Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 86, item 25

25 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschap:

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht - 35208

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 22 mei 2019

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Zes brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van dinsdag 21 mei 2019, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 34231, 34858, 34982, 35070, 35075 en 35151 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering:

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de beantwoording van de brief over vergeten slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog - 2019Z08874

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarlijkse informatiebrief Risico's DNB en de Nederlandse staat als gevolg van ECB-beleid - 21501-07-1601

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) Defensie van 14 mei 2019 - 21501-28-189

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 17 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de formele Raad voor Concurrentievermogen op 27 en 28 mei 2019 - 21501-30-459

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 22 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

SER advies "prioriteiten voor een fair Europa” - 21501-31-526

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 24 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Informele Landbouwraad van 2-4 juni 2019 - 21501-32-1177

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 22 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag Landbouw- en Visserijraad 14 mei 2019 - 21501-32-1178

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 22 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Telecomraad van 7 juni 2019 - 21501-33-763

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 23 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda OJCS-Raad van 22 en 23 mei 2019 - 21501-34-314

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 21 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gepensioneerden met alleen een AOW-uitkering - 24515-488

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 21 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel inwerkingtreding urenuitbreiding voorschoolse educatie - 27020-103

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 21 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift van de reactie op het rapport “Op de bres tegen hittestress” van de Dierenbescherming - 28286-1054

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 23 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op gewijzigde motie van het lid Krol over een pictogram voor vluchtroutes voor mindervaliden en ouderen - 28325-198

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beoordeling van bestaande gebouwen met breedplaatvloeren - 28325-199

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2021-2027 - 28625-264

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 08 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Concept-Houtskoolschets-SWOT voor het Nationaal Strategisch GLB-Plan 2021-2027 - 28625-265

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 21 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsinzet bescherming journalisten en opiniemakers - 28684-561

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het rapport van de FNV "Integriteit bij de Rijksoverheid" - 28844-180

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nieuwe strafbaarstellingen van seks tegen de wil en seksuele intimidatie - 29279-518

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de resultaten van de internetconsultatie over arbeidsmarkt in de zorg - 29282-360

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 23 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tweede voortgangsrapportage actieprogramma Werken in de Zorg - 29282-361

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 22 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten van het onderzoek “Regionale balans in vraag en aanbod naar medisch specialisten” - 29282-362

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 24 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verkenning landelijk onderzoek 13-wekenecho - 29323-125

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 24 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over Sanquin en SPP - 29447-47

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 27 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toestemmingsbeschikking Stichting Sanquin Bloedvoorziening en Sanquin Plasma Products BV (SPP) - 29447-48

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 24 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toekomst navelstrengbloedbank - 29447-49

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 24 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Monitor arbeidsmarkt april 2019 - 29544-915

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 23 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen gedaan tijdens het plenair debat van 23 april 2019 over de crisissituatie in Venezuela en de gevolgen daarvan voor het Koninkrijk - 29653-56

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 21 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Handhavingsrapportage Schiphol 2018 - 29665-370

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bezetting varkenshouderij Boxtel - 29754-503

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek bevelen gevangenneming - 29754-504

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda informele Europese Raad van 28 mei 2019 - 21501-20-1453

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 27 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken beschut werk - 29817-154

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 23 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Smeulders, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 23 april 2019, over het sluiten van de heffingsvermindering voor verduurzaming in de verhuurderheffing - 30196-649

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 21 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nederlandse rapportage met betrekking tot de implementatie van het Beijing Platform for Action (BPfA +25) - 30420-316

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 21 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) betreffende de vijftiende zitting van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) Subcommissie voor de Caribische en aangrenzende regio's IOCARIBE (SC-IOCARIBE-XV) en de Associated Sciences Conferentie, te Oranjestad, Aruba, van 6 tot en met 10 mei 2019; Parijs, 2 mei 2019 - 30952-340

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 22 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorhang van het besluit tot wijziging van het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs houdende de verlenging van het experiment educatieve module - 31288-728

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 22 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onjuiste toetsadviezen deel leerlingen bij afname eindtoets 2019 - 31293-463

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 21 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over een kabinetsreactie naar aanleiding van de berichtgeving over het samenvoegen van alle inspecties tot één nationale Inspectie - 31490-251

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Opzet van de beleidsdoorlichting hoger onderwijs (nieuwe stijl) - 31511-33

