23 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Aan de orde is een korte regeling van werkzaamheden.

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor het debat over de aanslagen op Duitse waterpijpcafés van de agenda af te voeren.

Op verzoek van het lid Jasper van Dijk stel ik voor zijn motie op stuk nr. 536 (24515) opnieuw aan te houden.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik het woord aan de heer Wilders van de PVV voor zijn verzoek aan de Kamer.

De heer Wilders (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Ik blijf het proberen. Ik stond hier vorige week ook en vroeg toen om een brief van mevrouw Hamer, de informateur, om te kijken hoe het stond met de gang van zaken rond de formatie. Ze is inmiddels vijf weken bezig. We hebben nog nul resultaat. Ik kreeg een of ander flutbriefje waarin de hele motie is opgeschreven met een zinnetje eronder dat het nog even duurt. Inmiddels is een CDA-Kamerlid opgestapt. De puinhoop wordt met de dag groter. Ik wil gewoon dat daar verantwoording over wordt afgelegd. Vijf weken, we hebben nog niets gehoord. We moeten onszelf als Kamer serieus nemen. Dus ik vraag de Kamer opnieuw om zo snel mogelijk een debat met de informateur om de voortgang van de formatie te bespreken.

De voorzitter:

Dank u wel. Is er steun voor dit voorstel?

De heer Kuzu (DENK):

Ja, voorzitter, van harte steun. Er is natuurlijk wel wat gebeurd de afgelopen week. Daarover moeten we niet alleen in de media maar ook hier in de Tweede Kamer een debat voeren. Dus nogmaals van harte steun.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter, wij steunen dat uiteraard ook. En wij zouden ook met elkaar in alle openheid debatten voeren over de grote thema's en niet wachten op wat er uit die kamertjes komt.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Ik begrijp de volharding van de heer Wilders, maar wij steunen pas een debat als we ook het rapport van mevrouw Hamer hebben. Dus geen steun.

De voorzitter:

Geen steun.

Mevrouw Leijten (SP):

Alle steun voor dit verzoek, zeker ook omdat het mandaat van mevrouw Hamer natuurlijk allang verlopen is.

Mevrouw Kuik (CDA):

Voorzitter. Een debat als het rapport er ligt van mevrouw Hamer. Geen steun nu dus.

De heer Van Meijeren (FVD):

Steun.

De heer Ceder (ChristenUnie):

Voorzitter, wij willen een debat wanneer er een rapport is. Dus nog geen steun.

Mevrouw Belhaj (D66):

Geen steun. Eerst het rapport van mevrouw Hamer.

De heer Ephraim (Groep Van Haga):

Steun.

Mevrouw Den Haan (Fractie Den Haan):

Hetzelfde als vorige week: geen steun, wel een debat maar pas na het verslag van mevrouw Hamer.

De heer Dassen (Volt):

Graag eerst het verslag, voorzitter, en dan een debat.

Mevrouw Van der Plas (BBB):

Volop steun voor dit verzoek.

De voorzitter:

Steun.

De heer Van der Staaij (SGP):

De SGP wil ook eerst het verslag en dan het debat.

De heer Nijboer (PvdA):

Ik sluit me aan bij de heer Van der Staaij.

De voorzitter:

De heer Nijboer, GroenLinks … O, hoe zou dat toch komen, hè? De heer Van der Lee, GroenLinks.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Maar u voelt het goed aan want ik wilde zeggen: ik volg de heer Nijboer.

De voorzitter:

Meneer Wilders, er is geen steun voor uw verzoek.

De heer Wilders (PVV):

Nee, maar staat u mij toe dat ik mij dan afvraag: hoe serieus neemt de Kamer zichzelf? We hebben in de motie toch echt gezegd dat we de informateur vier weken de tijd gaven. En nu sta ik hier twee weken achter elkaar. Er is zelfs een Kamerlid opgestapt. En niemand wil erover praten. Ik krijg niet eens een verslag, althans een verantwoordingsdebat met de informateur. Ik vraag u dan opnieuw om aan de informateur een brief te vragen, want ze heeft mijn eerdere vraag gewoon niet beantwoord. Wanneer denkt zij, niet "zo spoedig mogelijk", maar wanneer denkt zij met dat verslag te komen? Ik denk dat ik dat toch wel mag vragen aan u. Ik zou die brief graag morgen voor 12.00 uur willen krijgen van de informateur.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik zal dit onderdeel van het stenogram in ieder geval doorgeleiden naar de informateur.

Mevrouw Leijten (SP):

Daarin is uw rol ook cruciaal.

De heer Wilders (PVV):

Ja, precies

Mevrouw Leijten (SP):

Want namens de Kamer let u op dit proces. Dat er hier partijen zijn die er niet over willen praten, wil niet zeggen dat er niet ook partijen zijn die er wel over willen praten. Dus u moet echt aan mevrouw Hamer aangeven dat dit zo niet gaat.

De voorzitter:

Ik heb u gehoord en ik zal contact opnemen met de informateur.

De heer Wilders (PVV):

Dan graag morgen voor 12.00 uur als dat kan.

De voorzitter:

Uw deadline is helder, meneer Wilders. Dank u wel.

Dan geef ik het woord aan de heer Markuszower van de PVV en die heeft een drietal verzoeken.

De heer Markuszower (PVV):

Ja, dank u wel, voorzitter. Dan het eerste verzoek. Drie op de vier asielzoekers worden helemaal niet teruggestuurd naar het EU-land van herkomst, dus het veilige land waar ze vandaan komen. Dat moet wel volgens alle afspraken, maar dat gebeurt niet. Dat zijn al 46.000 asielzoekers die ten onrechte in Nederland verblijven. Graag wil de PVV daar een debat over.

De voorzitter:

Is er steun voor dit voorstel? Mevrouw Leijten, SP.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. De heer Markuszower heeft drie debatten aangevraagd, over nieuws van 10, 11 en 15 juni, als ik het goed heb gezien. Wij zouden het op prijs stellen als de heer Markuszower daarvan één verzoek wil maken, om daar een debat over te voeren. We hebben alleen wel een probleem. Het asielbeleid is namelijk door een meerderheid van de Kamer controversieel verklaard. Wij steunen het debatverzoek als we de drie verzoeken kunnen samenvoegen, dus drie in een.

De voorzitter:

Maar u steunt in ieder geval ook dit verzoek om een separaat debat. Dan kunnen we daarna kijken …

Mevrouw Leijten (SP):

Nee, nee, voorzitter. Ik doe een beroep op de heer Markuszower om er één verzoek van te maken. Dan willen wij het heel graag steunen, omdat het goed is om het daarover te hebben, over alle drie de onderwerpen die hij aandraagt. Er staan nog wel meer debatten over asielbeleid op de agenda …

De voorzitter:

Ja, het is helder.

Mevrouw Leijten (SP):

… dus het is goed als we erover spreken, maar een meerderheid hier heeft het controversieel verklaard.

De voorzitter:

Het is helder. U steunt het op het moment dat het bij elkaar wordt gebracht en wordt gecomprimeerd.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. De fractie van DENK zal dit verzoek en ook de twee verzoeken die hierna komen, niet steunen, omdat ze geen behoefte heeft aan de xenofobe agenda van de PVV.

De voorzitter:

Geen steun.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Ik neem ze ook maar even alle drie samen: geen steun. We willen eerst een brief.

De voorzitter:

We doen het even per debatverzoek, want de een wil het apart en de ander wil het comprimeren, dus we doen het per debat.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Ook op dit ene onderwerp geen steun. We willen graag een brief.

De voorzitter:

Geen steun.

Mevrouw Belhaj (D66):

Geen steun.

De heer Van Meijeren (FVD):

Voorzitter. Dit onderwerp is zo urgent dat het absoluut een separaat debat rechtvaardigt, dus van harte steun voor het verzoek.

De voorzitter:

Steun.

Mevrouw Kuik (CDA):

Een brief is al gevraagd. Geen steun voor het debat.

De heer Ephraim (Groep Van Haga):

Steun voor het debat. Als het efficiënter is om het samen te voegen, ook steun daarvoor.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ik steun dit debat niet, en de twee daarna ook niet. Het valt mij op dat er sinds de verkiezingen iedere week verzoeken worden gedaan door de PVV over asiel. Ik stel voor dat de commissie daar vergaderingen over belegt, zodat het niet iedere keer plenair hoeft.

De voorzitter:

Dank u wel. Het is goed als u dit bespreekt …

De heer Markuszower (PVV):

Meneer Van der Lee wil het verstoppen.

De voorzitter:

Het is goed als u dit bespreekt in de procedurevergadering.

De heer Eerdmans (JA21):

Ik denk niet dat het zomaar aan de orde wordt gesteld elke week; dat heeft wel een reden. En het gaat niet alleen om de PVV. Wij steunen dit verzoek en ook het verzoek van mevrouw Leijten van de SP: het kan ook in één keer.

De voorzitter:

Steun voor het verzoek.

Mevrouw Van der Plas (BBB):

Voorzitter. Het lijkt mij vrij normaal dat je maatschappelijke kwesties aan de orde wilt stellen in een debat. Daarvoor zitten wij hier volgens mij. Het is een beetje een vreemde opmerking dat je dat hier niet zou mogen vragen.

De voorzitter:

Dus u steunt het debat.

Mevrouw Van der Plas (BBB):

Ja. Al zet je er tien op de lijst, dat mag iedereen hier gewoon doen.

De voorzitter:

Steun voor het debat.

Mevrouw Van der Plas (BBB):

Ja, steun voor het debat, maar ook aansluiting bij het verzoek van mevrouw Leijten om het te koppelen. Dat verzoek leg ik dus nog even neer.

Mevrouw Simons (BIJ1):

Voorzitter, ik sluit me graag aan bij de heer Van der Lee, met lichte bewondering voor de vasthoudendheid van collega-Kamerlid Markuszower. Maar nee, geen steun.

De heer Dassen (Volt):

Geen steun, voorzitter.

