Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 86, item 14

14 Stemmingen moties Luchtvaart

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Luchtvaart,

te weten:

 • -de motie-Kröger c.s. over het terugdringen van de overlast van nachtvluchten (31936, nr. 616);

 • -de motie-Kröger c.s. over het handhaafbaar vastleggen van minimale vlieghoogtes (31936, nr. 617);

 • -de motie-Laçin c.s. over een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitvoeren voor de Luchtvaartnota (31936, nr. 618);

 • -de motie-Van Raan over geen besluit nemen over de openstelling van Lelystad Airport voor commercieel luchtverkeer (31936, nr. 620);

 • -de motie-Van Raan over het risico op botsingen met vogels rond Lelystad Airport (31936, nr. 621);

 • -de motie-Van Raan over volumescenario's opnemen in de Luchtvaartnota naar aanleiding van klimaateffecten (31936, nr. 622);

 • -de motie-Van Raan over de gang naar de bestuursrechter inzake luchthavenbesluiten weer volledig openstellen (31936, nr. 623);

 • -de motie-Van Raan over rekening houden met de doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5°C (31936, nr. 624);

 • -de motie-Van Raan over rekening houden met het sluiten van een of meerdere luchthavens (31936, nr. 625);

 • -de motie-Graus over dit jaar een kabinetsbesluit nemen dat in lijn is met het Aldersakkoord en het regeerakkoord (31936, nr. 626);

 • -de motie-De Groot/Bruins over het in kaart brengen van de kostenposten van het Nederlandse spoor (31936, nr. 627);

 • -de motie-De Groot/Bruins over aandringen op een substantiële vermindering van het aantal nachtvluchten (31936, nr. 628).

(Zie vergadering van 22 mei 2019.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Raan stel ik voor zijn moties (31936, nrs. 622, 623, 624 en 625) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Van Raan (31936, nr. 620) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de reactie van het kabinet op de zienswijze Luchthavenbesluit Lelystad Airport nog niet is ontvangen en in sommige zienswijzen wordt verondersteld dat er fouten in de MER Lelystad uit 2018 kunnen voorkomen;

van mening dat nog onvoldoende helder is dat de geluidsoverlast van de aansluitroutes na luchtruimherziening vermindert ten opzichte van de situatie voor luchtruimherziening;

constaterende dat nog onvoldoende is gebleken hoe een door Brussel goedgekeurde VVR autonome groei op Lelystad kan voorkomen;

verzoekt de regering gezien het bovenstaande voorlopig geen besluit te nemen over een openstelling van Lelystad Airport voor commercieel luchtverkeer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 626, was nr. 620 (31936).

Op verzoek van de heer Van Raan stel ik voor zijn gewijzigde motie (31936, nr. 626, was nr. 620) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Kröger c.s. (31936, nr. 616).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De voorzitter:

Mevrouw Van Kooten-Arissen.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (PvdD):

Excuus, maar bij het vorige onderwerp willen wij geacht worden tegen te hebben gestemd bij het gewijzigde amendement-Koerhuis/Ronnes (35022, nr. 8).

De voorzitter:

Deze opmerking zal in de Handelingen worden opgenomen.

In stemming komt de motie-Kröger c.s. (31936, nr. 617).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Laçin c.s. (31936, nr. 618).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan (31936, nr. 621).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (31936, nr. 626).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Groot/Bruins (31936, nr. 627).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Groot/Bruins (31936, nr. 628).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.