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 23 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatiepunten voor studeren met een beperking - 31524-418

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 23 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis - 31765-411

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 21 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

RFS Holdings B.V. - Fusie Alawwal Bank en Saudi British Bank - 31789-97

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Achterlating van minderjarigen in het buitenland - 32175-67

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 22 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de petitie "Seksuele en reproductieve zorg voor kwetsbare groepen: Barrières voor ongedocumenteerden in toegang tot anticonceptie en abortus" van Dokters van de Wereld - 32279-161

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 22 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Terugblik resultaten in 2018 op het terrein van justitie en veiligheid binnen de EU - 32317-552

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité van 15 mei 2019 - 32545-104

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wettelijke uitwerking van meldplichten aandeelhouders uitgevende instellingen in regeerakkoord - 32545-105

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overzicht uitvoering moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten voorjaar 2019 - 32545-106

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 24 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Actuele stand van zaken situatie in Libische detentiekampen - 32735-243

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 11 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving i.v.m. het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid in bouwwerken - 32757-153

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel rotavirusvaccinatie risicogroepen - 32793-389

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 21 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op motie van het lid Agnes Mulder c.s. over zoeken naar oplossingen voor gebieden met een capaciteitstekort - 32813-323

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Investeringen in rijksmonumenten - 32820-286

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 21 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken inzake de uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het terrein van het cultureel erfgoed - 32820-287

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 23 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie op het advies "Met erfgoed meer ruimtelijke kwaliteit" van de Raad voor Cultuur - 32820-288

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 23 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken Landelijke Aanpak Afhandeling Mijnbouwschade - 32849-187

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken fosfaatrechtenstelsel - 33037-355

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 24 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vervolg Agrarische Tafel - 33529-610

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanvullende versnellingsmaatregelen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) - 33529-611

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over diverse onderwerpen op het gebied van mijnbouw en Groningen - 33529-612

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op moties over renovatie Binnenhof - 34293-76

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 22 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken uitwerking "Breed Offensief" - 34352-163

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 23 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verkenning regeling maatwerk bij huishoudens met multiproblematiek - 34477-63

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 22 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten uitgifte groene obligatie - 35000-IX-23

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoeksrapport Commissie De Leeuw (Onderzoekscommissie "vermoeden misstand bij de IND") - 35000-VI-116

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 20 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de email van de redactie van Radar over klachten over tekortschieten gedragscode behandeling letselschade - 35000-VI-117

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 22 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over een aangekondigde uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie op 27 mei 2019 met mogelijk gevolgen voor de Nederlandse overleveringspraktijk - 35000-VI-118

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 14 mei 2019, over het bericht "Veel extra geld voor rechtspraak en Openbaar Ministerie" - 35000-VI-119

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 23 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag over het toezicht 2017-2018 van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed - 35000-VIII-184

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 16 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Baudet, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 7 februari 2019, over de oproep van een schoolbestuur om naar de meet-up van Jesse Klaver te gaan - 35000-VIII-185

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 17 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Signaalrapportage ILT inzake onderzoek OM t.a.v. biodiesel - 35000-XII-80

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 20 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Staatstoezicht op de Mijnen 2018 - 35000-XIII-82

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitkomsten van het overleg met de pelsdiersector - 35006-13

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 23 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op motie van de leden Van Wijngaarden en Groothuizen over opvragen van de verklaring omtrent het gedrag (Kamerstuk 35080-19) - 35080-22

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 21 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift van het Koninklijk besluit over het verlenen van ontslag aan dhr. M.G.J. Harbers als Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid - 35209-1

minister-president, M. (Mark) Rutte - 24 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overname taken staatssecretaris van Justitie en Veiligheid - 35209-2

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

Reactie op het verzoek van de Kamer om onderzoek te verrichten naar de doelmatigheid van de fiscale stimulering van elektrische auto's - 32800-59

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 23 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overig:

Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Europese Zaken aan Albanië en Noord-Macedonië van 6 mei tot en met 8 mei 2019 - 23987-360

Tweede Kamerlid, A. (Anne) Mulder (VVD) - 27 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Zitting 2019 (tweede deel) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa - 20043-120

griffier, A.W. Westerhoff - 24 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van een interparlementaire conferentie betreffende het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de Europese Unie - 33130-14

Tweede Kamerlid, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 22 mei 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

- Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (35208).