Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 86, item 13

13 Stemmingen moties Introductie stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties,

te weten:

  • -de motie-Smeulders over advies voor alternatieven voor aardgasgestookte installaties door installateurs (35022, nr. 9);

  • -de motie-Van Eijs over het verhogen van het kennisniveau over koolmonoxidevergiftiging (35022, nr. 10);

  • -de motie-Kops over niet misbruiken van het stelsel van certificering (35022, nr. 11);

  • -de motie-Koerhuis/Ronnes over een mkb-toets voor de introductie van het nieuwe stelsel (35022, nr. 12);

  • -de motie-Koerhuis/Beckerman over een 0800-nummer voor bezorgde huiseigenaren en huurders (35022, nr. 13).

(Zie vergadering van 22 mei 2019.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Smeulders stel ik voor zijn motie (35022, nr. 9) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De heer Koerhuis verzoekt zijn aangehouden motie (35022, nr. 12) alsnog in stemming te brengen.

In stemming komt de motie-Van Eijs (35022, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kops (35022, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de VVD, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koerhuis/Ronnes (35022, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koerhuis/Beckerman (35022, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.