12 Stemmingen moties Verantwoordingsdebat 2021

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het Verantwoordingsdebat 2021,

te weten:

 • -de motie-Tony van Dijck over mondkapjes terugsturen en de betaalde miljoenen terugvorderen (35830, nr. 5);

 • -de motie-Tony van Dijck over een plan van aanpak om in de toekomst de rol van toezichthouder beter te kunnen uitvoeren (35830, nr. 6);

 • -de motie-Heinen c.s. over een protocol voor het informeren van de Kamer over uitgaven in het kader van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet (35830, nr. 7);

 • -de motie-Alkaya over een zwarte lijst van bedrijven die bonussen uitkeren aan bestuurders terwijl ze steun ontvangen (35830, nr. 8);

 • -de motie-Sneller c.s. over tussentijdse rapportages over het aanpakken van de onvolkomenheden (35830, nr. 9);

 • -de motie-Nijboer over in kaart brengen welke fiscale regelingen verantwoord afgeschaft kunnen worden (35830, nr. 10);

 • -de motie-Nijboer over een wijziging van de Comptabiliteitswet om het budgetrecht van de Kamer te versterken (35830, nr. 11);

 • -de motie-Inge van Dijk over de uitwisseling van best practices tussen departementen (35830, nr. 12);

 • -de motie-Inge van Dijk over meetbare doelstellingen in rijksbeleid voor een beter inzicht in de effectiviteit (35830, nr. 13);

 • -de motie-Snels/Nijboer over onderzoek naar de trendmatige verslechtering in de rechtmatigheid van uitgaven en verplichtingen (35830, nr. 14);

 • -de motie-Grinwis c.s. over de veelheid en complexiteit aan fiscale regelingen verkleinen (35830, nr. 15);

 • -de motie-Van Raan c.s. over aandacht voor brede welvaart in het opleidingsaanbod voor ambtelijk professionals (35830, nr. 16);

 • -de motie-Van Raan c.s. over ambitieuze en meetbare doelstellingen voor het toepassen van de internationale sociale voorwaarden bij aanbestedingen van de rijksoverheid (35830, nr. 17);

 • -de motie-Van Raan over het toepassingsbereik van de RPE uitbreiden naar fiscale regelingen (35830, nr. 18);

 • -de motie-Van Raan over een indicator dierenwelzijn toevoegen aan de Monitor Brede Welvaart (35830, nr. 19);

 • -de motie-Van Raan over een indicator voor de financiële waarde die Nederland onttrekt aan ontwikkelingslanden (35830, nr. 20);

 • -de motie-Van Houwelingen c.s. over deelaudits bij de VWS-begroting alsnog naar de Kamer sturen (35830, nr. 21);

 • -de motie-Stoffer over staat en onderhoud van het Defensievastgoed (35830, nr. 22);

 • -de motie-Stoffer c.s. over versterking van de eigen financiering van maatschappelijke organisaties die subsidie van het Rijk ontvangen (35830, nr. 23);

 • -de motie-Azarkan/Van Houwelingen over het afkeuren van het handelen van de minister van Financiën ten aanzien van het financieel beheer en de rechtmatigheid van de rijksuitgaven (35830, nr. 24);

 • -de motie-Azarkan over onderzoeken hoe de Rekenkamer gedurende het boekjaar onrechtmatigheden een halt kan toeroepen (35830, nr. 25);

 • -de motie-Azarkan over de 28 miljoen euro terug laten geven aan de belastingbetaler (35830, nr. 26);

 • -de motie-Azarkan over de juridische overeenkomst over de mondkapjes ongedaan maken (35830, nr. 27);

 • -de motie-Den Haan c.s. over een onderzoek naar de huidige en de gewenste cultuur op het ministerie van VWS (35830, nr. 28);

 • -de motie-Den Haan c.s. over onderzoeken hoeveel bedrijven alsnog failliet zullen gaan als de steunpakketten wegvallen (35830, nr. 29);

 • -de gewijzigde motie-Van der Plas over een overzicht van de kosten van de repatriëring van Syriëgangster Ilham B (35830, nr. 31, was nr. 30).

(Zie vergadering van 9 juni 2021.)