De heer Van der Staaij (SGP):

Voorzitter, steun voor dit verzoek, maar wel in combinatie met de andere verzoeken, zodat we een aantal actuele onderwerpen rond asiel kunnen bespreken in een plenair debat.

Mevrouw Den Haan (Fractie Den Haan):

Geen steun.

De voorzitter:

Geen steun.

De heer Ceder (ChristenUnie):

Volgens mij kunnen we het prima in commissieverband bespreken, dus geen steun.

Mevrouw Vestering (PvdD):

Ook geen steun, voorzitter.

De voorzitter:

Geen steun.

De heer Nijboer (PvdA):

Geen steun, voorzitter, ook niet voor de andere onderwerpen.

De voorzitter:

Er is geen steun. Ik wil wel één opmerking maken. Ieder Kamerlid heeft het recht om een debat aan te vragen. Er is gezegd dat er sprake is van een xenofobe agenda. Dat is een persoonlijke interpretatie van het verzoek. Ieder Kamerlid kan natuurlijk gewoon een debat aanvragen als er maatschappelijke vraagstukken spelen.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ik wil even iets rechtzetten. Ik heb niet gezegd dat het niet zou mogen. Ik heb gezegd: doe het in commissieverband. Dat is niet "wegstoppen", meneer Markuszower.

De voorzitter:

Ook deze opmerking wordt genoteerd. Mevrouw Simons.

Mevrouw Simons (BIJ1):

Voorzitter. Xenofobie is geen persoonlijke mening. Xenofobie is een haat met betrekking tot vreemdelingen, mensen die er anders uitzien dan jij en mensen die ergens anders geboren zijn. Ik vind het echt wonderlijk dat we hier altijd maar doen alsof het …

De heer Markuszower (PVV):

Het is niet heel wonderlijk ...

Mevrouw Simons (BIJ1):

Ik ben even met de voorzitter in gesprek, dank u wel! Ik had het niet eens over meneer M. Ik had het tegen u, voorzitter. U zegt dat de kwalificatie xenofobie een persoonlijke mening is. Xenofobie is een term die we allemaal kennen met een hele duidelijke betekenis.

De voorzitter:

Zeker. Maar het is belangrijk dat een Kamerlid een debataanvraag mag doen.

Dan gaan we naar uw volgende verzoek, meneer Markuszower. U heeft geen meerderheid voor het vorige verzoek.

De heer Markuszower (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Dat zal ik doen, maar niet voordat ik afstand neem van de term xenofobie voor mijn partij, mijn persoon of elk lid van onze fractie, want dat is een … Ik zoek het even op, hoor.

De voorzitter:

Maar gaat u verder.

De heer Markuszower (PVV):

"Angst en haat voor wat vreemd is." Dat hebben we helemaal niet. Dit vorige verzoek ...

De voorzitter:

Uw tweede verzoek, graag.

De heer Markuszower (PVV):

Al die verzoeken die ik vandaag doe, of die ik afgelopen week deed of die mijn fractie doet, hebben helemaal niks met haat of angst voor het vreemde te maken — integendeel — maar wel met liefde voor Nederland en Nederlanders.

De voorzitter:

Uw tweede verzoek nu, graag.

De heer Markuszower (PVV):

Het tweede verzoek. Ik heb trouwens goed geluisterd naar mevrouw Leijten van de SP. Als er een meerderheid is om het samen te voegen, zijn wij daar ook gaarne toe bereid.

Het tweede verzoek gaat over een recente uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat is dat verschrikkelijke hof dat met het EVRM te maken heeft. Daar moeten we vanaf, maar dat terzijde. Door die uitspraak is er een gevaar dat we in Nederland duizenden hernieuwde asielprocesverzoeken kunnen verwachten. Het is te gek voor woorden dat een Europees hof, heel ver weg hiervandaan, ons oplegt dat mensen die we allang hadden kunnen wegsturen …

Mevrouw Bergkamp (D66):

Helder.

De heer Markuszower (PVV):

… nu een hernieuwde kans krijgen op asiel. Daar moeten we echt een debat over voeren.

De voorzitter:

Is er steun voor dit voorstel? Mevrouw Belhaj, D66.

Mevrouw Belhaj (D66):

Het antwoord is: nee, geen steun.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Net als bij de voorgaande debataanvraag steunt de fractie deze aanvraag van de PVV niet, omdat zij geen behoefte heeft aan de xenofobe agenda van de PVV en de antirechtsstatelijke agenda van de PVV.

De heer Baudet (FVD):

Ik steun het debat. Ik wil ook even steun uitspreken voor het verlaten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het opzeggen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De voorzitter:

Dank u wel. De heer … Eerst even mevrouw Tellegen van de VVD.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Ook hier willen we graag een brief. Geen steun voor nu.

Mevrouw Den Haan (Fractie Den Haan):

Geen steun.

De heer Ephraim (Groep Van Haga):

Steun.

Mevrouw Kuik (CDA):

Laten we gewoon in de pv kijken naar de verschillende brieven van de staatssecretaris die binnenkomen en dan kijken of dat het moment is. Nu nog geen steun.

De heer Dassen (Volt):

Geen steun.

De heer Ceder (ChristenUnie):

Ook dit zou prima passen in een commissiedebat, dus geen steun.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Ik heb al aangegeven hoe wij daartegen aankijken. Als er behoefte is aan een debat over asielbeleid, zullen we dat steunen. Op de andere onafhankelijke zaken steun ik het nu niet. Een groot algeheel debat over asiel zou het onderwerp recht doen. Dan kan iedereen belangrijke punten uit zijn eigen agenda melden. Dat niet toelaten maakt dat we hier iedere week weer staan, zeg ik ook maar even tegen bijvoorbeeld collega Van der Lee. Als een partij, een grote minderheid in de Kamer, dat belangrijk vindt, dan willen wij dat graag steunen. Dat kan natuurlijk ook in commissieverband. Dat zie ik ook.

Mevrouw Van der Plas (BBB):

Steun, en eigenlijk wat ik zostraks ook zei.

De voorzitter:

Er is geen meerderheid en er is ook geen steun van 30 leden, zeg ik alvast maar.

Uw volgende verzoek, meneer Markuszower.

De heer Markuszower (PVV):

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Het laatste verzoek dan voor vandaag. Wie weet wat er volgende week komt, maar voor vandaag is dit het laatste verzoek. Zojuist was in het nieuws dat er een rapport is uitgekomen waarin staat dat heel veel asielzoekers verschrikkelijke overlast plegen en dat de huidige asielinfrastructuur — ik zeg het maar netjes — het allemaal niet aankan. Ik wil daar graag een debat over.

De voorzitter:

Dank u wel. Is er steun voor dit voorstel?

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. De fractie van DENK gaat dit verzoek van de heer Markuszower ook niet steunen, omdat ze geen behoefte heeft aan de agenda van vreemdelingenhaat van de PVV.

De heer Ceder (ChristenUnie):

Het lijkt me een belangrijk onderwerp, maar het past prima in een commissiedebat.

Mevrouw Kuik (CDA):

Voorzitter. Ook graag een reactie van het kabinet daarop. Laten we in de pv kijken wat de mogelijkheden zijn, maar geen steun voor een plenair debat.

Mevrouw Den Haan (Fractie Den Haan):

Geen steun.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Het is een belangrijk onderwerp. Graag inderdaad een reactie van het kabinet op dit rapport, en dan kijken we wat we in commissieverband kunnen regelen.

De heer Van Meijeren (FVD):

Het is zorgwekkend dat de grenzen van ons land nog steeds wagenwijd openstaan voor asielzoekers die hier alleen maar komen om rotzooi te trappen. Dat we het daarover willen hebben, is geen enkele vorm van vreemdelingenhaat, dus van harte steun voor dit voorstel.

Mevrouw Belhaj (D66):

Het antwoord is: geen steun.

De heer Van der Staaij (SGP):

Steun.

Mevrouw Van der Plas (BBB):

Ook hier het verzoek om er nog eens over na te denken de drie onderwerpen bij elkaar te nemen. Gewoon een debat over asielbeleid vind ik een hartstikke goed voorstel. Ik denk dat het ook maatschappelijk gezien goed is om er in ieder geval over te praten of het nou allemaal wel zo is of niet zo is. Ook steun voor dit verzoek, maar ik doe toch nog even de dringende oproep om het samen te voegen.

De heer Ephraim (Groep Van Haga):

Steun, en ik wou ten aanzien van de fractie-DENK nog zeggen: na één keer heb ik hun verhaal en wat ze zeggen ook wel begrepen.

De voorzitter:

Dan mevrouw Simons van DENK. Eh, van BIJ1!

Mevrouw Simons (BIJ1):

Das war einmal. Geen steun.

De voorzitter:

Geen steun.

De heer Eerdmans (JA21):

Steun van ons, alsjeblieft.

De heer Dassen (Volt):

Geen steun.

De voorzitter:

Er is geen steun voor uw verzoek, meneer Markuszower.

De heer Markuszower (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Mag ik u vragen om de drie separate verzoeken om een brief door te geleiden, zoals de Kamer heeft gevraagd, zodat de staatssecretaris dus over de drie separate onderwerpen een brief stuurt? Ik meen dat als we een combidebat doen, daar misschien wel een dertigledendebat van te maken is. Dan verzoek ik u om dat toch een keer op de agenda te zetten.

De voorzitter:

Dat gaan we op die manier doen. Dank u wel, meneer Markuszower.

Dan geef ik het woord aan mevrouw Leijten voor haar verzoek.

Mevrouw Leijten (SP):

Op 17 februari 2020 presenteerde de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag haar rapport. Over dat rapport is wel een debat aangevraagd, maar het is nog nooit gevoerd. De SP-fractie wil dat debat graag voeren voor het zomerreces.

De voorzitter:

Dank u wel. Is er steun voor dit voorstel?

Mevrouw Agema (PVV):

Steun.

Mevrouw Belhaj (D66):

Steun, met dien verstande dat wij graag ook de minister van Financiën erbij zouden willen hebben.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter, vanzelfsprekend steun. Het is nodig dat we echt goed doorpraten over dat rapport.

Mevrouw Vestering (PvdD):

Voorzitter, ook van ons van harte steun.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Voorzitter. Wij steunden de vorige debataanvraag al, dus opnieuw steun. Het zou natuurlijk mooi zijn als we het debat konden voeren met het PwC-rapport erbij. De staatssecretaris heeft daarvan tijdens het mondelinge vragenuur zonet gezegd dat ze ons die planning volgende week toestuurt, dus wie weet. Maar hoe dan ook steun.

De voorzitter:

Steun voor het verzoek, maar het verzoek is ook om dat spoedig in te plannen.

Mevrouw Leijten (SP):

Ja, voor het zomerreces.

De voorzitter:

Dat steunt u ook? Ik begrijp van wel.

De heer Nijboer (PvdA):

Steun voor het verzoek en ook steun voor de uitnodiging aan de minister van Financiën om bij dat debat te zijn. Het hoeft van mij niet per se volgende week, maar wel voor het zomerreces.

Mevrouw Den Haan (Fractie Den Haan):

Ik sluit me aan bij de vorige spreker.

De heer Ceder (ChristenUnie):

Van harte steun.

Mevrouw Kuik (CDA):

Steun, voorzitter.

Mevrouw Simons (BIJ1):

Dank voor het verzoek en van harte steun.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Steun, ook voor het verzoek om de minister van Financiën uit te nodigen.

De heer Van Meijeren (FVD):

Ook steun, alsmede voor het verzoek om de minister van Financiën uit te nodigen.

De heer Van der Staaij (SGP):

Voorzitter, ook steun voor dit verzoek. Het zou goed zijn als onderzoeken die nog lopen, dan ook beschikbaar zouden zijn. We zouden het dus ook kunnen omdraaien. Als er steun is voor een debat voor het zomerreces, dan gaan we ervan uit dat alles op alles wordt gezet om dat wat er nog loopt tot helderheid te laten komen.

De heer Dassen (Volt):

Steun, voorzitter.

De heer Ephraim (Groep Van Haga):

Steun.

De voorzitter:

Steun.

Mevrouw Van der Plas van BBB. Ook steun.

Er is volop steun voor uw verzoek, mevrouw Leijten. Wij gaan dat inplannen.

Mevrouw Leijten (SP):

Ik begrijp het verzoek dat het PwC-onderzoek moet zijn afgerond heel erg goed. Dat was al voor 1 juni gevraagd. Dat hebben we al laten verlopen. Als Kamer moeten we dat niet een reden laten zijn om het debat niet te voeren. Ik wil ook helemaal niet zeggen dat dat gesuggereerd is. Laten wij ervoor zorgen dat dat wat op dat moment bij PwC beschikbaar is, ook gewoon bij ons beschikbaar is. Als het af is: heel fijn. Ik wil op geen enkele manier suggereren dat dit een vertragingstactiek is geweest van mede-Kamerleden, maar laten wij vooral ook niet de eventuele vertragingstactiek van het ministerie van Financiën hierop inwilligen, om het zo maar te zeggen. Ik wil dus niet zeggen dat dat uw suggestie was. Hoe meer er bekend is en hoe meer er afgerond is: heel graag, maar wel voor het zomerreces.

De voorzitter:

Uw verzoek is helder.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Ik ben het eens met mevrouw Leijten. Ik heb de staatssecretaris net ook horen zeggen dat ze volgende week komt met een tussenrapportage en een tijdlijn over dat bewuste PwC-rapport. Laten we dat afwachten. Dan kunnen we het daarna inplannen.

De voorzitter:

Dank u wel. Dat gaan we zo doen. Er is volop steun.

Dan geef ik het woord aan mevrouw Kamminga van de VVD voor een vooraankondiging, waarschijnlijk via mevrouw Tellegen.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Ja, voorzitter, dat klopt. Mijn collega Kamminga zou graag een vooraankondiging willen doen voor een tweeminutendebat over de Raad Algemene Zaken, inclusief stemmingen, deze week.

De voorzitter:

Is daar bezwaar tegen? Daar is geen bezwaar tegen. Dan gaan we dat inplannen.

Dan geef ik het woord aan de heer Van Meijeren van Forum voor Democratie.

De heer Van Meijeren (FVD):

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Op dit moment wordt COVID-19 in Nederland aangemerkt als een A-ziekte op grond van een ministeriële regeling uit januari 2020. De Wet publieke gezondheid bepaalt dat die regeling zo spoedig mogelijk moet worden geïncorporeerd in de wet. Het wetsvoorstel om dit te regelen is al bijna anderhalf jaar geleden ingediend, maar is nog steeds niet behandeld. Het verzoek is dus om te voldoen aan de wettelijke verplichting om dit wetsvoorstel zo spoedig mogelijk te behandelen.

De voorzitter:

Is er steun om dit zo spoedig mogelijk in te plannen?

Mevrouw Agema (PVV):

Ja, gaarne voor het zomerreces.

