, BBB, JA21, FVD, Groep Van Haga en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Peters/Bisschop (35570-VIII, nr. 232).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, de SGP, het CDA, BBB, JA21, FVD, Groep Van Haga en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Peters/Paul (35570-VIII, nr. 233).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, Fractie Den Haan, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, BBB, JA21, FVD, Groep Van Haga en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Westerveld c.s. (35570-VIII, nr. 234).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Westerveld/De Hoop (35570-VIII, nr. 235).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, de SGP en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Segers/Van Meenen (35570-VIII, nr. 236).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Segers c.s. (35570-VIII, nr. 250, was nr. 237).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bisschop/Peters (35570-VIII, nr. 238).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bisschop/Peters (35570-VIII, nr. 239).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, BBB, JA21, FVD, Groep Van Haga en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Paul/Peters (35570-VIII, nr. 248, was nr. 240).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, BBB, JA21, FVD, Groep Van Haga en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Baarle (35570-VIII, nr. 241).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Baarle (35570-VIII, nr. 242).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Baarle (35570-VIII, nr. 243).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven