21 Stemming motie Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met enkele verbeteringen en preciseringen van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met enkele verbeteringen en preciseringen van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2,

te weten:

  • -de motie-Agema/Wilders over het verkorten van het interval tussen twee vaccinatieprikken (35853, nr. 8).

(Zie wetgevingsoverleg van 14 juni 2021.)

In stemming komt de motie-Agema/Wilders (35853, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van BIJ1, DENK, de PvdD, Fractie Den Haan, de SGP, JA21 en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Eerdmans.

De heer Eerdmans (JA21):

Even terug in de tijd, naar de stemmingen over de moties die zijn ingediend bij het Verantwoordingsdebat: JA21 is vóór de motie 35830, nr. 31.

De voorzitter:

We zullen de opmerking meenemen in de Handelingen.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de stemmingen. Ik schors de vergadering voor een enkel moment en dan gaan we over naar de regeling van werkzaamheden. Ik dank de minister voor haar aanwezigheid.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven