18 Stemmingen moties Evaluatie Wet dieren

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het tweeminutendebat Evaluatie Wet dieren,

te weten:

  • -de motie-Vestering over diergedragsdeskundigen betrekken bij de invulling van de open normen in de Wet dieren (28286, nr. 1186);

  • -de motie-Vestering/Tjeerd de Groot over voorbereidingen treffen voor een tussenevaluatie van de Wet dieren (28286, nr. 1187);

  • -de motie-Beckerman/Vestering over een verbod op het doden van haantjes (28286, nr. 1188);

  • -de motie-Beckerman over een onderzoek naar een verbod op het doden van haantjes (28286, nr. 1189);

  • -de motie-Van Campen c.s. over het Besluit houders van dieren als grondslag en kader hanteren bij de uitwerking van het amendement (28286, nr. 1190);

  • -de motie-Van Campen over de Europeesrechtelijke kaders en het EVRM in relatie tot eigendomsrechten meenemen bij analyse van de Wet dieren (28286, nr. 1191);

  • -de motie-Van der Plas c.s. over wetenschappelijk vaststellen wat wordt verstaan onder natuurlijk gedrag van gedomesticeerde dieren (28286, nr. 1192);

  • -de motie-Van der Plas over een impactanalyse van de wetswijziging voor de handhaafbaarheid (28286, nr. 1193).

(Zie vergadering van 10 juni 2021.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Campen stel ik voor zijn motie (28286, nr. 1190) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Beckerman (28286, nr. 1189) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Beckerman en Boswijk.

Zij krijgt nr. 1196, was nr. 1189 (28286).

De voorzitter:

De motie-Van der Plas (28286, nr. 1193) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat artikel 2.1, eerste lid van de Wet dieren is gewijzigd met als doel om gehouden dieren natuurlijk gedrag te laten vertonen;

overwegende dat het niet inzichtelijk is wat de consequenties hiervan zijn voor de handhaving van deze wet over dieren die worden gehouden als beroep, voor hobby, voor gezelschap of voor broodnodige hulp;

verzoekt het kabinet een impactanalyse te maken voor de handhaafbaarheid door de NVWA van deze wetswijziging — deze impactanalyse omvat in ieder geval de praktische handhaafbaarheid voor alle gehouden dieren;

voorts gaan we verder met het verspreiden van gezond verstand in de Tweede Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 1195, was nr. 1193 (28286).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Ik geef het woord aan de heer Eerdmans van JA21. Hij kijkt een beetje verbaasd, maar ik hoop dat mijn administratie klopt. U kunt uw stemverklaring dáár afleggen.

De heer Eerdmans (JA21):

Die ging eigenlijk over de motie-Van Campen op stuk nr. 1190 (28286). Ik weet niet of die nou in stemming komt of is aangehouden.

De voorzitter:

Die motie is aangehouden.

De heer Eerdmans (JA21):

Dan vervalt het hele verhaal.

De voorzitter:

Nou, kijk eens aan.

De heer Eerdmans (JA21):

Dus dit houdt u van mij tegoed.

De voorzitter:

Het is goed voor ons om dat allemaal even te weten. Dank u wel, meneer Eerdmans.

In stemming komt de motie-Vestering (28286, nr. 1186).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66 en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vestering/Tjeerd de Groot (28286, nr. 1187).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66 en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Beckerman/Vestering (28286, nr. 1188).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66 en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Beckerman/Boswijk (28286, nr. 1196, was nr. 1189).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, het CDA en JA21 voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Campen (28286, nr. 1191).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA en BBB voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Plas c.s. (28286, nr. 1192).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, FVD, Groep Van Haga en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Plas (28286, nr. 1195, was nr. 1193).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, Fractie Den Haan, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, FVD, Groep Van Haga en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven