Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 86, item 11

11 Stemming motie Lhbti-monitor 2018 en Nashvilleverklaring

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de lhbti-monitor 2018 en de Nashvilleverklaring,

te weten:

  • -de motie-Yeşilgöz-Zegerius over een wetsvoorstel om "homogenezing" te bestraffen (30420, nr. 311).

(Zie vergadering van.)

De voorzitter:

De motie-Yeşilgöz-Zegerius (30420, nr. 311) is in die zin gewijzigd en tweemaal nader gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Yeşilgöz-Zegerius, Bergkamp, Van den Hul en Özütok, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door journalistiek onderzoek is gebleken dat in Nederland binnen verschillende geloofsgemeenschappen zogenaamde "homogenezingen" aangeboden en uitgevoerd worden;

overwegende dat deze onverteerbare handelingen vooral toegepast lijken te worden op jongeren die hun seksualiteit aan het ontdekken zijn en zich in een kwetsbare positie bevinden;

overwegende dat dergelijke handelingen tot fysieke en psychische schade kunnen leiden en derhalve in verschillende Europese landen al verboden zijn;

spreekt uit dat in Nederland iedereen in vrijheid zichzelf moet kunnen zijn en mag houden van wie hij of zij wil;

verzoekt de regering met een wetsvoorstel te komen met als doel een ieder die de homoseksuele gerichtheid (inclusief biseksualiteit) of genderidentiteit van een ander probeert te veranderen, te onderdrukken of uit te wissen, te bestraffen, met specifiek aandacht voor jongeren en kwetsbare personen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 320, was nr. 311 (30420).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de tweemaal nader gewijzigde motie-Yeşilgöz-Zegerius c.s. (30420, nr. 320, was nr. 311).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66 en de VVD voor deze tweemaal nader gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.