5 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Ik stel voor zo dadelijk ook te stemmen over de Wijziging van de Wet publieke gezondheid, Kamerstuk 35853, en de daarbij ingediende motie.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Voordat we gaan stemmen, geef ik het woord aan mevrouw Tellegen van de VVD.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Dank u wel, voorzitter. Mijn collega Rajkowski vraagt om uitstel van de stemmingen onder agendapunt 17 en 18, de stemmingen over de Wijziging van de Wet basisregistratie personen.

De voorzitter:

Is daar bezwaar tegen? Ik zie dat daar geen bezwaar tegen is.

Dan geef ik het woord aan mevrouw Vestering van de Partij voor de Dieren. Gaat uw gang.

Mevrouw Vestering (PvdD):

Dank u wel, voorzitter. Namens mevrouw Teunissen wil ik graag haar motie op stuk nr. 69 (31985) aanhouden bij agendapunt 7, de stemmingen over moties ingediend bij het dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Teunissen stel ik voor haar motie (31985, nr. 69) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Waarvan akte.

Dan gaan we nu stemmen.

Naar boven