De voorzitter:

De motie-Van Houwelingen (35830, nr. 21) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Kamer zowel het grondwettelijk recht op informatie als het budgetrecht heeft;

overwegende de nieuwe, meer transparante bestuurscultuur die het kabinet ons heeft toegezegd naar aanleiding van de toeslagenaffaire;

overwegende de korte termijn waarop de VWS-slotwet besproken zal worden (23 juni);

overwegende dat de gevraagde documenten klaarliggen en met een druk op de knop zouden moeten kunnen worden verzonden;

roept de regering op de Kamer binnen 24 uur de notulen en onderliggende vergaderstukken te sturen van de vergaderingen van het Audit Committee VWS die sinds 1 januari 2020 hebben plaatsgevonden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 34, was nr. 21 (35830).

De voorzitter:

De motie-Azarkan (35830, nr. 25) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de tolerantiegrenzen met betrekking tot de rechtmatigheid zijn overschreden, zowel wat betreft de verplichtingen als de uitgaven;

overwegende dat de Algemene Rekenkamer pas een bezwaar gemaakt heeft op 1 april 2021, na afloop van het boekjaar 2020;

overwegende dat het veel effectiever zou zijn als de Algemene Rekenkamer al zou kunnen ingrijpen op het moment dat de onrechtmatigheden aan het ontstaan zijn;

verzoekt de regering om in gesprek te treden met de Algemene Rekenkamer om te bezien of en, zo ja, op welke wijze de Algemene Rekenkamer in positie gebracht kan worden om gedurende het boekjaar onrechtmatigheden een halt toe te roepen, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 38, was nr. 25 (35830).

De voorzitter:

De motie-Azarkan (35830, nr. 27) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het prominente CDA-lid Van Lienden via de door hem opgerichte Relief Goods Alliance B.V. een overeenkomst heeft gesloten met het ministerie van VWS tot levering van mondkapjes aan het begin van de coronapandemie met een waarde van meer dan 100,8 miljoen euro;

constaterende dat Van Lienden in zijn mediaoptredens voorafgaand aan, alsook na het binnenslepen van de order, de zaken zo heeft voorgesteld als zou hij daarbij geen winstoogmerk hebben;

constaterende dat Van Lienden voor het binnenhalen van de order een stichting heeft opgericht die hij in zijn mediaoptredens prominent heeft ingezet, doch dat hij het bestaan van de Relief Goods Alliance B.V., de formele partij bij de overeenkomst, heeft verzwegen;

constaterende dat het aan deze verkeerde voorstelling van zaken is te danken dat Van Lienden, Damme en van Gestel de order hebben kunnen binnenslepen;

constaterende dat naderhand is gebleken dat Van Lienden c.s. wel degelijk een winstoogmerk hadden en dat dit oogmerk heeft geresulteerd in een winst van 28 miljoen, waarvan 9,2 miljoen euro bestemd voor Van Lienden persoonlijk, 5,7 miljoen euro voor Damme en 5,4 miljoen euro voor van Gestel;

constaterende dat de geleverde mondkapjes niet aan de kwaliteitseisen voldoen en om die reden ongebruikt zijn gebleven;

constaterende dat voor deze ondeugdelijke mondkapjes een prijs is gehanteerd die significant hoger lag dan de marktprijs;

van mening dat de heer Van Lienden c.s. misbruik hebben gemaakt van de coronacrisis en daarmee (in feite) een overeenkomst hebben afgedwongen die onder normale omstandigheid niet zou zijn gesloten;

mede gegeven:

 • -de grote maatschappelijke verontwaardiging, mede geënt op de overtuiging dat de belastingbetaler niet mag worden gedupeerd en dat de door van Lienden c.s. ontvangen gelden toebehoren aan de schatkist;

 • -het feit dat het in stand laten van de deal met Van Lienden c.s. de belastingmoraal in Nederland ernstig ondermijnt en het vertrouwen in het overheidsapparaat en zijn instituties doet afkalven;

verzoekt de regering om alle juridische mogelijkheden die voorhanden zijn te benutten om de overeenkomst met Van Lienden c.s. ongedaan te maken, zulks in ieder geval, maar niet uitsluitend, door die overeenkomst:

 • -op grond van artikel 3:44 BW te vernietigen vanwege misbruik van omstandigheden of bedrog;

 • -dan wel op grond van artikel 3:40 BW nietig te verklaren vanwege strijd met de goede zeden;

 • -dan wel op grond van artikel 6:228 BW nietig te verklaren vanwege totstandkoming onder invloed van dwaling of vanwege een onjuiste voorstelling van zaken;

 • -dan wel te ontbinden omdat de geleverde mondkapjes niet aan de overeenkomst beantwoorden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 35, was nr. 27 (35830).

De voorzitter:

De motie-Den Haan (35830, nr. 28) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Den Haan, Van Raan, Simons, Inge van Dijk en Van der Plas.

Zij krijgt nr. 36, was nr. 28 (35830).

De voorzitter:

De motie-Den Haan (35830, nr. 29) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Den Haan, Simons, Eerdmans en Van der Plas.

Zij krijgt nr. 37, was nr. 29 (35830).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

Op verzoek van de heer Azarkan stel ik voor zijn motie (35830, nr. 24) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (35830, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, BIJ1, DENK, de PvdA, de PvdD, BBB en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (35830, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, de SGP, BBB, FVD, Groep Van Haga en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Heinen c.s. (35830, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Alkaya (35830, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, BIJ1, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, de ChristenUnie, BBB, JA21, FVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Sneller c.s. (35830, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Nijboer (35830, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, BBB, JA21, FVD, Groep Van Haga en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Nijboer (35830, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Inge van Dijk (35830, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Inge van Dijk (35830, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Snels/Nijboer (35830, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Grinwis c.s. (35830, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, BBB, JA21, FVD, Groep Van Haga en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Raan c.s. (35830, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en BBB voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Raan c.s. (35830, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Raan (35830, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de SGP, BBB, JA21, FVD, Groep Van Haga en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Raan (35830, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, het CDA en JA21 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Raan (35830, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Houwelingen (35830, nr. 34, was nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, BIJ1, DENK, de PvdA, Fractie Den Haan, D66, BBB, JA21, FVD, Groep Van Haga en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen.

We kunnen de uitslag van deze motie niet vaststellen. We doen het even opnieuw, want ik zag dat een aantal mensen twijfelden.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Houwelingen (35830, nr. 34, was nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, BIJ1, DENK, de PvdA, Fractie Den Haan, D66, BBB, JA21, FVD, Groep Van Haga en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat de uitslag bij handopsteken niet kan worden vastgesteld.

We gaan dus op een later moment over deze motie stemmen.

In stemming komt de motie-Stoffer (35830, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, BBB, JA21, FVD, Groep Van Haga en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van het CDA ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Stoffer c.s. (35830, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie Den Haan, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, FVD, Groep Van Haga en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Azarkan (35830, nr. 38, was nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, FVD en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van Groep Van Haga ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Azarkan (35830, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, BBB, JA21, FVD, Groep Van Haga en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Azarkan (35830, nr. 35, was nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, BIJ1, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, BBB en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Den Haan c.s. (35830, nr. 36, was nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, BBB, JA21, FVD, Groep Van Haga en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Den Haan c.s. (35830, nr. 37, was nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, BBB, JA21, FVD, Groep Van Haga en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

De voorzitter:

Dan de motie op stuk nr. 31. Maar eerst gaan we naar mevrouw Simons.

Mevrouw Simons (BIJ1):

Voorzitter, ik wil worden geacht voor de motie op stuk nr. 24 (35830) te hebben gestemd.

De voorzitter:

Wij zullen uw opmerking opnemen in de … O, dat is trouwens een aangehouden motie!

Mevrouw Simons (BIJ1):

O, dan heb ik de motie daarom gemist. Dan klopt het!

De voorzitter:

Ja, het klopt. Het is een aangehouden motie, dus u heeft volgende keer de kans om goed te stemmen.

Dan gaan we naar de motie op stuk nr. 31. Dat is de gewijzigde motie-Van der Plas over een overzicht van de kosten van de repatriëring van Syriëgangster Ilham B.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Plas (35830, nr. 31, was nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van BBB, de PVV en FVD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Stoffer.

De heer Stoffer (SGP):

Voorzitter. Nu mijn motie op stuk nr. 22 (35830), over de staat van onderhoud van het Defensievastgoed, is aangenomen — de motie was ontraden — zou ik heel graag een brief ontvangen van het kabinet over de manier waarop het de motie gaat uitvoeren.

De voorzitter:

We zullen het stenogram van dit onderdeel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

Dan de heer Jansen.

De heer Jansen (FVD):

Ik was het vergeten aan te geven, maar ik wilde graag nog een stemverklaring afleggen bij agendapunt 10. Is dat nog mogelijk?

De voorzitter:

Dan bent u net op tijd.

De heer Jansen (FVD):

Nou, kijk aan.

Naar boven