De voorzitter:

Voor het zomerreces.

Mevrouw Belhaj (D66):

Voorzitter. Ik begrijp van mijn collega dat het inderdaad belangrijk is om het voor de zomer te behandelen, maar dat de insteek niet per se hoeft te zijn dat je het plenair doet. Dat zou wellicht ook in een WGO kunnen zijn. Er zijn nog andere coronagerelateerde onderwerpen, dus ons verzoek is of het niet in een WGO kan, in combinatie met de andere coronagerelateerde onderwerpen die ook nog voor de zomer behandeld moeten worden.

De voorzitter:

Maar u steunt het verzoek?

Mevrouw Belhaj (D66):

Nee, ik steun het verzoek dus niet, omdat het verzoek nu is om het plenair te behandelen.

De voorzitter:

U steunt niet het verzoek voor een debat, maar wel voor een WGO. Dat is dan via de procedurevergadering.

Mevrouw Belhaj (D66):

Precies. Het advies is om dat via de pv te doen.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Ik begrijp dat er een inventarisatie wordt gemaakt van wetten die spoed hebben en die nog voor de zomer moeten. Die inventarisatie loopt via de commissie. Ik zou nu eerst die inventarisatie willen krijgen. Dan moeten we daarna even kijken waar we dat debat het beste kunnen voeren, want ik hoor de voorzitter van de commissie ook zeggen dat het de vraag is of dat in een WGO kan. Dan moeten we dus daarna kijken, maar nu nog geen steun voor een debat.

De voorzitter:

Denkt iedereen er hetzelfde over: dit via de procedurevergadering bekijken?

De heer Van Meijeren (FVD):

Nou, daar zou graag ik op willen reageren. Ik heb namelijk bij de afgelopen procedurevergadering dit verzoek gedaan in commissieverband. Toen ben ik door de voorzitter van de commissie doorverwezen naar de regeling van werkzaamheden in de plenaire zaal. Het wetsvoorstel is aangemeld voor plenaire behandeling. Nogmaals, er rust een wettelijke verplichting op ons allemaal om dit voorstel ook zo spoedig mogelijk te behandelen.

De voorzitter:

Het is goed dat u dat nog even toelicht.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Nog even ter aanvulling. Daar is ook helemaal geen discussie over. Iedereen weet dus van de noodzaak van het behandelen van die wet. Er wordt alleen nu een inventarisatie gemaakt. Als die rond is, kunnen we bekijken waar we het dan het beste kunnen plannen. Dat lijkt me de juiste lijn.

De voorzitter:

Volgens mij steunt iedereen het verzoek om dat voor het reces te doen, maar is het verzoek om na de inventarisatie te kijken of dat in een WGO is of dat het toch een plenair debat moet zijn. Vindt u het goed als ik dat op die manier zo samenvat voor u? Er is volgens mij dus wel steun om dit voor het reces te doen, maar als het in een WGO kan, is daar misschien wel een voorkeur voor, afhankelijk van de planning. Mevrouw Leijten, kunt u zich daar ook in vinden?

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Daar kan ik me in vinden. Maar ik vind het niet goed als een Kamerlid van de ene commissie naar plenair wordt gestuurd en bij plenair weer naar de commissie wordt gestuurd. Laten we dus ook met elkaar afspreken dat we dat procedureel goed met elkaar doen.

De voorzitter:

Absoluut. Als we het zo kunnen oplossen, lijkt me dat heel mooi.

De heer Van Meijeren (FVD):

Ik zou als kleine slotopmerking graag willen toevoegen dat dit voorstel toch wel dermate belangrijk is dat dit naar mijn mening in de plenaire zaal zou moeten worden behandeld.

De voorzitter:

U heeft uw punt gemaakt.

De heer Nijboer (PvdA):

Het is toch gewoon een individueel recht van Kamerleden om wetgeving altijd plenair te behandelen, zelfs als je een WGO hebt gehad? Het is dus aan u om het in te plannen, maar als de Kamer vindt dat een wet …

De voorzitter:

Zeker.

De heer Nijboer (PvdA):

Het is een soort dienst van de Kamer om een WGO te houden, maar als een Kamerlid het plenair wil behandelen, kan dat gewoon altijd.

De voorzitter:

Zeker, maar volgens mij is er ook gewoon draagvlak om dit vóór het reces te doen. Het voorstel is alleen om nog even te kijken naar de inventarisatie in de commissies: lukt het daar, of wordt het een plenair debat? Anders zie ik u gewoon weer terug.

De heer Van Meijeren (FVD):

Ja.

De voorzitter:

Dan doen we het op die manier. Maar wat de heer Nijboer zegt, klopt natuurlijk helemaal.

Dan geef ik het woord aan de heer Baudet van Forum voor Democratie voor zijn verzoek.

De heer Baudet (FVD):

Ik denk dat we allemaal de beelden hebben gezien van de G7, waarbij ze elkaar eerst met de ellebogen begroetten, en daarna gearmd en feestelijk biertjes dronken zonder afstand te houden. Hier is het document, van 25 pagina's, met wat de G7, dus de grote landen, met elkaar hebben afgesproken over wat er moet gebeuren. Het is ongelofelijk wat hier allemaal in staat, bijvoorbeeld over genderneutraliteit, over heel grote hoeveelheden geld die naar Afrika moeten worden overgemaakt, en over allerlei plannen voor vaccinatieprogramma's, lockdownprogramma's en klimaatneutraliteit. Het gaat werkelijk maar door. Er staan heel veel politieke uitspraken in.

De voorzitter:

En u wilt een debat?

De heer Baudet (FVD):

Ik wil heel graag dat de Tweede Kamer daarover debatteert. Wij moeten weten wat de regering daar eigenlijk van vindt. Dit sijpelt door in al die andere internationale overlegorganen, in de EU en in allerlei andere plekken. Wij moeten daar dus over spreken. Dit is een ontzettend groot en belangrijk onderwerp. Ik wil daar dus op korte termijn, dus nog vóór de zomer, een debat over.

De voorzitter:

Met de minister-president, geloof ik.

De heer Baudet (FVD):

Met de minister-president.

De voorzitter:

Ik help u even.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Zo'n G7-summit is heel belangrijk, maar wij hebben in deze Kamer ook overlegorganen die heel belangrijk zijn. Een daarvan bespreekt de Raad Buitenlandse Zaken, morgen om 14.00 uur. Het is dan wellicht niet met de minister-president, maar met de minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Kaag. Daarin kunnen we een heel goed debat voeren over dit onderwerp.

De voorzitter:

Geen steun in ieder geval.

De heer Kuzu (DENK):

Geen steun.

Mevrouw Belhaj (D66):

Voorzitter. Ik sluit mij daar helemaal bij aan. Dat commissiedebat is er inderdaad. Dat is gewoon een volwaardig debat. Ik vind dat echt belangrijk om te benadrukken, omdat soms het beeld kan ontstaan dat als je geen debat hebt in de plenaire zaal, het niet belangrijk genoeg is. Dus ik wens de heer Baudet — via u, voorzitter — morgen veel succes bij het commissiedebat RBZ. Dus geen steun voor dit verzoek.

De voorzitter:

Geen steun.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ook geen steun. Er is morgenochtend in commissieverband ook nog een debat Raad Algemene Zaken, en donderdagmiddag een debat over de Staat van de Unie. Nederland zit niet in de G7, maar zaken die daarin besproken zijn, komen ook bij de Staat van de Unie aan de orde. Ik nodig de heer Baudet dus uit om daarnaartoe te gaan.

De voorzitter:

Ja, geen steun.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. Corona gaat nooit meer weg, maar de coronacrisis is gelukkig wel voorbij. Ik hoop dus dat wij hier op korte termijn ook geen mondkapjes meer dragen en geen 1,5 meter meer hoeven te hanteren. Voor de rest zal mijn collega Maeijer morgen het debat voeren.

De voorzitter:

Dus u steunt het debat niet?

Mevrouw Agema (PVV):

Nee, omdat het morgen is.

De heer Van der Staaij (SGP):

Steun voor het debat.

De voorzitter:

Steun voor het debat.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Voorzitter. Het is heel belangrijk dat dit onderwerp wordt geagendeerd. Ik denk dat morgen inderdaad het snelst is om dat te doen.

De heer Dassen (Volt):

We gaan het morgen bespreken, voorzitter. Geen steun.

De voorzitter:

Geen steun.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Eigenlijk gaat het nooit zo snel, dat je een debat aanvraagt en het de volgende dag al is. Dus gefeliciteerd, meneer Baudet.

De voorzitter:

Maar geen steun in ieder geval voor het separate debat. Dan mevrouw Van der Plas van BBB en dan mevrouw Tellegen, VVD.

Mevrouw Van der Plas (BBB):

Voorzitter. Op het gevaar af dat we allemaal weer in een filmpje terecht komen van Forum voor Democratie over dat wij als Kamer weigeren hierover te spreken — dat is de vorige keer ook gebeurd en dat is zeer kwalijk, want er zijn hier duidelijke argumenten gegeven waarom er niet op dat moment een debat werd gehouden — geef ik nu ook weer geen steun. Waarschijnlijk worden we weer allemaal als grote weigeraars op het Twitteraccount van Forum gezet of op het Twitteraccount van de heer Baudet. Ik doe hem bij dezen een oproep om dan ook even een filmpje te plaatsen van iedereen die geen steun heeft gegeven met de onderbouwing daarvoor en dat er morgen gewoon een debat is waar u bij kunt zijn.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Mevrouw Leijten zei het mooi. Het is morgen, dus geen steun voor deze oproep.

De voorzitter:

Geen steun.

De heer Ephraim (Groep Van Haga):

Ik steun het voorstel.

De voorzitter:

U steunt het voorstel wel. We zijn nog niet klaar, meneer Baudet. De heer Ceder van de ChristenUnie.

De heer Ceder (ChristenUnie):

Er is morgen een gelegenheid, dus ik wens de heer Baudet succes morgen.

De voorzitter:

Er is geen steun, meneer Baudet.

