21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Nr. 615 MOTIE VAN DE LEDEN POUW-VERWEIJ EN VAN DEN BERG

Voorgesteld 10 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op de Europese Raad van 15 juni stappen worden gezet in de richting van een permanente Europese gezondheidsunie;

constaterende dat instellingen die zijn of worden opgericht in het kader van de Europese gezondheidsunie mandaten krijgen voor het uitoefenen van hun taken;

overwegende dat de inrichting en financiering van de gezondheidszorg een nationale aangelegenheid is en ook hoort te blijven;

overwegende dat mandaten tijdig en nauwkeurig dienen te worden afgebakend, om de subsidiariteit en proportionaliteit te waarborgen in het licht van nauwkeurig omschreven doelstellingen;

verzoekt de regering, bij de onderhandelingen over de Europese gezondheidsunie in te zetten op nauwkeurig afgebakende mandaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pouw-Verweij

Van den Berg

Naar boven