De heer Baudet (FVD):

Mag ik hier even iets over zeggen? Dit is altijd het spelletje: er is morgen een debat en daar kan de heer Baudet zijn standpunten naar voren brengen, enzovoorts. Wat mijn probleem is met wat er hier gebeurt, is dat er ontzettend veel aandacht en tijd worden besteed aan dingen die uitwerkingen zijn van de grote plannen, van de grote ideologische kwesties. Dit is een groot ideologisch punt. Dit is waar het echt om gaat. Dit is wat de richting van de wereld bepaalt ...

De voorzitter:

Meneer Baudet ...

De heer Baudet (FVD):

... en dan is er een of ander achterafzaaltje en "daar kunt u ook uw punten brengen, meneer Baudet". Dat is nou typisch dit. En overigens, mevrouw Van der Plas ...

De voorzitter:

Meneer Baudet, ik zet even uw microfoon uit. U heeft volgens mij heel goed gemotiveerd waarom u een debat wilt aanvragen, alleen zijn collega's het daar niet mee eens. Ze zeggen dat er morgen een debat is. Dat is dus even de discussie. Ik geef u nog heel kort het woord.

De heer Baudet (FVD):

Er zijn hier continu debatten, over alle mogelijke onderwerpen, en iemand mag dan zijn of haar standpunt naar voren brengen. Maar een groot, fundamenteel debat in de plenaire zaal over wat die types van dat Build Back Better allemaal met ons van plan zijn, houden jullie al maanden en maanden tegen. Gelukkig hebben we een burgerinitiatief gestart.

De voorzitter:

Meneer Baudet ...

De heer Baudet (FVD):

Het komt dus wel op de agenda.

De voorzitter:

Meneer Baudet!

De heer Baudet (FVD):

Maar het is gewoon zo typerend.

De voorzitter:

U bent heel helder, maar u heeft geen steun. Ik wil dus ook aan de collega's vragen om niet de discussie op te roepen. Mevrouw Leijten, en mevrouw Belhaj tot slot. Even heel kort.

Mevrouw Leijten (SP):

Ik heb net gezegd, toen het ging over het verzoek om een asieldebat, dat we daar open en eerlijk naar moeten kijken en dat we ook een verzoek van een minderheid moeten eerbiedigen als meerderheid. Maar dit is gewoon een onzinverzoek. Als de heer Baudet een debat wil dat de volgende dag al is, is hij gewoon verkeerd geïnformeerd. Dan heeft hij zijn werk niet gedaan.

De voorzitter:

Dank u wel ….

Mevrouw Leijten (SP):

Nee, voorzitter, nog één ding. Als je iets wil opbouwen en iets wil agenderen, dan staan alle middelen hem ter beschikking. Maar het enige dat de heer Baudet doet, is hier een debat aanvragen, een filmpje knippen en weer rosé gaan lopen drinken. Schrijf dan een initiatiefnota, neem een ander initiatief, gebruik je middelen en sta hier niet iedereen af te zeiken.

De voorzitter:

Mevrouw Leijten, er is nu van beide kanten gemotiveerd. Ik ga dit verzoek nu stoppen.

Mevrouw Belhaj (D66):

Voorzitter, ik wil eigenlijk nog het volgende zeggen. Waarom raakt dit en wordt dit een debat, terwijl het eigenlijk gaat over de procedure? Dat heeft ermee te maken dat met de woorden die de heer Baudet gebruikt, de suggestie wordt gewekt alsof wij geen debatten willen. Er worden deze week tientallen debatten gevoerd, in al die commissiezalen. Meneer Baudet, een commissiezaal is niet minder dan de plenaire zaal. Ik zou u willen verzoeken om op te houden met die arrogantie en de suggestie alsof uw 149 collega's u dingen niet gunnen. Maar zij doen dag in, dag uit in die zalen hun controlerende taak.

De voorzitter:

Mevrouw Belhaj ...

Mevrouw Belhaj (D66):

Het zou u sieren als u ophoudt met die arrogantie.

De voorzitter:

Mevrouw Belhaj, er is nu volgens mij voldoende over gezegd. Dit is gewoon een procedurevergadering en niet een inhoudelijk debat. Er komen debatten aan en daar kunt u dingen uitwisselen. Meneer Baudet, ik dank u wel voor uw verzoek.

Dan geef ik het woord aan mevrouw Agnes Mulder van het CDA.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Voorzitter, staat u mij toe om dit bij de interruptiemicrofoon te doen. Ik heb het verzoek om voor de Raad Buitenlandse Zaken, waar we het net over hadden, alvast een tweeminutendebat aan te vragen. Het kan zijn dat er moties worden ingediend. Die moeten dan voor de 21ste in deze Kamer worden behandeld. Het kan ook zijn dat we keurige, goede antwoorden krijgen en dat het allemaal niet nodig is, maar goed, je weet het maar nooit. Dank u wel.

De voorzitter:

Ik kijk even of hier bezwaar tegen is. Dat is niet het geval. Dan gaan we daar rekening mee houden. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Paternotte

Naar boven